Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Informatika, 21 čas 2. Osnovi elektrotehnike, 8 časova 3. Elektronika, 2 časa 4. Električna mjerenja, 6 časova 5. Električne instalacije i osvjetljenje, 4 časa 6. Praktična nastava za zanimanje frizer-vlasuljar, 12 časova 7. Mašinski materijali, 3 časa 8. Psihologija, 1 čas
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- diplomu o završenom obrazovanju;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika8 izvršilaca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiU skaladu sa nastavnim Planom i programom
Mjesto rada (općina)Visoko, JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović» Visoko
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službea) KONKURS u školskoj 2023/2024. godini za popunu upražnjenih radnih mjesta: 1. Informatika, 21 čas na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 2. Osnovi elektrotehnike, 8 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 3. Elektronika, 2 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 4. Električna mjerenja, 6 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 5. Električne instalacije i osvjetljenje, 4 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 6. Praktična nastava za zanimanje frizer-vlasuljar, 12 časova na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 7. Mašinski materijali, 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.8.2024. godine; 8. Psihologija, 1 čas na određeno radno vrijeme a najkasnije do 15.8.2024. godine. Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK. Kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom; - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih; - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH; - kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO. Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/22) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci). Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini broj 10-34-7888-1/23. od 29.5.2023. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs a ne ispunjavanju uslove o stručnoj spremi dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom na prednjoj strani koverte „Prijava na konkurs/oglas“, a na poleđini koverte uz prezime i ime kandidata obavezno navesti poziciju radnog mjesta na koje se konkuriše. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno u zakonskom roku. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata a nakon tog roka Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu kandidata sa kraćom biografijom; - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih; - uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, po prijemu kandidata a prije stupanja na posao; - odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH; - kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-14
Oglas do2023-11-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »