Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. SSS Administrativni radnik
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- SSS, Srednja stručna sprema, Gimnazija, Ekonomska tehnička
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoPripravnik
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati• Kratak opis poslova: pribavlja po potrebi uvjerenja nadležnih institucija (sud, porezna uprava i drugo) za potrebe preduzeća, sastavlja zapisnike svih organa društva, priprema tekstove javnih konkursa i oglasa, sarađuje i učestvuje u radu radnih grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju, prati sve propise iz oblasti komunalne privrede, organizira izrade sporazuma o plaćanju duga na odgođeni rok, prati njihovo izvršenje i kreira izvještaj jednom mjesečno, prati odluke i zaključke Općinskih službi koji se odnosi na rad preduzeća, učestvuje u izradi ugovora raznih vrsta za potrebe preduzeća, obavlja i sve poslove administrativno-tehničkog sekretara u slučaju njegovog odsustva, obavlja daktilografske poslove na računaru, sačinjava dopise, izvještaje, zapisnike sa sjednica, normativna akta preduzeća, planove, programe, analize itd., vođenje evidencije iz oblasti rada, izrada izvještaja o stanju radnika, odjave i prijave radnika kroz poreznu evidenciju, učestvuje u vođenju knjige udjela preduzeća, učestvuje u postupku podnošenja tužbi protiv dužnika preduzeća i pripremi, kopiranju neophodne dokumentacije potrebne za sud u postupku utuženja, učestvuje u izradi Ugovorao radu i rješenja za godišnje odmore za radnike, te druge akte o pravima i obavezama radnika, obavlja i druge poslove iz domena struke i nalogu pretpostavljenog.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata, za navedeno radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 827,20 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - pismenu prijavu na javni oglas svojeručno potpisanu, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, - potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference, - izvod iz matične knjige rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - potvrdu o prebivalištu CIPS, - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos), - diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, - uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu. III Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, orginal ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave oglasa. Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji od strane nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr.preporuka bivšeg poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i drugo. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata neće se uzimati u razmatranje. Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi: 1. kandidati koji imaju do 10 godina radnog iskustva dobijaju 2 boda: 2. kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog iskustva dobijaju 3 boda: 3. kandidati koji imaju preko 20 godina radnog iskustva dobijaju 4 boda: 4. članovi komisije na intervjuu vrednuju opći dojam kandidata (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja i sl.) koje je kandidat iskazao na usmenom razgovoru i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 6 bodova. Pitanja iz oblasti predznanja o poslu će biti iz oblasti poznavanja propisa iz radnog odnosa i o poslovanju javnih komunalnih preduzeća (literatura: (Zakon o radu F BiH br. 26/16 i 89/18), (Zakon o javnim preduzećima F BiH br. 8/2005,81/2008, 22/2009 i 109/2012), (Zakon o privrednim društvima F BiH br. 81/15), (Zakon o komunalnim djelatnostima Ze-do kantona br. 17/2008 od 31.12.2008. godine) i (Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja –PREČIŠĆENI TEKST- br. 2/2015 od 06.01.2015. godine). Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća. IV Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze određivanja otkaznog roka. V Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ¬¬¬¬Oslobođenje, web stranici preduzeća JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom: Javno preduzeće „GRIJANJE“ Kakanj d.o.o. Kakanj Ul. Alije Izetbegovića br.51 72 240 Kakanj „PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto______________________________ (navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa) NE OTVARATI“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata se neće uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavljivanje na oglas vrši se pismenom prijavom na oglas koja mora biti svojeručno potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove: Opći uslovi: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-29
Oglas do2022-07-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »