Pregled oglasa

Traženo zanimanje– Saradnik za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetsrednja stručna sprema ili VKV
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje procesa transporta i distribucije prirodnog gasa, postrojenja, opreme i instalacija gasnog sistema, relevantnih procedura za rad i propisa o sigurnosti i zaštite na radu, obuka iz gasne tehnike.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: U skladu sa djelatnostima za koje je preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove: - radne zadatke dobija od neposrednog rukovodioca, - na osnovu radnog naloga, tehnoloških uputstava i normativa, priprema potreban alat, materijal i opremu za rad, - kompletira dokumentaciju za radni nalog, - izvodi radove na zavarivanju, montaži i polaganju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka, - izvodi radove na preventivnom održavanju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka i priključaka, - izvodi intervencije na čeličnim i polietilenskim gasnim mrežama i priključcima, - izvodi radove na priključenju novih kupaca, - kontrola izvođenja radova na zavarivanju, montaži i polaganju gasnih mreža i priključaka, - vrši sva potrebna ispitivanja u skladu sa tehničkim propisima i pravi izvještaje o rezultatima ispitivanja, - izvršava aktivnosti iz radnog naloga, - priprema potrebnu dokumentaciju o izvedenim radovima, - dostavlja izvještaje i zapisnike o izvršenim radnim nalozim, - permanentno usavršavanje iz oblasti struke.
Mjesto rada (općina)JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnostida je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plaća je 934 ,00 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta \"Saradnik za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže\" na neodređeno vrijeme I Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – Saradnik za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac. Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom javnom konkursu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. II RADNO MJESTO – Saradnik za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže Opis poslova: U skladu sa djelatnostima za koje je preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove: - radne zadatke dobija od neposrednog rukovodioca, - na osnovu radnog naloga, tehnoloških uputstava i normativa, priprema potreban alat, materijal i opremu za rad, - kompletira dokumentaciju za radni nalog, - izvodi radove na zavarivanju, montaži i polaganju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka, - izvodi radove na preventivnom održavanju čeličnih i polietilenskih gasnih mreža svih nivoa pritisaka i priključaka, - izvodi intervencije na čeličnim i polietilenskim gasnim mrežama i priključcima, - izvodi radove na priključenju novih kupaca, - kontrola izvođenja radova na zavarivanju, montaži i polaganju gasnih mreža i priključaka, - vrši sva potrebna ispitivanja u skladu sa tehničkim propisima i pravi izvještaje o rezultatima ispitivanja, - izvršava aktivnosti iz radnog naloga, - priprema potrebnu dokumentaciju o izvedenim radovima, - dostavlja izvještaje i zapisnike o izvršenim radnim nalozim, - permanentno usavršavanje iz oblasti struke. Pitanja na usmenom ispitu (intervjuu) će biti vezana za opis poslova iz Javnog oglasa. III Kandidat za poziciju „saradnik za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže \" u JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove: A / OPĆI USLOVI 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života, 3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, 4. da se protiv kandidata ne vodi krivčni postupak, 5. da kandidat nije kažnjavan, 6. da kandidat nema izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. B / POSEBNI USLOVI 1. završena SSS, VKV 2. 1 (jedna) godina radnog staža u gasnoj struci, 3. posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorija, Dopunska znanja: poznavanje procesa transporta i distribucije prirodnog gasa, postrojenja, opreme i instalacija gasnog sistema, relevantnih procedura za rad i propisa o sigurnosti i zaštite na radu, obuka iz gasne tehnike. Pripadajuća osnovna neto plaća je 934 ,00 KM. IV POTREBNI DOKUMENTI: Uz svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom (CV), naznačenom adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom kandidata (ako je kandidat posjeduje), te sa naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na Javni oglas, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) ne stariju od 3 mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to: 1. Uvjerenje o državljanstvu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme ( diploma ili uvjerenje o završenom srednjem obrazovanju, iz kojih se vidi da je kandidat sa uspjehom završio obrazovanje čime je stečeno potrebno zvanje). Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kanditata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje ili svjedodžbu o završenom obrazovanju. 4. Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja zvanja. Napomena: Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pisma preporuke i Ugovori o djelu. 5. Ovjerena kopija vozačke dozvole \"B\" kategorije, 6. Dokaz o poznavanju programskog paketa MS Office i poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows, 7. Dokaz o poznavanju procesa transporta i distribucije prirodnog gasa, postrojenja, opreme i instalacija gasnog sistema, relevantnih procedura za rad i propisa o sigurnosti i zaštite na radu i obuke iz gasne tehnike, 8. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru kao najboljeg kandidata, 9. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru kao najboljeg kandidata, 10. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru kao najboljeg kandidata. V NAPOMENE: Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. Proces izbora kandidata, koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervjuu) sa svakim od kandidata, o čemu će kandidati biti detaljno i blagovremeno obavješteni. Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata su: rezultati intervjua, predznanje o poslu, motivisanost/entuzijazam, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj. O rezultatima provedenog postupka po Javnom oglasu kandidati koji ne budu izabrani bit će pismeno obavješteni. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća, na web stranici Osnivača, te će biti dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona-BIRO Visoko. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona 032/735-299. Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni oglas je 8 ( osam) dana, počev od datuma posljednje objave ovog Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja. Po okončanju postupka po ovom Javnom oglasu, JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o.Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu ličnog Zahtjeva kandidata. Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko, Ulica Kakanjska br.4 71300 Visoko - Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa- sa naznakom: „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS\"
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaA / OPĆI USLOVI 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života, 3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, 4. da se protiv kandidata ne vodi krivčni postupak, 5. da kandidat nije kažnjavan, 6. da kandidat nema izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. B / POSEBNI USLOVI 1. završena SSS, VKV 2. 1 (jedna) godina radnog staža u gasnoj struci, 3. posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorija,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-18
Oglas do2023-09-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »