Pregled oglasa

Traženo zanimanjeVoditelj Telecom centra u direkciji
Tražena školska spremaViše stručno obrazovanje (VŠ-1)
Završena škola / fakultet- VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa 180
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: 1. Organizuje rad i vrši nadzor nad prodajom u telecom centru, 2. Učestvuje u provođenju modela edukacije, ocjenjivanja i motivisanosti zaposlenika Telecom centra, 3. Učestvuje u planiranju prodaje; vrši kontinuirana izvještavanja i analize, 4. Istražuje tržište u neposrednom kontaktu sa korisnicima, analizira i daje prijedloge mjera za unapređenje prodaje usluga te vrši informisanje, edukaciju i podršku korisnika, 5. Učestvuje u procesu prodaje, rješava zahtjevnije i delikatne situacije sa korisnicima usluga, po potrebi aktivno vrši prodaju/naplatu na prodajnim mjestima, i izvan prodajnog mjesta, 6. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnom mjestu, 7. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa, 8. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi, 9. Sarađuje sa ostalim organizacionim jedinicama koje su vezane za realizaciju procesa prodaje usluga, 10. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima, 11. Izvršava pripadajuće poslove prodaje i distribucije, koordinira aktivnosti na rezervaciji i redistribuciji terminalne opreme, 12. Brine o zalihama vrijednosnica i robe u Telecom centru, vrši organizaciju i upravljanje skladištima roba i vrijednosnica, te materijalno odgovara za iste, 13. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu, 14. Odgovoran je za poslovanje Telecom centra u skladu sa zakonskim propisima, 15. Odgovoran je za materijalno i novčano poslovanje u Telecom centru, 16. Sačinjava izvještaje o prodaji i radu prodajnih mjesta, 17. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme, 18. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme, 19. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.
Mjesto rada (općina)Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica sa mjestom rada u Žepču
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Diploma o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa studija) - Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja), - Izvod iz matične knjige rođenih; - Uvjerenje o državljanstvu; - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, koja mora biti precizna i detaljna te sadržavati: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). NAPOMENA I Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu. Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da: 1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca, 2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i 3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca. NAPOMENA II 1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida - poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće: - da je nezaposleno lice, - da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida - poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza: - Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja; - Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. 2. -Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije; -Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci; -Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci; -Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusa studija u istoj struci. -Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom. IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \'\'Prijava na Javni oglas za radno mjesto 34. Voditelj Telecom centra u direkciji- ne otvarati\'\' Ul. Masarykova 46 72000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku :„ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaI Opšti uslovi: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-10-11
Oglas do2021-10-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »