Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Kuhar- servirka – 1 izvršitelj 2. Čistačica – 1 izvršitelj.
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova za radno mjesto kuhar-servirka je sljedeći: - Trebuje i izuzima potrebne namirnice za kuhanje; - Vrši obradu namirnica i spremanje hrane prema jelovniku i standardima i normativima; - Servira hranu u trpezariji, pere suđe, čisti namještaj, aparate, kuhinju i trpezariju; - Odgovoran je za higijenu i kvalitet spremljene hrane; - Odgovoran je za vlastitu higijenu, kao i higijenu odjeće, posuđa, namještaja i opreme; - Vodi računa o aparatima u kuhinji, pravilno ih upotrebljava, a kvarove prijavljuje rukovodiocu ustanove; - Vodi računa o skladištenju izuzetih namirnica i rokovima njihovog trajanja; - Obavlja i druge poslove iz domena svog rada po uputama i sugestijama rukovodioca ustanove. III Opis poslova za radno mjesto čistačica je sljedeći: - Svakodnevno, a svakog mjeseca generalno čisti prostorije obdaništa u kojem borave djeca, terase, hodnike i slično; - Povremeno i po potrebi čisti prostor oko obdaništa – dvorište; - Pere stakla, stolariju, namještaj, mokre čvorove; - Pomaže stručnim radnicima u održavanju higijeni djece, njihovom oblačenju i presvlačenju; - Priprema ležaljke, namješta i presvlači posteljinu; - Vodi računa o pravilnom i racionalnom trošenju sredstava, pomagala i aparata za čišćenje; - Obavlja i druge poslove iz domena svog rada po uputama i sugestijama rukovodioca ustanove.
Mjesto rada (općina)Javna predškolska ustanova \'\' Dječije obdanište Vareš \'\' Vareš
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz svojeručno potpisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju: - Kratka biografija sa kontakt podacima kandidata, tačnom nazankom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs; - Izvod iz matične knjige rođenih; - Uvjerenje o državljanstvu; - CIPS potvrda prebivališta; - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi; - Uvjerenje/potvrda o radnom stažu koje izdaje Zavod PIO/MIO; - Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona; - Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu RVI, demobilisanog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja. NAPOMENE: (1) Izabrani kandidat je dužan dostaviti, u roku od 15( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, sljedeće dokumente: - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; - uvjerenje o nekažnjavanju; - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; - sanitarna knjižica. (2) Sa kandidatima koji dostave urednu, potpunu i blagovremenu prijavu obavit će se intervju, a o vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Javni konkurs će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: oglasna ploča JPU \'\'Dječije obdanište Vareš\'\', dnevni list \'\'Dnevni avaz“, web stranica JU Služba za zapošljavanje ZDK Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu: JPU \'\' DJEČIJE OBDANIŠTE VAREŠ \'\' VAREŠ Zvijezda 22, 71330 Vareš, BiH S naznakom: „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KUHAR-SERVIRKA“; „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ČISTAČICE“ Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u orginalu ili ovjerene kopije. Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da je osoba starija od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, - da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. POSEBNI USLOVI: Za poziciju pod rb 1. - SSS – III stepen ugostiteljske struke , smjer kuhar; - Najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Za poziciju pod rb 2. - Osnovna škola
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-01-11
Oglas do2022-01-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »