Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Buldožerist ............................................................................................................................ 1 izvršilac 2. Pomoćnik dežurnog elektromehaničara.............................................................................. 2 izvršioca 3. Pomoćnik na postrojenjima dekarbonizacije i TOV-a........................................................ 1 izvršilac 4. Zavarivač .............................................................................................................................. 1 izvršilac 5. Tehnolog, rang 2..................................................................................................................... 1 izvršilac 6. Tehnolog, rang 3..................................................................................................................... 1 izvršilac
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Termoelektrana \"Kakanj\"
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU 1. Kandidati su obavezni, uz potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanih Oglasom za radna mjesta na koja se prijavljuju, i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: - Diploma/Svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju i svjedočanstva o završenim razredima, - Potvrda/certifikat/uvjerenje o položenom ispitu za rukovaoca građevinskim mašinama izdato od strane ovlaštene ustanove (kao dokaz ne može poslužiti Diploma/Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi za zanimanje Rukovalac građevinskih mašina). - Ovjerena kopija vozačke dozvole. - Dokaz da kandidati imaju neophodno radno iskustvo u struci ostvareno nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju traženim Oglasom, a kojim se dokazuje period koji je kandidat nakon stjecanja stručnog naziva, proveo radeći na poslovima za koje se traži stečeni stručni naziv i koji odgovara stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za radno mjesto na koje se prijavljuje. Za radno mjesto pod rednim brojem 2., 3. i 4.: - Diploma/Svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju i svjedočanstva o završenim razredima. - Dokaz da kandidati imaju neophodno radno iskustvo u struci ostvareno nakon sticanja srednje stručne spreme u trajanju traženim Oglasom, a kojim se dokazuje period koji je kandidat nakon stjecanja stručnog naziva, proveo radeći na poslovima za koje se traži stečeni stručni naziv i koji odgovara stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za radno mjesto na koje se prijavljuje. Za radno mjesto pod rednim brojem 5.: - Diploma o završenom studiju visoke stručne spreme odgovarajuće oblasti i smjera, ukoliko je fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ili diplomu o završenom prvom ciklusu studija (bachelor) odgovarajuće oblasti i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dostaviti dokaz o nostrifikaciji); • kandidati koji su visoku stručnu spremu stekli po Bolonjskom procesu dužni su, uz fakultetsku diplomu, dostaviti i dodatak diplomi o završenom prvom ciklusu studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (bachelor); • izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da, uz original ili ovjerenu kopiju fakultetske diplome, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. - Dokaz o poznavanju stranog jezika - kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole/uvjerenje sa fakulteta/dodatak diplomi, iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet strani jezik ili dokaz da je kandidat završio III stepen ovlaštene škole za strane jezike. - Dokaz da kandidati imaju neophodno radno iskustvo u struci ostvareno nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju traženim Oglasom, a kojim se dokazuje period koji je kandidat nakon stjecanja stručnog naziva, proveo radeći na poslovima za koje se traži stečeni stručni naziv i koji odgovara stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za radno mjesto na koje se prijavljuje. Za radno mjesto pod rednim brojem 6.: - Diploma o završenom studiju visoke stručne spreme odgovarajuće oblasti i smjera, ukoliko je fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ili diplomu o završenom prvom ciklusu studija (bachelor) odgovarajuće oblasti i smjera koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dostaviti dokaz o nostrifikaciji); • kandidati koji su visoku stručnu spremu stekli po Bolonjskom procesu dužni su, uz fakultetsku diplomu, dostaviti i dodatak diplomi o završenom prvom ciklusu studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (bachelor); • izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da, uz original ili ovjerenu kopiju fakultetske diplome, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. - Dokaz da kandidati imaju neophodno radno iskustvo u struci ostvareno nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju traženim Oglasom, a kojim se dokazuje period koji je kandidat nakon stjecanja stručnog naziva, proveo radeći na poslovima za koje se traži stečeni stručni naziv i koji odgovara stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za radno mjesto na koje se prijavljuje. Kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva prihvatiti će se sljedeći dokumenat (za sva radna mjesta) : • potvrda/uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi koje obavezno treba da sadrži: - osnovne podatke o prethodnom poslodavcu - na memorandumu Izdavaoca uvjerenja/potvrde, - broj, datum, mjesto izdavanja potvrde/ uvjerenja; - osnovne podatke o kandidatu, - stručna sprema (stepen i stručno zvanje/zanimanje) koja se traži za radno mjesto na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, - opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, - preciziran period radnog angažovanja na poslovima radnog mjesta (od-do), - ime, prezime i potpis ovlaštenog lica, te pečat. Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva: • radna knjižica – kojom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, • Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke o zasnivanju radnog odnosa, koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog, • Sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa, koji dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. 2. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici - kao dokaz može poslužiti potvrda o obavljenom pripravničkom stažu ili potvrda o radnom iskustvu. 3. Odluka o stipendiranju, ukoliko je kandidat bio stipendista Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 4. Izvod iz matične knjige rođenih. 5. Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa. Kandidati koji imaju status branioca ili člana porodice branioca, treba da dostave dokaz o ovom statusu (izdat od strane nadležnog organa), u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite. Kandidati koji su nezaposleni, treba da dostave potvrdu o navedenoj činjenici izdatu od strane nadležne Službe za zapošljavanje - ne stariju od 30 dana. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Oglasom računa se danom predaje prijave. Svi traženi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju se u originalu ili kao kopija ovjerena od strane nadležnog organa, te isti treba da budu na jednom od službenih jezika u BiH. Dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika u BiH, te zajedno sa ovjerenim prevodom dokumentacije, dostavljena uz prijavu na javni oglas. Ukoliko se dokumentacija dostavi u ovjerenoj kopiji, može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Ovjerena kopija diplome o završenom visokom obrazovanju, na mjestu ovjere nadležnog organa, mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na kopiji ne vidi. Ovjerena kopija diplome mora sadržavati i potpise ovlaštenih lica obrazovne ustanove koja je izdala diplomu. Sve ovjerene kopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način, biti će odbačene kao neuredne. Dokumentacija dostavljena bez svojeručno potpisane prijave na Oglas i bez jasne naznake na prijavi naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kao i koverte na kojima nije naveden redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, neće biti predmet provedbe procedure prijema u radni odnos. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. Podružnica Termoelektrana „Kakanj” Kakanj će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. Postupak izbora kandidata na radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. zasniva se na održanom usmenom ispitu. Kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa za navedena radna mjesta, odnosno, kandidati koji dostave blagovremenu, urednu i potpunu prijavu, biti će pozvani na usmeni ispit. Postupak izbora kandidata na radna mjesta pod rednim brojem 5. i 6. zasniva se na održanom pismenom i usmenom ispitu. Kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa za navedena radna mjesta, odnosno, kandidati koji dostave blagovremenu, urednu i potpunu prijavu, biti će pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budu imali najmanje 70 % tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita. O mjestu i vremenu održavanja pismenog i/ili usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe pismenom ili usmenom ispitu gube pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri, odnosno, smatra se da odustaju od podnesene prijave. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su izabrani. Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog Oglasa, a dokumenti priloženi uz oglas neće se vraćati. Ovaj oglas nema mogućnosti za online prijavu. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, sa naznakom \"Prijava na Oglas za radno mjesto pod rednim brojem:______________, (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) - \"NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA\", na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\", Kakanj, 72240 Kakanj
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Buldožerist ............................................................................................................................ 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju srednju stručnu spremu, IV-SS/III-KV, mašinski tehničar/ rudarski tehničar/ rukovalac građevinskim mašinama/ bravar, - da imaju položen ispit –certifikat za rukovaoca građevinskim mašinama, - da posjeduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, - da imaju najmanje 1/2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Rukuje svim tipovima buldožera i utovarivača, prije upotrebe vrši kontrolu ispravnosti uređaja sa kojima će raditi, odgovara za pravilno i ekonomično eksploatisanje mašina, učestvuje u poslovima održavanja mašina u saradnji sa odgovornim licima iz PO, deponiju uglja ili šljake i pepela uređuje prema projektu i dnevnim uputstvima pretpostavljenih, pri kraju smjene obavezan je očistiti mašinu sa kojom je radio i čistu je predati narednoj smjeni, uredno vodi knjigu primopredaje smjene, obavlja i druge poslove po nalogu Vođe smjene transporta uglja ili Brigadira transporta šljake i pepela... 2. Pomoćnik dežurnog elektromehaničara.............................................................................. 2 izvršioca Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju srednju stručnu spremu, IV-SS, elektrotehničar energetike, - da imaju najmanje 1/2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Pomaže dežurnim elektromehaničarima I i II u radu, pod kontrolom dežurnih elektromehaničara otklanja manje kvarove i vrši potrebne manipulacije, redovno održava čistoću prostorija VN i NN postrojenja, proučava tehničku dokumentaciju, brine se da sve prostorije visokonaponskih i niskonaponskih postrojenja budu zaključane.. 3. Pomoćnik na postrojenjima dekarbonizacije i TOV-a........................................................ 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju srednju stručnu spremu, IV-SS, hemijski tehničar, - da imaju najmanje 1/2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Izvršava poslove redovnog i vanrednog uzorkovanja svih plinova i voda koje se uzorkuju u TE i poslove izrade hemijskih analiza uzetih uzoraka na postrojenjima RJ (dekarbonizacije, tretmana otpadnih voda i muljeva, omekšane vode i proizvodnje vodika) i drugim postrojenjima TE, povremeno i djelimično učestvuje u poslovima vođenja pogona dekarbonizacije, tretmana otpadnih voda, i izvođenja regeneracije pješčanih filtera, evidentira rezultate dobijene izradom hemijskih analiza uzorkovanih plinova i voda, te poduzima potrebne korake radi korigovanja pojedinih parametara, brine se za pravilnu upotrebu laboratorijske opreme i materijala koje koristi u radu, učestvuje u poslovima oko bezbjednog i ispravnog skladištenja tehničkih hemikalija i njihovog doziranja kod pripreme rastvora za proces proizvodnje, kao i oko ispravnog odlaganja i zbrinjavanja prazne ambalaže od iskorištenih tehničkih hemikalija, brine o čistoći i ispravnosti postrojenja, pogonske i laboratorijske opreme, kao i o ispravnoj i sveobuhvatnoj primjeni pogonskih, laboratorijskih i drugih uputstava... 4. Zavarivač .............................................................................................................................. 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju srednju stručnu spremu, III- KV, zavarivač, - da imaju najmanje 1/2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Obavlja manje složene zavarivačke poslove na održavanju postrojenja, primjenjuje tehničke propise, pravila te naloge ovlaštenih lica, zahtjeva sve neophodne mjere obezbjeđenja radova prilikom neposrednog izvršenja istih, neposredno izvršavanje manje složenih bravarskih radova... 5. Tehnolog, rang 2..................................................................................................................... 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju visoku stručnu spremu, VII-VSS-2, tehnologija/hemija, - da vladaju pasivnim znanjem stranog jezika, - da imaju najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Prati, analizira i odgovara za ispravan rad postrojenja za proizvodnju dekarbonizrane, demineralizirane, pitke i omekšane vode i vodika, prečišćavanja i prerade otpadne vode, kondicioniranje pogonskih i blokovskih voda, utrošak tehničkih hemikalija po pojedinim postrojenjima, te izrađuje izvještaje vezano za učinak hemikalija i postrojenja, organizira proces punjenja vodikovog gospodarstva i skladištenja plinova, na nivou radne jedinice, učestvuje u izradi podloga za izradu plana nabavke tehničkih hemikalija i drugog materijala, stalnih sredstava i sitnog alata potrebnog za odvijanje procesa proizvodnje, a za dio postrojenja za koja je on direktno zadužen, prati i primjenjuje najnovija tehničko-tehnološka dostignuća iz svoje struke, a učestvuje i u obuci pripravnika, pogonskog osoblja i kadrova Termoelektrane, organizira, prati i nadzire prijem i skladištenje tehničkih hemikalija, njihov utrošak, te poduzima aktivnosti na njihovoj uštedi u procesu rada, kao i smanjenju utroška voda... 6. Tehnolog, rang 3..................................................................................................................... 1 izvršilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove radnog mjesta utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to: - da posjeduju visoku stručnu spremu, VII-VSS-1, tehnologija/hemija, - da imaju najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. Kratak opis poslova: Prati i analizira rad postrojenja za proizvodnju dekarbonizrane, demineralizirane, pitke i omekšane vode i vodika, prečišćavanja i prerade otpadne vode, kondicioniranje pogonskih i blokovskih voda, utrošak tehničkih hemikalija po pojedinim postrojenjima, te izrađuje izvještaje vezano za učinak hemikalija i postrojenja, prati proces punjenja vodikovog gospodarstva i skladištenja plinova na nivou radne jedinice, učestvuje u izradi podloga za izradu plana nabavke tehničkih hemikalija potrebnih za odvijanje procesa proizvodnje i tretmana voda, prati i primjenjuje najnovija tehničko-tehnološka dostignuća iz svoje struke, nadzire prijem i skladištenje tehničkih hemikalija, njihov utrošak, te poduzima aktivnosti na njihovoj uštedi u procesu rada, kao i smanjenju utroška voda, prati i nadzire primjenu pogonskih i drugih uputstava, a u skladu sa svojom profesionalnom i stručnom osposobljenošću...
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-11-23
Oglas do2022-12-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 6 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »