Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Kurir-spremačica, 2. Obračunski referent-blagajnik
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultetRadno mjesto pod rednim brojem 1. Osnovna škola. Radno mjesto pod rednim brojem 2. IV stepen-Srednja škola – ekonomskog smjera, gimnazija ili upravna škola, 1 godina radnog iskustva u struci.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. Kurir-spremačica,1 (jedan) izvršilac -probni rad tri (3) mjeseca,2. Obračunski referent-blagajnik, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme 1 (jedna) godina, probni rad tri (3) mjeseca, puno radno vrijeme, mjesto rada Zavidovići.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati1. Kurir-spremačica Radi na održavanju čistoće radnog prostora Centra, vodi strogo brigu oko potrošnje sredstava za čiščenje, održava čistoću dvorišta i prostora oko objekta Centra, čisti prozore svakih 30 dana, loži vatru za zagrijavanje prostorija, priprema i donosi ugalj i drva iz spremišta, održava čistoću i red u garaži i šupi, svakodnevno usisava tepihe, a generalno pranje svih tepiha jedanput godišnje u ljetnom periodu, svakodnevno briše parket i keramiku, svakodnevno održava higijenu WC i kuhinju, obavlja sve kurirske poslove u gradu na udaljenosti do dva kilometra od sjedišta Centra, dostavlja poštu u gradu, donosi poštu iz pretinca Centra, odgovoran je za lično dostavljanje pošte i uredno čuvanje potpisanih i ovjerenih dostavnica, u saradnji sa referentom prijemne kancelarije vrši umnožavanje materijala, površinski čisti i održava kompjutere i druge mašine, po potrebi preuzima i dostavlja finansijska dokumenta banci, prva otvara objekat i zadnja zaključava objekat, te odgovara za inventar, opremu i arhivu pored zaduženja drugih radnika, radi i druge poslove i zadatke koje dobije od direktora Centra, odgovara izvršenju poslova datih ovim opisom. 2. Obračunski referent-blagajnik Obavezno vodi sljedeće pomoćne knjige: knjigu ulaznih faktura, knjigu blagajne, registar plata i knjigu izvoda sa žiro-računa u skladu sa propisima i opštim aktima Centra, knjige i dokumente koje vodi uredno arhivira u skladu sa propisima i opštim aktima Centra, potpuno i ispravno obrađene blagajničke dokumente sa odgovarajućim prilozima dostavlja u knjigovodstvo na dalju obradu, na osnovu utvrđenih prava vrši obračun i isplatu korisnicima socijalne zaštite u skladu sa propisima i oštim aktima Centra, sastavlja i podnosi nadležnim organima statističke i druge izvještaje u rokovima određenim propisima i opštim aktima Centra, podiže i polaže gotovinu novca pridržavajući se blagajničkog maksimuma, vrši obračun i isplatu plaća, isplatu regresa, putnih troškova, dnevnica za službena putovanja, toplog obroka i obračun naknade za vanjske saradnike,svakodnevno evidentira blagajničke promjene, vodi kartone ličnih dohodaka, čuva isplatne liste o osobnom dohodku radnika, podiže gotovinu, vrši plaćanje dospjelih računa, obračunava bolovanja i vrši refundaciju bolovanja, daje podatke za radnike Centra PIO i statistici o radnom stažu i sl, pravi specifikaciju doprinosa, daje podatke i izvještaje po korisnicima i utrošenim sredstvima, o utrošenim sredstvima CŽR i ostalih materijalnih davanja po potrebi, odgovara izvršenju poslova datih ovim opisom.
Mjesto rada (općina)JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata za radno mjesto pod rednim brojem 1.za 160 sati iznosi 769,16KM Osnovna plata za radno mjesto pod rednim brojem 2.za 160 sati iznosi 958,50 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePotrebni dokumenti: Kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): diplomu o završenom školovanju, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige dražavljana (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), izjava da se na njih ne odnosi član IX. Ustava BiH, uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole (za poziciju 2), ljekarsko uvjerenje. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, potvrda o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje ne starije od 60 dana, izabrani kandidat će moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru. VII Rok podnošenja prijava 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu, službenoj stranici Općine Zavidovići, službenoj stranici JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona i oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Zavidovići. VIII Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11). Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI Podubravlje br. 6, 72220 Zavidovići, „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“ – NE OTVARAJ- Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19: 6/20 i 19/20) Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 032/868-210.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati za sva radna mjesta treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: a.) da su stariji od 18 godina, b.) da su državljani Bosne i Hercegovine, c.) da imaju zdrastvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto za koje se prijavljuju d.) da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak e.) da se na njih ne odnosi član IX. Ustava BiH.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-10
Oglas do2023-03-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »