Pregled oglasa

Traženo zanimanje Strojar parnog kotla, Pomoćnik strojara parnog kotla, vozač utovarivača u kotlovnici,Električar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika- Strojar parnog kotla (4 izvršioca), - Pomoćnik strojara parnog kotla (4 izvršioca), - Vozač utovarivača u kotlovnici (2 izvršioca), - Električar (1 izvršioc),
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiRadno mjesto strojar parnog kotla Opis poslova: - samostalno obavlja poslova na proizvodnji toplotne energije, - upravlja i rukuje visokotlačnim kotlom; - upravlja i rukuje ostalom procesnom opremom visokotlačnog kotlovskog postrojenja, - vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Uvjeti: -SSS (III ili IV stupanj), -5 godina iskustva na poslovima upravljanja i rukovanja visokotlačnim kotlovskim postrojenjem. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 8 mjeseci. Početak rada 17.08.2022.godine. Završetak rada16.04.2023.godine. Radno mjesto Pomoćnik strojara parnog kotla Opis poslova: -pomaže u obavljanju poslova strojaru parnog kotla, - vrši poslove loženja, - vrši poslove čišćenja postrojenja, prostorija i kruga kotlovnice, - pomaže pri sanaciji kvarova na kotlovskom postrojenju, -vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, Uvjeti: - SSS, - šest mjeseci iskustva na poslovima opsluživanja kotlovskog postrojenja Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Početak rada 15.10.2022.godine. Završetak rada 15.04.2023. god. Radno mjesto Vozač utovarivača u kotlovnici Opis poslova: - rukuje utovarivačem pri pripremi i dostavi uglja na traku transportera; - pomaže pri obavljanju poslova proizvodnje toplotne energije; - radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Uvjeti: - SSS, - rukovatelj radnih strojeva i \"B\" kategorija, - šest mjeseci radnog iskustva na rukovanju kombiniranim radnim strojem – skip-om Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci. Početak rada 15.10.2022. Završetak rada 15.04.2023. god. Radno mjesto Električar Opis poslova:-obavlja sve poslove električara; - vrši poslove održavanja i popravka elektro instalacija i opreme na kotlovnici I postrojenju za pripremu pitke vode, kao i postrojenju za prečišćavanje kanalizacijske vode, a prema normativima i standardima struke; -vodi evidenciju o utrošenom materijalu te izrađuje specifikacije potrebnog el.materijala i el.usluga za redovne javne nabavke; -u slučaju kvara na el. instalacijama i opremi na objektima Poduzeća, dužan se odazvati i otklanjati kvar van radnog vremena; -obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Uvjeti: -KV ili VK elektroinstalater, -2 godine radnog iskustva u struci. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 8 mjeseci. Početak rada 17.08.2022.godine. Završetak rada 16.04.2023 godine.
Mjesto rada (općina)JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnika za 160 sati rada iznosi: - Strojar parnog kotla (694,00 KM) - Pomoćnik strojara parnog kotla (538,00 KM), - Vozač utovarivača u kotlovnici (515,00 KM), - Električar (717,00 KM),
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu (popunjen prijavni obrazac), kandidati su obvezni priložiti i slijedeću dokumentaciju - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci), - Uvjerenje o državljanstvu, - Diploma o završenoj stručnoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje ili potvrda izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža, ili uvjerenja/potvrde o radnom stažu sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za PIO/MIO, odnosno Porezna uprava. Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojeg je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu. Dokazi se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji ( ovjera notara ili nadležne općinske službe), i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ovjere. IV Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu ( za radna mjesta strojar parnog kotla, pomoćnik strojara parnog kotla, vozač utovarivača u kotlovnici i električar). Postupak izbora kandidata za radno mjesto Pravnik vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i provjere znanja (pismeni i usmeni dio) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema u radni odnos u JP \'\'KOMUNALNO\'\' d.o.o. Žepče. O terminu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. V NAPOMENA: Izbrani kandidati će biti u obvezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa. Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. VI Potpisan PRIJAVNI OBRAZAC na natječaj sa točnom adresom, e-maila, i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče -, sa naznakom na koverti \"NE OTVARAJ\"-PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO____________________ (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Na koverti se obvezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca. Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti sa web stranice www.komunalno-zepce.com , ili neposredno u JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička br. 3. Napomena : Nepotpune i neblagovremene prijave, te neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se uzeti u razmatranje. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Mira Antunović, a broj telefona za dodatne obavještenja je 032-888-302
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-05-06
Oglas do2022-05-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »