Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: - obavlja prvi i ponovni klinički pregled oboljelih i povrijeđenih u ordinaciji i u stanu bolesnika, - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze odnosno kontrole rezultata liječenja, - propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja bolesnika, - pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji, na mjestu nezgode, kritičnog događaja i u toku transporta, - vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa stručnim sposobnostima i normativima savremene medicine, - aktivno sarađuje sa drugim službama i dispanzerima, - obavlja kućne posjete osiguranicima u skladu sa kriterijima za organizaciju kućnih posjeta, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, te neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne dijagnoze, - vodi evidenciju o kretanju najčešćih oboljenja po šiframa i utvrđenim kodeksima, i predlaže mjere za unapređenje zdravlja stanovništva, - učestvuje u organizaciji i sprovođenju mjera (opštih, specifičnih i ostalih), kod prevencije i suzbijanje bolesti i povreda a posebno zaraznih bolesti (prijava i odjava), - ukoliko je ovlašten, vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument, - po zahtjevu nadležnih organa vrši sudsko-medicinska vještačenja , sa davanjem mišljenja, - vrši stručni nadzor nad radom medicinske sestre koja mu pomaže u ordinaciji i službi, - obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine i Pravilnika o organizaciji službe hitne medicinske pomoći.
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ,MAGLAJ
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata za radno mjesto doktora medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1930,50 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji: • Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata, • Diplomu o završenom fakultetu, • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore, • Izvod iz matične knjige rođenih, • Uvjerenje o državljanstvu, • Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje), • Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, • Uvjerenje o radnom iskustvu, • Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima. NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit ,kao i dostavljena dokumentacija. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj nema obavezu vračanja dokumentacije kandidatima. Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi: OPŠTI USLOVI • Da je državljanin BiH • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost POSEBNI USLOVI Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su: • Da imaju završen fakultet za stručno zvanje iz tačke I ovog oglasa, • Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje • Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-06-15
Oglas do2021-06-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »