Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. U Središnjoj administrativnoj službi:1.1. Referent kancelarijskog poslovanja jedan (1) s mjestom rada u Sarajevu i jedan (1) s mjestom rada u Mostaru1.2.Referent za administrativno-tehničke poslove i poslove prijepisa, s mjestom rada u Sarajevu1.3.Samostalni stručni saradnik 2, za poslove strateškog planiranja i reforme, s mjestom rada u Sarajevu1.4.Referent za prijem i otpremu pošte, s mjestom rada u Mostaru2. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton Sarajevo u Sarajevu:2.1.Stručni saradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu,2.2.Saradnik-kompletator2.3.Referent kancelarijskog poslovanja2.4.Referent za poslove matične evidencije3. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zeničko-dobojski kanton u Zenici:3.1.Referent kancelarijskog poslovanja ,4. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Srednjo-bosanski kanton u Travniku:4.1.Referent - sekretar5. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Hercegovačko-neretvanski kanton u Mostaru:5.1.Stručni saradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu5.2..Referent kancelarijskog poslovanja5.3.Saradnik za analitičko-planske poslove6. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Posavski kanton u Orašju:6.1.Stručni saradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu,7.U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton 10 u Livnu7.1.Stručni saradnik 2 za matičnu evidenciju,8. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zapadno-hercegovački kanton u Ljubuškom8.1. Arhivar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiIII. Kandidati koji se prijavljuju na oglas obavezni su ispunjavati opće i posebne uslove. Opći uslovi za sva upražnjena radna mjesta: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da nije kažnjavan, d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, e) da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost. Posebni uslovi za radna mjesta iz glave II Oglasa Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.1. a) IV – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola, b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu, c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.: Vodi propisane očevidnike o kancelarijskom poslovanju, vodi predmete u roku, vodi protokol matičnih brojeva za inostrane predmete i dodjeljuje matične brojeve za ove predmete, raspoređuje poštu i predmete daje u rad, te dostavlja na arhiviranje završene predmete, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. a) IV – gimnazija, upravna, ekonomska ili birotehnička škola, škola za daktilografe ili stenodaktilografska škola ili daktilograf I klase; b) Poznavanje rada na računaru, c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. Obavlja poslove prijepisa dostavljenih tekstova i po usmenom diktiranju, vrši poslove kopiranja, umnožavanja, uvezivanja i skeniranja, obavlja administrativno-tehničke poslove i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.3. a) VII – odnosno najmanje 180 ECTS bodova – ekonomski fakultet, b) Tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.3. Izučava sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, izučava propise u vezi s provedbom penzijskog i invalidskog osiguranja, prati reformske procese u regiji i svijetu u ovoj oblasti. Sudjeluje u definiranju glavnih indikatora koji bi pomogli u razvoju strateških pogleda o trendovima sistema osiguranja za srednjoročne i kratkoročne strategije. Prati i analizira podatke i projekcije međunarodnih institucija (MMF, WB, ILO...). Sudjeluje u izradi strateških planova razvoja sistema. Analizira rezultate aktuarskih projekcija i ostalih analiza koje se rade u ovom Sektoru, te na temelju toga radi na prijedlozima budućih opcija i strateških pravaca razvoja sistema, kao i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.4. a) IV – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola, b) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.4. Prima i otprema poštu, vodi propisane očevidnike u skladu s Uredbom o kancelarijskom poslovanju, vodi opći protokol, posebni protokol, raspoređuje i otprema poštu, daje predmete u rad organizacijskim jedinicama i vrši obračun poštanskih troškova, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojem 2.1., 5.1. i 6.1. a) VII. stepen, odnosno 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili I stepen pravnog fakulteta ili viša upravna škola, b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu, c) Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 2.1., 5.1. i 6.1.: Radi na izradi nacrta prvostepenih rješenja po domaćim propisima i uz primjenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, vodi postupak za ostvarivanje prava na inostranu penziju na propisanim međunarodnim obrascima, prati i proučava propise iz oblasti rješavanja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja radi njihove primjene, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2.2. a) VI. st. stručne spreme, I stepen pravnog fakulteta ili viša upravna ili 180 ili više ECTS bodova pravnog fakulteta, b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu, c) Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.: Zaprima zahtjeve za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahtjeve za prijam na dobrovoljno osiguranje, provjerava valjanost i kompletnost dokumentacije, pruža stručnu pomoć osiguranicima u vezi s njihovim zahtjevima, kompletirane zahtjeve prosljeđuje na rješavanje, vrši dokompletiranje predmeta po primjedbi Odjeljenja za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i uzima izjave na zapisnik, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojem 2.3. i 3.1. a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola, b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu, c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radna mjesto pod rednim brojem 2.3. i 3.1.: Radi na prijemu pošte i predmeta, vodi propisane očevidnike o kancelarijskom poslovanju, vodi opći i poseban protokol (priprema predmete za unos u sistem), vrši iznalaženje i ulaganje predmeta, raspoređuje predmete i poštu, daje u rad odgovarajućim organizacijskim jedinicama i zadužuje elektronskim putem, otprema poštu (pisma, pakete i dr.), otprema predmete tijelu za ocjenu radne sposobnosti, vrši obračun poštanskih troškova, dostavlja završene predmete na arhiviranje, izdaje uvjerenja na osnovi službenog očevidnika, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2.4. a) IV. – gimnazija, ekonomska ili upravna škola, b) Poznavanje rada na računaru, c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.: Radi poslove unosa na magnetne medije zaprimljenih prijava matične evidencije za periode u djelokrugu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, priprema unesene prijave za pohranu na mikrofilm ili skeniranje i uništavanje, izdaje uvjerenja o konačnim podacima registriranim u matičnoj evidenciji o stažu osiguranja, plaći i drugim podacima iz matične evidencije, po potrebi vrši «ON-LINE» izravan unos prijava M-4 i M-8 za osiguranike koji su podnijeli zahtjev za penziju, prosljeđuje prijave za pohranu na mikrofilm ili skeniranje, vrši preregistraciju obveznika uplate doprinosa putem prijava M-1K, izlistava popise radnika na zahtjev obveznika uplate doprinosa, te dostavlja poslovnicama prijave s pogreškama, radi na prijemu, kontroli i šifriranju prijava, vrši prijam prijava o početku, promjeni i prestanku poslovanja obveznika uplate doprinosa, vrši evidentiranje primljenih prijava za poslodavce i osiguranike, vodi očevidnike o izdanim registarskim i matičnim brojevima, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 4.1. a) IV – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola, b) Poznavanje rada na računaru, c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 4.1.: Vrši službenu komunikaciju i korespodenciju putem e-maila, telefona i telefaksa za direktora i zamjenika direktora kantonalne službe i vodi knjigu službenih obveza za direktora i zamjenika direktora, sačinjava plan potreba materijala, opreme i usluga na temelju izvršenog trebovanja, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5.2. a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola i škola društveno-tehničkog smjera, b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu, c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okrivu tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.2.: Radi na prijemu pošte i predmeta, vodi propisane očevidnike o kancelarijskom poslovanju, vodi opći i poseban protokol (priprema predmete za unos u sistem), vrši iznalaženje i ulaganje predmeta, raspoređuje predmete i poštu, daje u rad odgovarajućim organizacijskim jedinicama i zadužuje elektronskim putem, otprema poštu (pisma, pakete i dr.), otprema predmete tijelu za ocjenu radne sposobnosti, vrši obračun poštanskih troškova, dostavlja završene predmete na arhiviranje, izdaje uvjerenja na osnovi službenog očevidnika, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 5.3. a) VI. st. stručne spreme, I. stepen ekonomskog fakulteta ili viša ekonomska škola ili 180 ili više ECTS bodova ekonomskog fakulteta, b) Poznavanje rada na računaru, c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.3.: Radi na analitičko-planskim poslovima na nivou kantonalne administrativne službe, u radu je povezan sa stručnim saradnikom za analitičko-planske poslove i slijedi njegove upute, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 7.1. a) VII. odnosno najmanje 180 ECTS bodova pravni, ekonomski ili filozofski fakultet, b) Dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 7.1.: Prati i proučava propise, koordinira rad na poslovima matične evidencije u poslovnicama u skladu sa pozitivnim propisima, neposredno radi na najsloženijim poslovima matične evidencije, sarađuje sa nadležnom službom Porezne uprave radi provedbe podataka iz Jedinstvenog sistema, sudjeluje u postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, vrši provjeru popisa radnika koji rade na radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, vodi odvojeno dokumentacije odluka, zapisnika i druge dokumentacije za ta radna mjesta, vrši inventuru stanja i predlaže način prenošenja novog stanja na magnetne medije, predlaže poslovnicama i obveznicima uplate doprinosa izmjene i dopune «Kodeksa šifara» za ova radna mjesta, vrši provjeru popisa radnika za ova radna mjesta kod obveznika uplate doprinosa, vodi i vrši nadzor nad vođenjem očevidnika iz oblasti rada, za razdoblje u djelokrugu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u pogledu prijavno-odjavnog segmenta, vrši kontrolu primjene propisa i propisane tehnologije rada na poslovima matične evidencije od dostave i zaprimanja prijava podataka matične evidencije i priprema za unos podataka na magnetne medije, prijave koje nisu zaprimljene vraća na ispravku s odgovarajućim uputstvima i vrši poslove vezane za unos podataka o penzijskom stažu i plaćama, pruža poduke radnicima koji rade na poslovima matične evidencije o osiguranicima i obveznicima uplate doprinosa i nadgleda provođenje svih uputstava, poduka i izdaje uvjerenja o podacima matične evidencije po zahtjevu, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 8.1. a) IV. – gimnazija, upravna ili birotehnička škola, b) Položen arhivistički ispit, c) Poznavanje rada na računaru, d) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 8.1.: Zaprima predmete za arhiviranje i vodi očevidnike o istima, sređuje, čuva i rukuje predmetima u skladu propisima o arhivskoj građi i kancelarijskom poslovanju, vrši preuzimanje i dostavu poštanskih i drugih pošiljki, pakiranje poštanskih i drugih paketa, izvršava i druge poslove u vezi s dostavom pošte, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIV. 1. Spisak potrebnih dokumenata a) prijavni obrazac sa službene stranice Federalnog zavoda za PIO/MIO, b) izvod iz matične knjige rođenih, c) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci, d) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (za srednju stručnu spremu) diploma o završenoj školi ili svjedočanstvo o završnom ispitu; za višu stručnu spremu diploma o završenom obrazovanju ili I ciklus Bolonjskog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova sa dodatkom diplomi; za visoku stručnu spremu univerzitetsku diploma najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova sa dodatkom diplomi; relevantno obrazovanje - traženo oglasom završeno u inostranstvu, navesti broj i datum akta o nostrifikaciji diplome i dostaviti kopiju akta o nostrifikaciji), univerzitetsku diplomu (nostrificiranu diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) kao i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, iznimno, samo da u slučaju visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi Uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak I ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti I dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju. e) dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme, uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika izdato od strane nadležne službe Federalnog zavoda za PIO/MIO uz obavezno dostavljanje I akta koji razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja ne starije od šest (6) mjeseci), f) za kandidate koji nisu zasnivali radni odnos (volonterski rad) obavezni su dostaviti uvjerenje Federalnog zavoda za PIO/MIO da nisu evidentirani u bazi podataka matične evidencije osiguranika Federalnog zavoda za PIO/MIO ne starije od šest (6) mjeseci, g) ovjerena izjava podnosioca prijave o nekažnjavanju, h) ovjerena izjava podnosioca prijave da se ne vodi krivični postupak, i) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto: 1.2., 2.4., 4.1., 5.3. i 8.1. j) dokaz o položenom stručnom ispitu, arhivističkom ispitu, javnom ispitu ili ispitu općeg znanja, za radna mjesta: 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 5.1., 5.2., 6.1. i 8.1. Napomena: Uvjerenje o radnoj i zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak pribaviće se po zahtjevu poslodavca. 2. Dodatna dokumenta Kandidati koji su demobilisani borci, porodice poginulih boraca ili imaju status ratnog vojnog invalida ili su članovi porodica ratnog vojnog invalida, prema propisima koji regulišu oblast boračko-invalidske zaštite dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu (uvjerenje od nadležnog organa boračko-invalidske zaštite). 3. Svi dokumenti uz prijavu na oglas prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidati koji su dostavili uredne i blagovremene prijave će biti pozvani uz predočenje lične karte na testiranje, a u ovisnosti od ishoda istog najuspješnijih 10 kandidata će biti pozvani na intervju. Osoba - kandidat koja nije podnijela blagovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uslove iz javnog oglasa kao i osoba koja odustane od testiranja ili intervjua, ili bez obzira na razlog ne pristupi navedenim radnjama, neće se smatrati kandidatom. V. Podnošenje prijave Prijava na oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Napomena: Kandidatu koji bude najuspješniji, ponudit će se zaključivanje ugovora o radu. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ul. Dubrovačka bb Mostar, sa obaveznom naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS RADI POPUNJAVANJA UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA ________________________________________________________ U FZ PIO/MIO\" ( upisati naziv radnog mjesta) OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU _____________________ „NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA“ Oglas se objavljuje u dva (2) dnevna lista i na web stranici FZ PIO/MIO, a ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave. FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - MOSTAR Ulica Dubrovačka bb. 88000 M O S T A R
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-07-04
Oglas do2022-07-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »