Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 22 izvršioca ; 2. Radnik u šumarstvu - 8 izvršilac; 3. Kočijaš-pomoćni radnik - 5 izvršilac ; 4. Šumarski tehničar-klaser -2 izvršilac ; 5. Šumarski tehničar-primač-otpremač -2 izvršilaca ; 6. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu, - 3 izvršioca
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetVozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu- SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole Sjekač- radnik u šumarstvu- SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole Radnik u šumarstvu: - SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole Kočijaš-pomoćni radnik- SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole Šumarski tehničar-klaser: - SSS-IV šumarski tehničar Šumarski tehničar primač-otpremač: - SSS – IV šumarski tehničar
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineVozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: - potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom Sjekač- radnik u šumarstvu- potvrda/uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika42 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiVozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sor-tiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stovarišta na kami-onskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a rasute-izvučene sorti-mente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava traktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola ispravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajli-ca u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju radnog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozačima zglobnih traktora kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom korišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gorivom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gorivo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sortimenata prilikom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po potrebi vrši lifranje, primjenjuje pro-pise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglovanje čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši izradu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uklanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prilikom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iskiva) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to potrebno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar ob-lovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po potrebi rukuje traktorom i izvozi ob-lovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglanje) trupaca, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu ne-posrednog rukovodioca. Kočijaš-pomoćni radnik: hrani i čisti konje, vrši izvoz drvnih sortimenata, brine se o ispravnosti opreme za konje i o eventualnoj njihovoj povredi ili oboljenju, čisti konje i pere poslije radnog vremena, izvlači šumske drvne sortimente do traktorske vlake ili na glavno stovarište - na utovarnu rampu, učestvuje u potkivanju konja, primjenjuje propise o zaštiti na radu, uredno koristi HTZ-opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Šumarski tehničar-klaser: Vodi poslove oko sječe i izrade drvnih sortimenata u odjelima redovne i sanitarne sječe u skladu za izvedbenim projektima, dijeli linije sjekačima, organizuje poslove na primanju učinka u sječi, daje uputstva o načinu i smjeru obaranja stabala radi zaštite sjekača, šumskog podmlatka i posječene drvne mase, u skladu sa projektom za izvođenje radova, svakodnevno vrši nadzor na krojenju stabala na šumske drvne sortimente i shodno zapažanjima naređuje i daje uputstva za krojenje u skladu sa važećim standardom ili po narudžbi, vodeći računa o maksimalnoj iskorištenosti drvne mase, vrši kvalitativno i kvantitativno primanje učinka sjekača, vrši unošenje podataka u radni nalog za radnike kojima prima učinak, odgovoran je za kretanje šumskom mehanizacijom u sječini u skladu sa projektom za izvođenje radova, lično je odgovoran za tačnost premjerbe, žigosanje, numerisanje, klasiranje i krojenje drvnih sortimenata kao i za pravilno uspostavljanje šumskog reda, klasiranje drvnih sortimenata vrši isključivo u šumi kod panja, preuzima mjere i sprovodi mjere koje se odnose na unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje i organizacije poslova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, dužan je da sve radove na iskorištavanju šuma izvodi u skladu sa projektom za izvođenje radova, prati izvršenje i realnosti postavljenih normi, poduzima mjere za primjenu propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, prati i primjenjuje šumarske propise, nadzire održavanje šumskog reda na sječi i upotrebi zaštitnih sredstava sjekača, brine se i odgovoran je za izvršenje planskih zadataka u fazi sječe i izrade drvnih sortimenata na radilištu, za racionalno korištenje drveta i kvalitetnu izradu drvnih sortimenata, pruža prvu pomoć pri lakšim povredama zaposlenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Šumarski tehničar primač-otpremač: organizuje i izvodi sve radove na poslovima šumsko-uzgojnih radova i zaštiti šuma, obavlja poslove organizacije izvoza i primanja drvnih sortimenta koji se izvezu komorom ili mehanizovanim sredstvima od šuma-panja do traktorske vlake ili šumarskog stovarišta – međustovarišta, vrši primanja učinka i unosi podatke u knjigu premjerbe po sortimentima, unosi podatke u radni nalog za one zaposlenike kojima je vršio primanje učinka, po potrebi mjeri udaljenosti, distancu izvoza drvnih sortimenata, vodi računa da se drvni sortimenti iz šume izvoze po napadu, odgovoran je za kretanje šumske mehanizacije u sječini, u skladu sa projektom za izvođenje radova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, organizuje i odgovoran je za pravilno sortiranje drvnih sortimenata na stovarištu, rukovodi utovarom svih drvnih sortimenata, odgovoran je za primjenu propisa i sredstava HTZ-a za radnike na izvozu, utovaru ili na šumsko-uzgojnim radovima, odgovoran je za isporuku sortimenata kupcima po dispozicijama, utvrđenim klasama i napadu izveženih drvnih sortimenata, otprema šumske sortimente pri čemu je odgovoran za količinu i kvalitet otpremljene robe uz koju sastavlja i izdaje otpremnicu, vodi propisane evidencije i sastavlja izvještaje, brine se i odgovara te preuzima mjere propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)Područje gospodarenja JP ŠPD-a
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu- Osnovna plaća: 1.010,95 KM. Sjekač- radnik u šumarstvu- Osnovna plaća: 980,32 KM. Radnik u šumarstvu Osnovna plaća: 919,05 KM. Kočijaš-pomoćni radnik-Osnovna plaća: 980,32 KM. Šumarski tehničar-klaser: Osnovna plaća: 1.164,13 KM. Šumarski tehničar primač-otpremač: Osnovna plaća: 1.072,22 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJ A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme I POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO A) RADNA JEDINICA OLOVO 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca 2. Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac 3. Kočijaš-pomoćni radnik - 1 izvršilac 4. Šumarski tehničar-klaser -1 izvršilac 5. Šumarski tehničar-primač-otpremač -1 izvršilac B) RADNA JEDINICA SOLUN 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca 2. Radnik u šumarstvu - 2 izvršioca 3. Kočijaš-pomoćni radnik - 1 izvršilac 4. Šumarski tehničar-klaser -1 izvršilac 5. Šumarski tehničar-primač-otpremač -1 izvršilac C) RADNA JEDINICA DUBOŠTICA 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca 2. Radnik u šumarstvu - 3 izvršioca 3. Kočijaš-pomoćni radnik - 3 izvršioca II POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ A) RADNA JEDINICA ZVIJEZDA 1. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac 2. Sjekač-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca 3. Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac B) RADNA JEDINICA OKRUGLICA 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac 2. Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac C) RADNA JEDINICA BUKOVICA 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac III POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI A) RADNA JEDINICA KAMENICA 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac B) RADNA JEDINICA VOZUĆA 1. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac IV POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca 2. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac V POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA 1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca OPISI POSLOVA RADNIH MJESTA I PROPISANI POSEBNI USLOVI: Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sor-tiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stovarišta na kami-onskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a rasute-izvučene sorti-mente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava traktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola ispravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajli-ca u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju radnog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozačima zglobnih traktora kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom korišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 1.010,95 KM. Posebni uslovi: - SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole - položen vozački ispit B kategorije, - potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom - radno iskustvo nije potrebno Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gorivom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gorivo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sortimenata prilikom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po potrebi vrši lifranje, primjenjuje pro-pise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 980,32 KM. Posebni uslovi: - SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole - potvrda/uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom - radno iskustvo nije potrebno Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglovanje čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši izradu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uklanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prilikom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iskiva) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to potrebno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar ob-lovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po potrebi rukuje traktorom i izvozi ob-lovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglanje) trupaca, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu ne-posrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 919,05 KM. Posebni uslovi: - SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole - radno iskustvo nije potrebno Kočijaš-pomoćni radnik: hrani i čisti konje, vrši izvoz drvnih sortimenata, brine se o ispravnosti opreme za konje i o eventualnoj njihovoj povredi ili oboljenju, čisti konje i pere poslije radnog vremena, izvlači šumske drvne sortimente do traktorske vlake ili na glavno stovarište - na utovarnu rampu, učestvuje u potkivanju konja, primjenjuje propise o zaštiti na radu, uredno koristi HTZ-opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 980,32 KM. Posebni uslovi: - SSS/KV/PKV/NK/ nepotpuna osnovna škola/ bez škole - radno iskustvo nije potrebno Šumarski tehničar-klaser: Vodi poslove oko sječe i izrade drvnih sortimenata u odjelima redovne i sanitarne sječe u skladu za izvedbenim projektima, dijeli linije sjekačima, organizuje poslove na primanju učinka u sječi, daje uputstva o načinu i smjeru obaranja stabala radi zaštite sjekača, šumskog podmlatka i posječene drvne mase, u skladu sa projektom za izvođenje radova, svakodnevno vrši nadzor na krojenju stabala na šumske drvne sortimente i shodno zapažanjima naređuje i daje uputstva za krojenje u skladu sa važećim standardom ili po narudžbi, vodeći računa o maksimalnoj iskorištenosti drvne mase, vrši kvalitativno i kvantitativno primanje učinka sjekača, vrši unošenje podataka u radni nalog za radnike kojima prima učinak, odgovoran je za kretanje šumskom mehanizacijom u sječini u skladu sa projektom za izvođenje radova, lično je odgovoran za tačnost premjerbe, žigosanje, numerisanje, klasiranje i krojenje drvnih sortimenata kao i za pravilno uspostavljanje šumskog reda, klasiranje drvnih sortimenata vrši isključivo u šumi kod panja, preuzima mjere i sprovodi mjere koje se odnose na unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje i organizacije poslova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, dužan je da sve radove na iskorištavanju šuma izvodi u skladu sa projektom za izvođenje radova, prati izvršenje i realnosti postavljenih normi, poduzima mjere za primjenu propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, prati i primjenjuje šumarske propise, nadzire održavanje šumskog reda na sječi i upotrebi zaštitnih sredstava sjekača, brine se i odgovoran je za izvršenje planskih zadataka u fazi sječe i izrade drvnih sortimenata na radilištu, za racionalno korištenje drveta i kvalitetnu izradu drvnih sortimenata, pruža prvu pomoć pri lakšim povredama zaposlenika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 1.164,13 KM. Posebni uslovi: - SSS-IV šumarski tehničar - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Šumarski tehničar primač-otpremač: organizuje i izvodi sve radove na poslovima šumsko-uzgojnih radova i zaštiti šuma, obavlja poslove organizacije izvoza i primanja drvnih sortimenta koji se izvezu komorom ili mehanizovanim sredstvima od šuma-panja do traktorske vlake ili šumarskog stovarišta – međustovarišta, vrši primanja učinka i unosi podatke u knjigu premjerbe po sortimentima, unosi podatke u radni nalog za one zaposlenike kojima je vršio primanje učinka, po potrebi mjeri udaljenosti, distancu izvoza drvnih sortimenata, vodi računa da se drvni sortimenti iz šume izvoze po napadu, odgovoran je za kretanje šumske mehanizacije u sječini, u skladu sa projektom za izvođenje radova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, organizuje i odgovoran je za pravilno sortiranje drvnih sortimenata na stovarištu, rukovodi utovarom svih drvnih sortimenata, odgovoran je za primjenu propisa i sredstava HTZ-a za radnike na izvozu, utovaru ili na šumsko-uzgojnim radovima, odgovoran je za isporuku sortimenata kupcima po dispozicijama, utvrđenim klasama i napadu izveženih drvnih sortimenata, otprema šumske sortimente pri čemu je odgovoran za količinu i kvalitet otpremljene robe uz koju sastavlja i izdaje otpremnicu, vodi propisane evidencije i sastavlja izvještaje, brine se i odgovara te preuzima mjere propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća: 1.072,22 KM. Posebni uslovi: - SSS – IV šumarski tehničar - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci OPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran. DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijava na oglas 2. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 3. Dokaz o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) za kandidate koji imaju SSS/KV/PKV/NK/ stručnu spremu. Kandidati sa nepotpunom osnovnom školom ili bez škole koji se prijavljuju na javni oglas dužni su u prijavi na javni oglas naznačiti da nemaju formalno obrazovanje ( da nisu završili osnovnu školu). 4. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” 5. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija) 6. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti za rad motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija) 7. Potvrda o radnom iskustvu ili uvjerenje Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija) za radna mjesta za koja je posebni uslov radno iskustvo. NAČIN PRIJAVE NA JAVNI OGLAS: Kandidati su dužni prijavu na javni oglas podnijeti na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i isti se može preuzeti na web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća. Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta ( potrebno je u prijavi precizno oz-načiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu ). Skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac . Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu na propisanom obrascu sa svim elementima navedenim u prijavi ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz dalje procedure javnog oglasa. KRITERIJI ZA BODOVANJE: • Postupak izbora za kandidate prijavljene za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata, koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. • Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije • O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja in-tervjua. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandida-tom pismenim putem. • Kandidati koji budu izabrani, dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najuspješnijem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio, u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandi-dat se uklanja sa liste uspješnih kandidata. NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period od 12 ( dvanaest) mjeseci. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Bajrić Vanesa. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova koje radnik obavlja i ostvarenog fonda sati u skladu sa pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Najniža plaća se utvrđuje u iznosu od 55% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana posljednje objave Javnog oglasa. Prijave na oglas se mogu lično predati na protokolu sjedišta Društva ili najbližih poslovnih jedinica, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25 72220 Zavidovići Sa naznakom:” Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme” Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-28
Oglas do2023-10-06
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »