Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Medicinski laborant
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS medicinska škola, laboratorijski smjer
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaBroj izvršilaca: 3 (tri): status- na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci 2. Medicinski laborant Opis poslova i radnih zadataka: kao pod tačkom 1. Oglasa. Posebni uslovi: SSS medicinska škola, laboratorijski smjer Status: na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci Pripadajuća osnovna neto plata: 941,85 KM Broj izvršilaca: 2 (dva). 3. Medicinski laborant Opis poslova i radnih zadataka: kao pod tačkom 1. Oglasa. Posebni uslovi: SSS medicinska škola, laboratorijski smjer Status: na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci Pripadajuća osnovna neto plata: 941,85 KM Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije,odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore u skladu sa zakonom,profesionalnim dužnostima,kulturnim,etičkim i stručnim standardima zdravstvene njege te moralno etičkim pravilima,učestvuje u izvođenje svih laboratorijskih analiza,obavezan je da se kontinuirano i trajno stručno usavršava,obavezan je da čuva kao profesionalnu tajnu podatke koji se odnose na zdravstveno stanje pacijenta,učestvuje u uspostavi ,razvijanju i održavanju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,dužan je odmah prijaviti uočene nedostatake na opremi neposrednom rukovodiocu,odgovoran je za pravilno rukovanje opremom i sredstvima za rad,odgovoran je za pravilno čuvanje i racionalnu potrošnju dijagnostičkih sredstava i ostalog potrošnog materijala,odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije,u svom radu je dužan da se pridržava svih naloga i uputa načelnika odjela ili šefa odsjeka i glavne sestre odjela ili odsjeka,obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada koje mu odredi načelnik i glavna sestra odjela.
Mjesto rada (općina)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plata: 941,85 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeNapomena za sve kandidate: Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane Zakonom o radu F BiH. Samo izabrani kandidati nakon provedene oglasne procedure, dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca, ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata i dokaz o vakcinalnom statusu. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - uspjeh na intervjuu i preporuka. - Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, te naznačenu e-mail adresu kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - diplomu o završenoj stručnoj spremi; - uvjerenje o položenom stručnom ispitu - potvrda o prebivalištu (CIPS) ne starija od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih (trajni); - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - licencu za rad. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog oglasa je sljedeća: - M. Winterhalter: Medicinska biohemija, udžbenik za srednje škole - M. Ristić-Stefanović: Hematologija, udžbenik i praktikum za srednje škole O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervju odnosno polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU KBZ ( www.kbze.ba) i putem e – mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog/usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 447 012. O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni. Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Crkvice br. 67., 72 000 Zenica, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Ukoliko se prijave dostavljaju neposredno, iste dostavljati u prostorije koje se nalaze na Kapiji 2 – Izlazna kapija JU KBZ, u periodu trajanja oglasa od 09:00 do 14:00 sati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-06-15
Oglas do2021-06-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »