Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Sjekač-radnik u šumarstvu .2. Radnik u šumarstvu 3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- SSS/KV-III/PKV/NK, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti za rad motornom pilom
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine1.3. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: položen vozački ispit B kategorije, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1.1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca 1.2. Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca 1.3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati1.1. Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gorivom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gorivo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sorti-menata prilikom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po potrebi vrši lifranje, primjenjuje propise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za obavljanje poslova ovog radnog mjesta osnovna plaća iznosi 774,86 KM 1.2. Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglovanje, čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran je za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši izradu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uklanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prilikom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iskiva) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to potrebno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar oblovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po potrebi rukuje traktorom i izvozi ob-lovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglanje) trupaca, primjenjuje pro-pise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za obavljanje poslova ovog radnog mjesta osnovna plaća iznosi 719,51 KM 1.3. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sortiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stova-rišta na kamionskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a ra-sute-izvučene sortimente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava traktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola is-pravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajlica u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju radnog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozačima zglobnih traktora kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom korišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sred-stava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za obavljanje poslova ovog radnog mjesta osnovna plaća iznosi 802,53 KM
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići , POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDOKUMENTACIJA / DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijava na oglas 2. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 3. Diploma o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 4. Potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca ili uvjerenje nadležne Porezne uprave ( orig-inal ili ovjerena kopija) 5. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (u prijavi precizno označiti radno mjesto i poslovnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 60 dana, a najduže do 22.12.2021.godine. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Pilica Lejla, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: - Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteris-tike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kan-didat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. - Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. - Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjen-juje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. - Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. - Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim ob-javljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa dokumentima traženim u tekstu oglasa dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje kandidat bude izabran.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-10-15
Oglas do2021-10-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »