Pregled oglasa

Traženo zanimanjeVodoinstalater (1 izvršioc), - Radnik na čišćenju ulica i iskopima (1 izvršioc),-pripravnik (1 izvršioc)
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetRadno mjesto Vodoinstalater: Uvjeti: SSS vodoinstalater, šest mjeseci radnog iskustva u struci. Radno mjesto Radnik na čišćenju ulica i iskopima Uvjeti: Srednja stručna sprema bilo koje struke ili OŠ, šest mjeseci radnog iskustva. Radno mjesto Pripravnik-pravnik Pripravnika sa završenim Pravnim fakultetom- visoka stručna sprema VII stepen ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika Na nedređeno vrijeme: - Vodoinstalater (1 izvršioc), - Radnik na čišćenju ulica i iskopima (1 izvršioc), Na određeno vrijeme: -pipravnik (1 izvršioc)
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiRadno mjesto Vodoinstalater Opis poslova: - radi sve vrste vodoinstalaterskih poslova na održavanju, opravci i sanaciji na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži; - učestvuje u izgradnji nove vodovodne i kanalizacione kao i na izgradnji i održavanju objekata sistema; - obavlja poslove na uslužnim radovima trećim licima; - odgovora za kvalitet izvšenih radova na terenu; - uočava i predlaže mjere za poboljšanje rada na terenu; - član tima za detekciju curenja – LDE Operator, učestvuje u otkrivanju i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži; - vrši održavanje vodomjernog šahta (zamjena vodomjera, odmuljivanje); - vrši isključenja neredovnih platiša i bespravnih korisnika po nalogu ovlaštenog lica; - vrši kontrolu i očitavanje vodomjera; - vrši podjelu računa, opomena i dostavu drugih pismenih obavjesti korisnicima usluga; - radi druge poslove i radne zadatke po nalogu nadređenih. Radno mjesto Radnik na čišćenju ulica i iskopima Opis poslova: - čišćenje i metenje javnih površina i saobraćajnica; - održavanje čistoće javnih površina, parkova, zelenih površina, parkova, dječijih igrališta; - čišćenje uličnih slivnika; - deponovanje smeća na određeno mjesto; - uređenje staza i ostalih površina; - košenje trave i prikupljanje iste; - sasjecanje rastinja na pokosu rijeke; - pranje saobraćajnih površina; - okopavanje raznih zasada i formiranje sadnica; - sadnja sezonskog cvjeća i ostalog sadnog materijala; - uređenje staza i ostalih površina; - sasjecanje rastinja na pokosu rijeke; - održavanje tržnica na veliko i malo; - Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva.
Mjesto rada (općina)JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnika za 160 sati rada iznosi: - Vodoinstalater (828,00 KM) - Radnik na čišćenju ulica i iskopima (609,00 KM), - Pripravnik (543,00 KM),
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu (popunjen prijavni obrazac), kandidati su obvezni priložiti i slijedeću dokumentaciju - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci), - Uvjerenje o državljanstvu, - Diploma o završenoj stručnoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje ili potvrda izdana od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža, ili uvjerenja/potvrde o radnom stažu sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za PIO/MIO, odnosno Porezna uprava. Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojeg je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu. Pripravnik je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme ( Potvrda nadležne porezne uprave/ uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije). Traženi dokumenti se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji ( ovjera notara ili nadležne općinske službe), i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ovjere. IV Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu ( za radna mjesta vodoinstalater i radnik na čišćenju ulica i iskopima). Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Postupak izbora kandidata za radno mjesto Pripravnik vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i provjere znanja sukladno Pravilniku o uvjetima, kriteriji ma i postupku prijema u radni odnos u JP \'\'KOMUNALNO\'\' d.o.o. Žepče. O terminu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. V NAPOMENA: Izbrani kandidati će biti u obvezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa. Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. VI Potpisan PRIJAVNI OBRAZAC na natječaj sa točnom adresom, e-maila, i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče -, sa naznakom na koverti \"NE OTVARAJ\"-PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO____________________ (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Na koverti se obvezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca. Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu JP \"KOMUNALNO\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička broj 3. Žepče PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti sa web stranice www.komunalno-zepce.com , ili neposredno u JP \"Komunalno\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička br. 3. Napomena : Nepotpune i neblagovremene prijave, te neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se uzeti u razmatranje. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Mira Antunović, a broj telefona za dodatne obavještenja je 032-888-302
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-08-02
Oglas do2022-08-10
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »