Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Radni instruktor (Radionica domaćinstvo)
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu (mora biti svojeručno potpisana) na javni oglas, kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - kraća biografija (CV) uz kontakt podatke (broj telefona i e-mail), - uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja), - potvrdu o prebivalištu (CIPS), - izvod iz matične knjige rođenih, - diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992.godine, - dokaz o radnom iskustvu, - dokaz o poznavanju rada na računaru. Kriteriji Proces izbora kandidata izvršit će se na osnovu razmatranja dokumentacije i intervjua. Kod ocjene rezultata intervjua uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: - motivisanost/entuzijazam kandidata, - radno iskustvo u struci, - vještina komunikacije, - sklonost timskom radu, - dodatna znanja. Imenovana komisija će u skladu sa kriterijima kandidate vrednovati od 1-5 po svakom kriteriju. Napomena: Po okončanju procedure izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 60 dana kako bi se mogao zaključiti ugovor o radu i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o prijemu. IV (1) Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegove posljednje objave. (2) Javni oglas biće objavljen na web stranici JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (www.zastitinas.ba), web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba), web stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK (www.zdk-szzz.ba) i u dnevnom listu „Dnevni avaz“. (3) Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene, intervjuisat će Komisija za provođenje procedure po Javnom oglasu. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja intervjua obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi. (4) Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom. (5) Ukoliko su dva ili više kandidata postigli jednak broj bodova prednost će imati djeca šehida ili poginulih boraca koji navedeni status dokazuju uvjerenjem koje izdaje nadležna općinska/gradska služba koji prilažu uz prijavu na javni oglas. (6) U slučaju dodatnih informacija na raspolaganju je broj telefona 032/465-933. (7) Ustanova nema obavezu vraćanja dokumentacije. Dokumentacija će biti vraćena kandidatu samo u slučaju podnošenja zahtjeva putem protokola i to po okončanju procedure prijema. Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, ULICA SALIHA CAKANA MULALIĆA BR. 5 72000 ZENICA
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- 1 (jedan) izvršilac u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, - mjesto rada Visoko, ulica Dobrinje bb, - pripadajuća osnovna neto plata: 805,32 KM. - kratak opis poslova: izrađuje i sprovodi godišnje, tromjesečne i mjesečne planove rada u radionici u kojoj je raspoređen, uz primjenu uputa datih od nadređenih u hijerarhiji, planira i sprovodi edukativne aktivnosti sa korisnicima u radionici, stvara uslove i obezbjeđuje pomagala/sredstva za samostalno obavljanje zadataka korisnika unutar radionice u kojoj je raspoređen, obavlja i druge poslove za dato radno mjesto koji su navedeni u Pravilniku o radu. II a) OPĆI USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. b) POSEBNI USLOVI: 1. za radno mjesto radni instruktor (radionica domaćinstvo): - V/III stepen stručne spreme: VKV/KV kuhar, - 6 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja diplome, - poznavanje rada na računaru.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-11-21
Oglas do2022-12-06
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 6 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »