Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR 1 IZVRŠILAC; 2. MEDICINSKI TEHNIČAR – SMJER FIZIOTERAPEUT 1 IZVRŠILAC;
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na javni oglas koja je zaseban dokument i koja mora biti potpisana, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: - Kraću biografiju i kontakt telefon kandidata koja mora biti svojeručno potpisana; - Diplomu o završenoj srednjoj školi; - Odobrenje za samostalan rad (za pozicije 1 i 2); - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1 i 2); - Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo ili Uvjerenje izdato od strane Porezne uprave ili PIO/MIO Federacije BiH; - Uvjerenje o državljanstvu; - Izvod iz matične knjige rođenih; - Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, - CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima. Ukoliko kandidat/i u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas ili jedan dio oglasa, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. V Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo, UI. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, ili lično na protokol Doma zdravlja sa stacionarom u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO __________________________________ “. Na koverti se obavezno navodi za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. VI Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici osnivača – općine Olovo, i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Emir Muminović, broj telefona za dodatna obavještenja je 032/828-080 ili 032/828-082.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina i - da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedena radna mjesta. Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju, posebno za svako radno mjesto, su: 1. Za radno mjesto Laboratorijski tehničar: - da ima završenu srednju medicinsku školu – smjer laboratorijski, - da ima položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar, - da ima 6 mjeseci radnog iskustva u struci, - da ima položen vozački ispit B kategorije. Status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Kratak opis poslova: - preuzima materijal, sredstva i opremu za rad, održava i čuva, - vrši pripremne poslove, a naročito: destilaciju, redestilaciju i dejonizaciju vode, destilaciju organskih rastvarača priprema i učestvuje u spravljanju rastvora, tekućih i čvrstih podloga i vrši sterilizaciju materijala, sredstava i opreme, - uzima materijal za laboratorijske dijagnostičke pretrage, krv, briseve, sekrete i ekstrete, vrši želudačnu i duodenalnu tubažu, citološku i cito dijagnostike: uzima i preuzima uzorke životne sredine – vode za piće, otpadne vode, vazduh, tlo, robu široke potrošnje i životne namirnice, - određuje u oblasti hemotologije broj: eritrocita, leukocita, trombocita, retikulocita, vrijeme SE krvi i izračunava apsolutne vrijednosti u krvi, određuje vrijeme krvarenja (primarnog i sekundarnog, vrijeme zgrušavanja i protrombinsko vrijeme, bezofilno punktiranih eritrocita, količinu hemoglobina, i hematokrita, - vrši rutinski pregled urina (boja, bjelančevina, šećer, aceton, bilirubin, urobilonogen) i priprema sediment urina za mikroskopiranje, - učestvuje u poslovima bakteriološke, serološke, parazitološke i virusološke dijagnostike, po uputi specijaliste mikrobiologa, - radi na izradi histoloških i citoloških preparata, pretežno rutinskih, a manje posebnih metoda, - u oblasti sanitarne hemije, vrši određivanje fizikalnih i hemijskih svojstava (rutinskim metodama), svojstva vode za piće i životnih namirnica: kvalitativno i kvantitativno, - vodi dokumentaciju, evidenciju primljenog materijala dobivenih nalaza i pišu nalaze, - upravlja putničkim vozilom prilikom obavljanja kućnih posjeta i rada na terenu, - obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac. Visina osnovne plate: cca 1.100,55 KM Mjesto rada: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo i terenska ambulanta. 2. Za radno mjesto Medicinski tehničar – smjer fizioterapeut: - da ima završenu srednju medicinsku školu – smjer fizioterapeut, - da ima položen stručni ispit za zvanje fizioterapeutski tehničar, - da ima 6 mjeseci radnog iskustva u struci, - da ima položen vozački ispit B kategorije. Status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Kratak opis poslova: - priprema povoljne uslove za prijem fizioterapiju i reahabilitaciju bolesnika, - vrši neophodne konsultacije i nadzor nad eventualnim kondikacijama u toku fizikalne terapije bolesnika, - upotrebljava složenije uređaje, aparate i instrumente za rad, - osposobljava bolesnike za samostalne rehabilitacione aktivnosti, - motiviše bolesnike za osmišljeno i samostalno savlađivanje teškoća u procesu rehabilitacije, - čuva i održava instrumente, aparate i uređaje za rad, - učestvuje u matematičko – statističkoj interpretaciji rezultata rada, - vrši poslove vođenja propisane dokumentacije, evidencije i izvještaja, - medicinsko – socijalna rehabilitacija bolesnika i porodice, - manualni mišićni test, - utvrđivanje trofike mišića lokomotornog sistema, - mjerenje obima pokreta zglobova, - spirometrija, - izometričke vježbe, - krioterapija, - manuelna masaža, lokalna i opća, - terapija parafinom ili parafangom i hidrokolatorom, - radna terapija, - postavljanje ortoza i ortopeddskih pomagala, - terapija vaskulator aparatom, - upravlja putničkim vozilom prilikom obavljanja kućnih posjeta, - obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac i poslovi predviđeni sistematizacijom. Visina osnovne plate: cca 1.100,55 KM Mjesto rada: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo. III Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije te održanog intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu zavisno od pozicije za koju se kandidat prijavio. Kriterij za bodovanje kandidata će biti održani intervju i za poziciju 1 i za poziciju 2. Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti struke kao i poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% bodova na održanom intervjuu da bi se smatrao uspješnim te da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu održanog intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-02-01
Oglas do2023-02-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »