Pregled oglasa

Traženo zanimanjeRADNO MJESTO - Šef računovodstva - jedan izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JKP \"Gradska groblja\" d.o.o. Visoko
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI ZA RADNO MJESTO OBAVEZNI DOSTAVITI: 1. Svojeručno potpisana prijava na Javni konkurs, kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i ako ima e-mail adresu), tačnom naznakom pozicije / radnog mjesta (obavezno upisati naziv radnog mjesta i na koverti) na koju se prijavljuje, te naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs; 2. Biografija (CV); 3. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerenu kopiju (ne starije od 3 mjeseci); 4. Izvod iz matične knjige rođenih - original ili ovjerenu kopiju (ne starije od 3 mjeseci); 5. Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne starije od 3 mjeseci); 6. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije, obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu – original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseci); 7. Potvrda/uvjerenje/certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (položen ispit informatike tokom školovanja) - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseci); 8. Ovjerenu izjava da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere; 9. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost; 10. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost; 11. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. NAPOMENE: Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. IV Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog konkursa o terminu usmenog i pismenog ispita će biti blagovremeno obavješteni. V Literatura za usmeni i pismeni ispit: 1. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) 2. Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br: 15/16 i 15/20) 3. Zakon o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) 4. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) 5. Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/16) 6. Zakon o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) 7. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl. glasnik BiH“, br: 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020, 47/2022 i 87/2022) VI Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata su: rezultati testa, predznanje o poslu, fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj. O rezultatima javnog konkursa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni. Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Avaz, na web stranici javnog preduzeća i web stranici Osnivača, te dostavljen službi za zapošljavanje ZE-DO kantona, BIRO Visoko. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-556. Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Kandidati na poleđini koverte trebaju navesti svoje ime i prezime. Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JKP \"Gradska groblja\" d.o.o. Visoko Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 V I S O K O - Za Komisiju za provođenje javnog konkursa- - sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO ŠEF RAČUNOVODSTVA“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:  primjena računovodstvene politike;  savjetovanje o računovodstvenim pitanjima;  izrada finansijskih izvještaja,  kontrola primjene međunarodnih normi i zakonskih propisa. Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta: Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan radnik, koji posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:  savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa;  izrada i predlaganje računovodstvene i finansijske politike preduzeća; priprema i potvrđivanje (certifikaciju) finansijskih izjava za potrebe rukovoditelja, dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela;  priprema finansijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja, dioničara, te zakonom propisanih tijela;  priprema poreskih prijava, savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa;  kontrola poreznih izvještaja i savjetovanje o njima;  priprema finansijskih izvještaja;  savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva;  priprema profitnih prognoza i proračuna, te izvještavanje o njima;  vođenje finansijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost, stečaj i slučajevi sumnje u prevare;  kontrola računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i finansija;  koordinacija sa vanjskim finansijskim institucijama;  srodni poslovi;  nadzor drugih radnika;  drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta. Opći uslovi:  da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine  da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,  da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,  da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,  da kandidat/kinja nije kažnjavan/a. Posebni uslovi:  da ima završen Ekonomski fakultet,  da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima poslije sticanja stručne spreme. Iznos osnovne plate je: =1.041,00 KM
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-01-20
Oglas do2023-01-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 6 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »