Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Direktor Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o.-Zenica
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- da posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: tehničke, ekonomske ili pravne struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo sa mjestom rada u Zenici
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeII. Izbor i nominovanje direktora zavisnog društva-rudnika uglja vrši Skupština zavisnog društva-rudnika uglja, na osnovu prethodne saglasnosti Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. III. Izbor i nominovanje direktora zavisnog društva-rudnika uglja izvršiće se na period od 4 godine, s tim da Skupština zavisnog društva-rudnika uglja svake godine, prilikom razmatranja godišenjeg izvještaja, odlučuju o mandatu Direktora zavisnog društva-rudnika uglja. IV. Direktor zavisnog društva-rudnika uglja organizuje i vodi poslove Društva, predlaže osnove poslovne politike, ovlašten je i odgovoran za izradu, predlaganje i nadgledanje realizacije plana poslovanja i planiranih ciljeva, uspostavu i održavanje stabilnog stanja i odnosa unutar Društva, podnošenje Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo izvještaja o poslovanju. Kandidat koji bude izabran za Direktora zavisnog društva-rudnika uglja, nadležnosti i ovlaštenja utvrđena Statutom zavisnog društva-rudnika uglja i drugim općim aktima će vršiti zajedno sa prokuristom. VI. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Konkursa, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti slijedeću dokumentaciju: - potpisanu prijavu na Konkurs sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju, - biografiju (CV), - diplomu visoke stručne spreme odgovarajuće struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, - uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci), - potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu da ne vrše funkciju u političkoj stranci, - ovjerenu izjavu da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću direktora, isključujući vrijeme zatvorske kazne (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi utvrdila tačnost podataka datih u naprijed navedenoj izjavi), - uvjerenje da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno kažnjeni za privredni prijestup – prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora, izdat od strane nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - potpisan program rada za period na koji se imenuju koji je sačinjen u skladu sa Smjernicama za izradu Programa rada direktora rudnika utvrđenim od strane Uprave Vladajućeg društva (Napomena: Smjernice za izradu Programa rada kandidati mogu dobiti u elektronskoj formi ukoliko se obrate zahtjevom na e-mail: h.omeragic@epbih.ba). Kandidati koji dostavljaju diplome strane visokoškolske ustanove dužni su u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti i akt nadležnog organa u BiH o nostrifikaciji diplome u skladu sa propisima o visokoškolskom obrazovanju. Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta koji se tiču ostvarenih rezultata tokom rada, iskustva i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje zavisnih društava-rudnika uglja, te organizacionih i menadžerskih sposobnosti. Kandidat koji bude izabran biće upućen na ljekarski pregled radi utvrđivanja njegovog zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova pozicije na koju je izabran. VII. Kandidat koji bude izabran za Direktora zavisnog društva-rudnika uglja zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu kod nadležnih organa provjeri tačnost podataka datih u izjavama. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa. Sa kandidatima koji ispune uvjete iz Konkursa obavit će se intervju. O vremenu, mjestu i načinu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati su dužni dostaviti prijave sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju i potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Sektor za ljudske resurse 71000 Sarajevo Vilsonovo šetalište 15 Sa naznakom „Konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnog društva-rudnika uglja“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaV. Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete: - da su državljani BiH, - da posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: tehničke, ekonomske ili pravne struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidiraju, - da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci, - da nisu na funkciji u političkoj stranci, - da nisu osuđivani za krivično djelo i prekršaj (privredni prestup) nespojiv s dužnošću direktora 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, - da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - da su ostvarili uspješne rezultate tokom radnog iskustva, - da imaju iskustvo i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje zavisnih društava-rudnika uglja, - da imaju reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti i - da imaju program rada za period na koji se imenuju, koji je sačinjen u skladu sa Smjernicama za izradu Programa rada direktora rudnika utvrđenim od strane Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-08
Oglas do2022-06-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »