Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Nastavnik njemačkog jezika
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac, norma 4 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)„Prva osnovna škola“ Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu sa kraćom biografijom (CV) na konkurs/oglas kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene fotokopije: 1. Diplomu o završenom obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi za pozicije br. 1. (Konkurs) 2. Diplomu o završenoj srednjoj školi za poziciju broj 1. (Oglas), 3. Izvod iz matične knjige rođenih, 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 5. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu, a prije stupanja na posao), ne starije od 6 mjeseci. Pored navedene dokumentacije kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs/oglas dostaviti i dodatnu dokumentaciju (originale ili ovjerene fotokopije) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima na području Ze-do kantona br. 10-34-432/18 od 09.01.2018. godine (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Osobe proglašene tehnološkim viškom uz prijavu sa kraćom biografijom dostavljaju samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dostaviti i slijedeće dokumente: - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida; - Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca; - Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; - Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi; - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednjih 24 mjeseca (obrazac PBA-4); - Odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje; - Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa odgovarajućom stručnom spremom, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/22. godini, broj: 10-34-7752/21 od 01.06.2021. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme treba da dostave original ili ovjerenu kopiju: - Uvjerenja fakulteta o godini studija - Uvjerenja o položenim ispitima Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ MAGLAJ Ul. Aleja ljiljana br. 46, pp 147. 74 250 Maglaj Sa naznakom „ZA KONKURS/OGLAS“ Tel/fax: 032/ 465-091 ili tel. 032/465-092 Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u listu „Naša riječ“ Zenica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima konkursa/oglasa kandidatima će biti dostavljena odluka Školskog odbora o izboru. Dokumentacija kandidata neće se vraćati, nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu da u što kraćem roku lično preuzmu dostavljena dokumenta u sekretarijatu škole, u suprotnom Škola nije obavezna arhivski čuvati navedenu dokumentaciju.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-10-12
Oglas do2021-10-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »