Pregled oglasa

Traženo zanimanjeSpremačica, NS Sekretar OJ Certifikator u Tijelu za certificiranje, Viši laborant, Viši laborant, Tehnički (poslovni) sekretar, Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke,
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPosebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1. Spremačica su: NS (I stepen obrazovanja) osnovna škola Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2. Sekretar OJ su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) pravnog smjera, Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.a) Certifikator u Tijelu za certificiranje su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera, Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.b) Viši laborant su: a) VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) IT tehnologije, Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.c) Viši laborant su: a) VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) inženjer elektrotehnike elektroenergetskog smjera, Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 4. Tehnički (poslovni) sekretar OJ su: a) SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog ili tehničkog smjera Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 5.a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) profesor engleskog jezika, Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 5.b) Stručni saradnik za javne nabavke su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) ekonomskog/pravnog smjera,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještined) poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika8 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati U skladu sa radnim mjestom i Pravilnikom o radu
Mjesto rada (općina)JU Univerzitet u Zenici
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnostida je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira,
Godine starosti
Očekivana plata1. Spremačica su: Spremačica 746,28 KM 2. Sekretar OJ su Sekretar OJ: 1.459,08 KM Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 3.a) Certifikator u Tijelu za certificiranje: 1.363,41 KM ) Viši laborant: 1.363,41 KM. Viši laborant: 1.363,41 KM. 4. Tehnički (poslovni) sekretar OJ: 999,83 KM. Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju: 1.363,41 KM. Stručni saradnik za javne nabavke: 1.363,41 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici 1. Mašinski fakultet Spremačica, NS (I stepen obrazovanja) osnovna škola - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Politehnički fakultet Sekretar OJ, VSS (VII stepen obrazovanja) ili prvi ciklus studija 240 ECTS) pravnog smjera - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 3. Institut “Kemal Kapetanović” a) Certifikator u Tijelu za certificiranje, VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme b) Viši laborant, VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) IT tehnologije - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme c) Viši laborant, VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) inženjer elektrotehnike elektroenergetskog smjera - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 4. Studentski centar Tehnički (poslovni) sekretar, SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog/tehničkog smjera – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 5. Rektorat a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) profesor engleskog jezika – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme b) Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke, Odjeljenje za javne nabavke Univerziteta u Zenici, VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) ekonomskog/pravnog smjera - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme Uslovi: I Opći uslovi za sva radna mjesta u smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su: a) da je državljanin BiH, b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, c) da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja oglasa. II Posebni uslovi Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1. Spremačica su: NS (I stepen obrazovanja) osnovna škola Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 1. Spremačica 746,28 KM Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2. Sekretar OJ su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) pravnog smjera, b) 3 (tri) godine radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje jednog svjetskog jezika, d) poznavanje rada na računaru. Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 2. Sekretar OJ: 1.459,08 KM Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.a) Certifikator u Tijelu za certificiranje su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera, b) 1 (jedna) godina radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje jednog svjetskog jezika d) poznavanje rada na računaru Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 3.a) Certifikator u Tijelu za certificiranje: 1.363,41 KM. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.b) Viši laborant su: a) VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) IT tehnologije, b) 2 (dvije) godine radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje jednog svjetskog jezika, d) poznavanje rada na računaru. Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 3.b) Viši laborant: 1.363,41 KM. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 3.c) Viši laborant su: a) VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) inženjer elektrotehnike elektroenergetskog smjera, b) 2 (dvije) godine radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje jednog svjetskog jezika, d) poznavanje rada na računaru. Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 3.c) Viši laborant: 1.363,41 KM. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 4. Tehnički (poslovni) sekretar OJ su: a) SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog ili tehničkog smjera b) 6 (šest) mjeseci radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima c) poznavanje rada na računaru Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 4. Tehnički (poslovni) sekretar OJ: 999,83 KM. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 5.a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) profesor engleskog jezika, b) 1 (jedna) godina radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje jednog svjetskog jezika, d) poznavanje rada na računaru. Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 5.a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju: 1.363,41 KM. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 5.b) Stručni saradnik za javne nabavke su: a) VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) ekonomskog/pravnog smjera, b) 1 (jedna) godina radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, c) poznavanje rada na računaru. Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom 5.b) Stručni saradnik za javne nabavke: 1.363,41 KM. Kandidati za radna mjesta obavezno prilažu: 1. Prijavu na oglas, 2. Kraću biografiju, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu prebivališta, 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Dokaz o stručnoj spremi (diploma u skladu sa tačkom a) posebnih uslova za sva radna mjesta), 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu (u skladu sa tačkom b) posebnih uslova za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c), 4., 5.a) i 5.b) Oglasa), 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (u skladu sa tačkom c) posebnih uslovima za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c) i 5.a) Oglasa), 7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru (u skladu sa tačkom c) posebnih uslova za radno mjesto pod tačkom 4. Oglasa, odnosno, u skladu sa tačkom d) posebnih uslova za radna mjesta po tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c) i 5.a) Oglasa), 8. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom, 9. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona. Opis poslova za navedena radna mjesta predviđena su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, koji zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranici: www.unze.ba. Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati. Dokazi o ispunjavanju traženih općih i posebnih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezni dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa za radna mjesta pod tačkama 1. Spremačica i 4. Tehnički (poslovni) sekretar OJ, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će u postupku izbora kandidata izvršiti prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata putem usmenog intervjua sa svakim od kandidata. Oblast za usmeni intervju za radno mjesto pod tačkom 1. Spremačica je higijena prostora, kao i odgovornost prema radu. Oblast za usmeni intervju pod tačkom 2. Tehnički (poslovni) sekretar OJ je kancelarijsko i arhivsko poslovanje, a stručna literatura kako slijedi: Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH i Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u FBiH. Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti smatrat će se da su odustali od Oglasa. S kandidatima koji budu ispunjavali uslove Oglasa za radna mjesta pod tačkama 2. Sekretar OJ, 3.a) Certifikator, 3.b) Viši laborant, 3.c) Viši laborant, 5.a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju i 5.b) Stručni saradnik za javne nabavke Oglasa, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će u postupku izbora kandidata izvršiti prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata putem pismenog i usmenog stručnog ispita sa svakim od kandidata. Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 2. Sekretar OJ je visoko obrazovanje, a stručna literatura kako slijedi: Okvirni zakon o visokom obrazovanju, Zakon o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, Zakon o visokom obrazovanju ZDK, Zakon o radu, Statut i drugi interni akti Univerziteta u Zenici. Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 3.a) Certifikator je certifikacija, a stručna literatura kako slijedi: Standard BAS EN ISO 17024: 2015 - Ocjenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtjevi za tijela koja provode sertifikaciju osoba, Standard BAS EN ISO 17065: 2014 - Ocjenjivanje usklađenosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services), BATA dokument: OD 07-11: Smjernice za ocjenjivanje certifikacijskih tijela (literatura se može pronaći na web stranici http://www.bata.gov.ba/Dokumenti/), Mapiranje institucija za ocjenu usaglašenostiproizvoda, https://edabl.org/wp-content/uploads/2020/05/Mapiranje-institucija-za-ocjenu-usagla%C5%A1enosti-proizvoda.pdf Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 3.b). Viši laborant je IT tehnologija, a stručna literatura kako slijedi: a stručna literatura kako slijedi: Uputstva windows i windows server za održavanje IT mreže i IT (literatura se može pronaći na web stranici https://www.srce.unizg.hr); Povećanje učinkovitosti računalnih simulacija onečišćenja zraka, Marko Čavrak - doktorska disertacija (Literatura se može pronaći na web stranici: http://www.riteh.uniri.hr) Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 3.c). Viši laborant je elektroenergetika, a stručna literatura kako slijedi: Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („SI. novine FBiH“, broj 18/15); Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje („SI. list SR BIH“, broj 34/88); Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Službeni list SFRJ broj 65/91); Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu („SI. novine FBiH“, broj 86/11) Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 5.a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju je međunarodna saradnja u oblasti visokog obrazovanja, a stručna literatura kako slijedi: interni univerzitetski akti koji tretiraju pitanje međunarodne saradnje Statut UNZE, Strategija razvoja UNZE, Strategija internacionalizacije UNZE, Pravilnik o mobilnosti, Pravilnik o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, ECT(A)S vodič za nastavnike i studente. Oblast za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto pod tačkom 5.b) Stručni saradnik za javne nabavke je legislative iz oblasti javnih nabavki, a stručna literatura kako slijedi: Zakon o javnim nabavama (\"Službeni glasnik BiH\" broj 39/14 i 59/22), Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (\"Službeni glasnik BiH\" broj 103/14), Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije (\"Službeni glasnik BiH\" broj 66/16), Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama (\"Službeni glasnik BiH\", broj 2/23), Zakon o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19). Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uslove Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti smatrat će se da su odustali od Oglasa. Izabrani kandidat dužan je u roku od 15 (petnaest) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseca, naslovljeno na Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72 000 Zenica, s naznakom “Prijava na Oglas sa tačnim nazivom radnog mjesta - NE OTVARATI) “ U slučaju da isti kandidat aplicira na više radnih mjesta obavezan je prijavu sa dokazima dostaviti odvojeno za svako radno mjesto. Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Javni oglas objavljen u Večernjem listu BIH dana 12.10.2023.godine Ispravka Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici, objavljenog 12.10.2023. u dnevnom listu “Večernji list BH” i na web stranici Univerziteta u Zenici U Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici, objavljenom 12.10.2023. u dnevnom listu “Večernji list BH” i na web stranici Univerziteta u Zenici, u dijelu pod naslovom “Kandidati za radna mjesta obavezno prilažu:”, ispravlja se tehnička greška u tački “7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru (u skladu sa tačkom c) posebnih uslova za radon mjesto pod tačkom 4. Oglasa, odnosno, u skladu sa tačkom d) posebnih uslova za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a) 3.b), 3.c) I 5.a) Oglasa,” tako da nakon ispravke ista glasi kako slijedi: “7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru (u skladu sa tačkom c) posebnih uslova za radna mjesta pod tačkama 4. i 5.b) Oglasa, odnosno, u skladu sa tačkom d) posebnih uslova za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a) 3.b), 3.c) i 5.a) Oglasa,” Dokaz o ispunjavanju traženog posebnog uslova iz ispravljene tačke 7. za radno mjesto Stručni saradnik za javne nabavke prijavljeni kandidati dužni su priložiti u originalu ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja ili potvrde o poznavanju rada na računaru stečenu ili izdatu najkasnije na dan 20.10.2023. godine, kao posljednjeg dana Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici, objavljenog 12.10.2023. u dnevnom listu “Večernji list BH” i na web stranici Univerziteta u Zenici. Rok za dostavljanje traženog dokaza o poznavanju rada na računaru za radno mjesto Stručni saradnik za javne nabavke, za kandidate koji isti nisu priložili uz Prijavu na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici, objavljenom 12.10.2023. u dnevnom listu “Večernji list BH” i na web stranici Univerziteta u Zenici je 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke, a u suprotnom prijave istih će se smatrati nepotpunim i iste se neće razmatrati. Traženi dokument dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Univerzitet u Zenici, Ulica Fakultetska 3., 72 000 Zenica, s naznakom: “Uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računaru – NE OTVARATI” Ispravka objavljena u dnevnom listu Večernji list BH dana 17.11.2023.godine
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati za radna mjesta obavezno prilažu: 1. Prijavu na oglas, 2. Kraću biografiju, kontakt telefon, e-mail adresu i adresu prebivališta, 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Dokaz o stručnoj spremi (diploma u skladu sa tačkom a) posebnih uslova za sva radna mjesta), 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu (u skladu sa tačkom b) posebnih uslova za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c), 4., 5.a) i 5.b) Oglasa), 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (u skladu sa tačkom c) posebnih uslovima za radna mjesta pod tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c) i 5.a) Oglasa), 7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru (u skladu sa tačkom c) posebnih uslova za radno mjesto pod tačkom 4. Oglasa, odnosno, u skladu sa tačkom d) posebnih uslova za radna mjesta po tačkama 2., 3.a), 3.b), 3.c) i 5.a) Oglasa), 8. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom, 9. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-12
Oglas do2023-11-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »