Pregled oglasa

Traženo zanimanjePravnik
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS strucna sprema, diplomirani pravnik ili 240 ECTS bodova
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinejedna ( 1 ) godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršioc
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Opis poslova : - Izrađuje nacrte i konačne prijedloge svih općih pravnih akata u poduzeću (pravilnici, poslovnici i sl.), kao i izmjene i dopune istih; - izrađuje pojedinačne pravne akte (odluke, rješenja, zaključke i sl.); - sastavlja razne ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća sa trećim osobama, sporazume, te druge slične akte; - sastavlja razne podneske (prijedloge, tužbe, žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i sl.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje, te riješavanje i odlučivanje; - obrađuje predmete po zahtjevima, molbama, prigovorima i žalbama radnika poduzeća, kao i korisnika komunalnih i drugih usluga upućenih organu upravljanja poduzeća, te daje odgovore na iste; - vrši izradu tekstova natječaja i oglasa; - vrši prijem prijava i dokumentacije prijavljenih na objavljene natječaje i oglase, utvrđuje kompletnost i ispravnost prijave i priložene dokumentacije uz prijavu na natječaj i oglas, te podnosi zaprimljene prijave sa priloženom dokumentacijom nadležnom organu na razmatranje i izbor kandidata po objavljenom natječaju i oglasu; - obavlja sve poslove vezane uz Zakon o radu i radne odnose ( prijave i odjave radnika iz radnog odnosa, pravljenje ugovora o radu, vođenje matične knjige evidencije radnika kao i drugu potrebnu evidenciju za radnike); - priprema sjednice Nadzornog odbora poduzeća, sudjeluje kao zapisničar na njima, te kasnije izrađuje sve pojedinačne i opće akte donesene na sjednici; - dostavlja opomene pred tužbu ili prijedlog za izvršenje dužnicima, podnosi tužbe i prijedloge za izvršenje, postupa po tužbama tužitelja i povjeritelja pokrenutih protiv ovog poduzeća;
Mjesto rada (općina)JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPravnik (1.120,00 KM)
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu (popunjen prijavni obrazac), kandidati su obvezni priložiti i slijedeću dokumentaciju - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci), - Uvjerenje o državljanstvu, - Diploma o završenoj stručnoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje ili potvrda izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža, ili uvjerenja/potvrde o radnom stažu sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za PIO/MIO, odnosno Porezna uprava. Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojeg je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu. Dokazi se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji ( ovjera notara ili nadležne općinske službe), i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ovjere. IV Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu ( za radna mjesta strojar parnog kotla, pomoćnik strojara parnog kotla, vozač utovarivača u kotlovnici i električar). Postupak izbora kandidata za radno mjesto Pravnik vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i provjere znanja (pismeni i usmeni dio) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema u radni odnos u JP \'\'KOMUNALNO\'\' d.o.o. Žepče. O terminu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. V NAPOMENA: Izbrani kandidati će biti u obvezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa. Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. VI Potpisan PRIJAVNI OBRAZAC na natječaj sa točnom adresom, e-maila, i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče -, sa naznakom na koverti \"NE OTVARAJ\"-PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO____________________ (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Na koverti se obvezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca. Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti sa web stranice www.komunalno-zepce.com , ili neposredno u JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička br. 3. Napomena : Nepotpune i neblagovremene prijave, te neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se uzeti u razmatranje. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Mira Antunović, a broj telefona za dodatne obavještenja je 032-888-302
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-05-06
Oglas do2022-05-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »