Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. “Radnica na održavanju higijene”, 2. “Vaspitač”, 3. “Medicinska sestra”
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika 1. “Radnica na održavanju higijene”, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme; 2. “Vaspitač”, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 12 (dvanaest) mjeseci; 3. “Medicinska sestra” 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 12 (dvanaest) mjeseci;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatib) Posebni uslovi za obavljanje poslova: 1. Za radno mjesto “Radnica na održavanju higijene” - NK radnik, osmogodišnja škola; - bez radnog iskustva; Kratak opis poslova: -svakodnevno održavanje prostora u okviru vaspitne grupe (usisavanje, brisanje podnih površina); -čišćenje radnih prostorija, kancelarija, hodnika; -sprema dječije krevetiće kod djece koja to zbog uzrasta ili drugih fizičkih ograničenja nisu u mogućnosti; -brine o dječijoj odjeći i obući i uredno ih slaže u ormare kod djece koja to zbog uzrasta ili drugih fizičkih ograničenja nisu u mogućnosti; -vrši čišćenje i pranje holova i stepeništa na ulazu u Dom; -pomaže vaspitačima kod oblačenja, toalete, objedovanja djece, te spremanja djece na dnevni odmor; -vrši i druge poslove koji joj se daju u zadatak, a naročito poslove pomoćnog radnika u kuhinji. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 543,00 KM 2. Za radno mjesto “Vaspitač” - Stručna sprema: VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili VŠS- VI stepen stučne spreme, odnosno obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskom sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova sa stečenim jednim od zvanja: pedagog, profesor predmetne nastave, profesor razredne nastave, socijalni pedagog, ili neko od zvanja stečenih na Defektološkom fakultetu ili Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. -najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima Kratak opis poslova: - brine se o psihičkom i fizičkom razvoju štićenika, - radi na formiranju higijenskih, kulturnih i radni navika kod štićenika, - dosljedno sistematski i planski organizira socio-ekonomski razvoj kod štićenika, - realizira program socijalno-vaspitnog rada i ostvaruje ciljeve i zadatke vaspitanja štićenika predškolskog uzrasta, školskog uzrasta i omladine, osposobljava štićenike za samostalan život i rad u okvirima njegove mogućnosti - radi i druge poslove i radne zadatke koji spadaju u nadležnost “Vaspitača” u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Dom-porodica” Zenica. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 730,00 KM 3. Za radno mjesto “Medicinska sestra” - SSS medicinska škola - položen stručni ispit - najmanje (6) šest mjeseci radnog iskustva Kratak opis poslova: - brine se o pravilnoj upotrebi lijekova i drugog sanitetskog materijala, posebno vodi brigu o čuvanju lijekova, brine se o štićenicima koji se nalaze u izolaciji ili bolesničkoj sobi, hrani dojenčad i djecu do 3 godine starosti, obavlja i druge poslove koji spadaju u nadležnost “Medicinske sestre” u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Dom-porodica” Zenica. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 543,00 KM
Mjesto rada (općina)JU “Dom-porodica” Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju, - izvod iz matične knjige rođenih-rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, - uvjerenje o traženom radnom iskustvu (samo za radna mjesta pod rednim brojem: 2. i 3.), - dokaz o položenom stručnom ispitu (samo za radno mjesto pod rednim brojem: 3.) Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih) računajući do dana objave javnog konkursa. Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz da pripadaju jednoj od niže navedenih kategorija, prilikom izbora imati će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata: - da je kandidat član porodice bez prihoda - da je kandidat član porodice poginulog branioca - da je kandidat RVI ili član porodice RVI - da je kandidat demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19). III 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 2., Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos obavit će pismeni i usmeni stručni ispit. Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 10 (deset) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 35 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku. Usmeni stručni ispit se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5. Ukupan rezultat će biti zbir bodova pismenog i usmenog stručnog ispita koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Literatura za spremanje pismenog i usmenog stručnog ispita je: -„Mikropedagogija“; dr. Marija Bratanić -„Razvojna psihologija“ (poglavlja V i VI); Philip Hwang i Bjorn Nilsson Literatura će biti dostupna na web stranici: www.dom-porodica.ba 2. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3. obavit će se intervju. Kandidati će o terminu održavanja pismenog stručnog ispita, usmenog stručnog ispita i intervjua biti pismeno obaviješteni, slanjem poziva na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja istog. IV. Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata. V. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU “Dom-porodica” Zenica, web stranici Gradske uprave Zenica i web stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje.” Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/ 227-578. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu lično dostaviti na protokol ili putem pošte, na sljedeću adresu: JU “Dom-porodica” Zenica Crkvice 20 C 72 000 Zenica PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto -______________- “NE OTVARATI” Napomene: - Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove neće se uzeti u razmatranje. - Po okončanju procedure po javnom oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi za obavljanje poslova: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-07-04
Oglas do2022-07-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »