Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Odgajatelj/ica – 2 izvršioca; 2. Stručni saradnik – 1 izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS - Master/profesor/bachelor predškolskog odgoja, VSS – VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus (koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili diploma drugog ili trećeg studijskog ciklusa Bolonjskog sistema iz područja pedagogije, socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada
Položen stručni ispitPoložen stručni ispit za obavljanje samostalnog odgojno obrazovnog rada -Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika2
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Opis poslova za radno mjesto 1. odgajatelj/ica , profesora predškolskog odgoja/odgajatelja: -neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom -briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju -rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji -stručno usavršavanje (individualno i organizirano) -suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima -priprema i organizacija svečanosti -rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića -uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava -poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora -ostali poslovi po potrebi. Opis poslova za radno mjesto 2. Stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped, ljekar, socijalni radnik): -koncepcijsko-programski zadaci (programiranje, planiranje, praćenje, analiza rada u predškolskoj ustanovi) -rad na uvođenju savremenih oblika i metoda rada, izrada i analiza izvještaja, analitičko-istraživački rad u oblasti predškolskog odgoja, prezentiranje dobivenih rezultata na stručnim organima sa ciljem unapređenja odgojno-obrazovne prakse -suradnja i pedagoško savjetodavni rad sa djecom sa posebnim osvrtom na djecu iz nepotpunih porodica, djecu sa različitim oblicima neprihvatljivog ponašanja -rad u timu sa odgajateljem, stručnim saradnicima i drugim uposlenicima -suradnja sa porodicom, roditeljima, starateljima, ustanovama za brigu o djeci sa i bez roditeljskog staranja -saradnja sa direktorom, saradnja sa lokalnom zajednicom, saradnja sa institucijama -vođenje ličnog kartona djece -stručno usavršavanje
Mjesto rada (općina)JPU „Dječije obdanište Vareš“
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNOG KONKURSA Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to- 1. Odgajatelj/ica – 2 izvršioca; 2. Stručni saradnik – 1 izvršilac Raspisuje se konkurs za radna mjesta: 1. odgajatelj/ica , profesora predškolskog odgoja/odgajatelja, na određeno vrijeme, na godinu dana – 2 (dva) izvršioca. 2. Stručni suradnik (pedagog, socijalni pedagog, psiholog, logoped, ljekar, socijalni radnik), na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljnog odsustva-1(jedan) izvršioc I - OPIS POSLOVA Opis poslova za radno mjesto 1. odgajatelj/ica , profesora predškolskog odgoja/odgajatelja: -neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom -briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju -rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji -stručno usavršavanje (individualno i organizirano) -suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima -priprema i organizacija svečanosti -rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića -uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava -poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora -ostali poslovi po potrebi. Opis poslova za radno mjesto 2. Stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped, ljekar, socijalni radnik): -koncepcijsko-programski zadaci (programiranje, planiranje, praćenje, analiza rada u predškolskoj ustanovi) -rad na uvođenju savremenih oblika i metoda rada, izrada i analiza izvještaja, analitičko-istraživački rad u oblasti predškolskog odgoja, prezentiranje dobivenih rezultata na stručnim organima sa ciljem unapređenja odgojno-obrazovne prakse -suradnja i pedagoško savjetodavni rad sa djecom sa posebnim osvrtom na djecu iz nepotpunih porodica, djecu sa različitim oblicima neprihvatljivog ponašanja -rad u timu sa odgajateljem, stručnim saradnicima i drugim uposlenicima -suradnja sa porodicom, roditeljima, starateljima, ustanovama za brigu o djeci sa i bez roditeljskog staranja -saradnja sa direktorom, saradnja sa lokalnom zajednicom, saradnja sa institucijama -vođenje ličnog kartona djece -stručno usavršavanje II - USLOVI ZA IZBOR KANDIDATA Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta 1., i 2.,: • da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine, • da je osoba starija od 18 godina, • da je zdravstveno sposoban/na za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 1. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. : -VSS - Master/profesor/bachelor predškolskog odgoja, -Najmanje jednu godinu iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme; -Položen stručni ispit za obavljanje samostalnog odgojno obrazovnog rada 2. posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2. : -VSS – VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus (koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili diploma drugog ili trećeg studijskog ciklusa Bolonjskog sistema iz područja pedagogije, socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada -Najmanje jednu godinu iskustva nakon sticanje VSS (poželjno radno iskustvo sa djecom predškolskog uzrasta) -Položen stručni ispit III – SADRŽAJ PRIJAVE Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci): • Svojeručno potpisana prijava sa kratkom biografijom i kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs; • Izvod iz matične knjige rođenih; • Uvjerenje o državljanstvu; • CIPS potvrda prebivališta; • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi; • Dokaz o položenom stručnom ispitu ; • Uvjerenje/potvrda o radnom stažu • Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona; • Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu RVI, demobilisanog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja. IV- DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „Prijava na konkurs– NE OTVARAJ“ dostaviti poštom ,preporučeno, na adresu Javna predškolska ustanova „Dječije obdanište Vareš“ Zvijezda br 22, 71330 Vareš. V- KONKURSNI ROK Javni konkurs će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: oglasna ploča JPU \'\'Dječije obdanište Vareš\'\', u listu „Naša riječ“, web stranica JU Služba za zapošljavanje ZDK, na web stranici Osnivača. Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Napomena: (1) Izbor i prijem zaposlenika izvršiti će se bodovanjem na osnovu Odluke o dopuni odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa direktora, odgajatelja, stručnih saradnika i ostalih radnika (administrativno-finansijski uposlenik, kuhar-servirka, spremačica) u JPU „Dječije obdanište Vareš“, broj:01-220/22. Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona, Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona). (2) Izabrani kandidat je dužan dostaviti, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, sljedeće dokumente: - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - uvjerenje o nekažnjavanju, - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, - sanitarna knjižica.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika• da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine, • da je osoba starija od 18 godina, • da je zdravstveno sposoban/na za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-26
Oglas do2023-10-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »