Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Fizioterapeut-1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca, 2.Viši sanitarni -1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca,3. Medicinsko-laboratorijski tehničar -1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca,4. Nk radik na poslovima spremačice-2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetZa radno mjesto pod rednim brojem 1. : • Završen Zdravstveni fakultet /VSS 240 ili 180ECTS • Položen stručni ispit u zvanju diplomiranog fizioterapeuta • Posjedovanje Licence za samostalan rad u zvanju diplomiranog fizioterapeuta Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: • sanitarni inženjer VSS prvi ciklus ili VŠS VI stepen • položen stručni ispit • posjedovanje licence za samostalan rad u stečenom zvanju Za radno mjesto pod rednim brojem 3.,: • Završena medicinska škola – smjer laboratorijski • Položen stručni ispit u zvanju laboratorijski tehničar • Posjedovanje Licence za samostalan rad u stečenom zvanju Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: • Završena osnovna škola
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiV OPIS POSLOVA I OSNOVNA PLAĆA V1. Fizioterapeut Osnovna plaća: 1254,00 Opis poslova i radnih zadataka: obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanju iz domena savremene fizijatrije u Centru, radi na poslovima kiniziterapije, elektroterapije, termoterapije i manuelne masaže, primjenjuje mjere zaštite pacijenta, vrši nadzor nad higijenom prostora i opreme, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata- građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unapređujući kvalitet zdravstvene usluge V2 viši sanitarni tehničar Osnovna plaća: 1254,00KM Kratak opis poslova: Obavlja poslove skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu: Viši sanitarni tehničar je odgovoran za konkretno sprovođenje mjera na zaštiti stanovništva od akutnih zaraznih bolesti, mjera na planu higijenizacije i asanacije čovjekove okoline i osnovnih ciljeva programa zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva.Posebne odgovornosti višeg sanitarnog tehničara su da: sprovodi mjere otkrivanja akutnih zaraznih bolesti, vrši mjere spriječavanja širenja akutnih zaraznih bolesti, sprovodi obaveznu dezinfekciju kod pojave određenih zaraznih bolesti, vrši obaveznu dezinsekciju u žarištima određenih zaraznih bolesti, definsanih programom, učestvuje u sprovođenju vakcinacije prema epidemiološkim i medicinskim indikacijama, vrši potpunu sanaciju endemskih žarišta crijevnih zaraznih bolesti prema utvrđenim programima, realizuje program za eradikaciju ušljivosti prema potrebi na određenim podrjučju, prijaljuje i registruje sve slučajeve zaraznih bolesti, vrši epidemiološka izviđanja i anketiranja, uzima na pregled uzorke vode, hrane i briseve, vrši konstantno sprovođenje kontrole vodnih objekata, vrši deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju objekata za čuvanje, preradu i promet životnih namirnica, neposredni učestvuje u izvođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. V3. Medicinsko-laboratorijski tehničar Osnovna plaća: 1056,00 Opis poslova i radnih zadataka: obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja po principima moderne medicinske biohemijske djelatnosti, uzima biološki materijal na radnom mjestu i u stanu pacijenta svih populacija, vrši obradu biološkog materijala, vrši hematološke analize, pravi reagense za analize koje radi u saradnji sa specijalistom medicinske biohemije, formira nalaz, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz domena stručne spreme. V4 NK radnik Osnovna plaća: 508,00 Kratak opis poslova: Vrši pripreme za održavanje prostorija koje su joj određene (pribavljanje pribora, metle, četke, kante za vodu, deterdženta i drugo), Vrši čišćenje podova, radnih površina, mokrog čvora i dr. radnih prostorija dva puta dnevno, iznosi otpatke smeća na odgovarajuće mjesto iz prostorija i čisti vanjski prostor ispred ulaza, čišćenje prozorskih stakala i druge stolarije, Prikuplja prljav veš i odvozi ga na pranje u vešeraj, trebuje i donosi čisti veš, kao i druge poslove iz domena higijeničarskih poslova. U toku rada može biti raspoređena i na druge odgovarajuće poslove u zvanju NK radnika (radnica u vešeraju, pralja laboratorijskog posuđa i slični poslovi).
Mjesto rada (općina)JZU Dom zdravlja\\\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diploma o stečenom obrazovanju (svi kandidati), 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod 1.,2. i 3.,) 3. Licenca za samostalan rad (za radno mjesto pod 1., 2. i 3.) 4. Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati), 5. Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Prijava obavezno treba sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime kandidata, adresa,telefon i e-mail adresa, radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat, spisak dokumenata koji se prilaže uz prijavu i potpis kandidata. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija (dokumenta se ne vraćaju). Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim kandidatom, za radna mjesta pod rednim brojem od 1. do 3. Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 4. zasniva se na intervju sa svakim kandidatom. Obavijest o terminima testiranja i intervjua za kandidate pod rednim brojem 1. do 3. dostaviće se putem e-maila, a za kandidate pod rednim brojem 4. putem telefona. VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu: JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće : a.) Opšti uslovi : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-07-04
Oglas do2022-07-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »