Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine u Službi porodične mediicne
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• Završen Medicinski fakultet
Položen stručni ispit• Položen stručni ispit u zvanju doktor medicine • Posjedovanje Licence za samostalan rad u zvanju doktor medicine
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Kratak opis poslova: Obavlja poslove porodičnog doktora u skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu: obavlja ljekarske preglede osiguranika i drugih lica, na osnovu utvrđene dijagnoze propisuje optimalnu terapiju za liječenje bolesti, prati rezultate liječenja bolesnika, obavlja sistematske preglede djece prilikom upisa u predškolske i školske ustanove, vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa svojim stručnim sposobnostima i normativima suvremene medicine,nadzire, dijagnosticira i prati tok trudnoće kao i nadzor nad porodiljom i novorođenčetom,sprovodi mjere imunizacije utvrđene zakonom i drugim propisima prema kalendaru za redovne vakcinacije i vakcinacije po ukazanoj potrebi,vrši stručni nadzor nad radom medicinskog osoblja u timu porodične medicine i druge poslove iz nadležnosti porodičnog doktora
Mjesto rada (općina)JZUDoma zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća: 1900,00KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe• završena osnovna škola III POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diploma o stečenom obrazovanju (svi kandidati), 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod 1.) 3. Licenca za samostalan rad (za radno mjesto pod 1.) 4. Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati), 5. Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Prijava obavezno treba sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime kandidata, adresa i broj telefona i e-mail adresa, radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat, spisak dokumenata koji se prilaže uz prijavu i potpis kandidata. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste odgovara krivično i materijalno. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA IV1. Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem I.1. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim kandidatom. IV2. Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem I.2. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Obavijest o terminima testiranja i intervjua za kandidate pod rednim brojem 1. dostaviće se putem e-maila, a za kandidate pod rednim brojem 2. putem telefona. VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu: JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa.) Opšti uslovi : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-22
Oglas do2021-11-30
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 19 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »