Pregled oglasa

Traženo zanimanjeBibliotekar – 1 izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS bibliotečkog usmjerenja-(VII stepen stručne spreme ili prvi i drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu),
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati- Opis poslova: prima i izdaje knjige i druge publikacije, te vodi evidenciju o istim - brine o datumu i vremenu izdatih knjiga, te ih evidentira - obavlja stručnu obradu bibliotečke građe - stara se o pravilnoj primjeni i funkcioniranju bibliotečkih kataloga - sarađuje pri nabavci, formiranju i kompletiranju cjelokupnog bibliotečkog fonda - radi sa korisnicima u odjeljenjima Biblioteke - istražuje čitalačke navike i potrebe, te radi na popularizaciji knjige - vrši analizu strukture korisnika i zahtjeva po oblastima, i u skladu s tim izrađuje prijedloge deziderata - sarađuje u organiziranju izložbi knjiga, književnih večeri i sl., uz lično prisustvo - sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima - prikuplja, obrađuje i daje na korištenje građu zavičajne zbirke - vrši međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu - primjenjuje mjere zaštite na radu i zaštite od požara - obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (direktora)
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko, Prijeko bb-Kulturni centar Altindag, 71300 Visoko,
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnostida je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plaća iznosi 1.124,21 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta - Bibliotekar 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci) I Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko, Prijeko bb-Kulturni centar Altindag, 71300 Visoko, raspisuje Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – Bibliotekar, na period od dvanaest (12) mjeseci. II RADNO MJESTO – Bibliotekar – 1 izvršilac Opći uslovi: - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, - da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - da kandidat nije kažnjavan. Posebni uslovi: - VSS bibliotečkog usmjerenja-(VII stepen stručne spreme ili prvi i drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu), - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara, - položen stručni ispit. Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je: 1. Zakon o ustanovama (“Službene novine RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94); 2. Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ZDK (“Službene novine Ze-do kantona”, broj 8/99,); 3. Od slike do knjige: iz historije pisma knjige, štampe i biblioteke / Emina Memija; 4. Biblioteka u digitalnom okruženju / Ana Gerc. Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj. III POTREBNI DOKUMENTI: Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail. Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to: 1. Uvjerenje o državljanstvu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Diplomu kao dokaz o završenoj stručnoj spremi 4. Potvrdu o položenom stručnom ispitu 5. Potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrda ili uvjerenje 6. isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru 7. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru 8. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru IV NAPOMENE: - Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz ovog javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem. - Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. - O rezultatima ovog javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obaviješteni. - Javni oglas će biti objavljen u listu Naša riječ, na web stranici Gradske uprave Visoko, te dostavljen JU Služba za zapošljavanje ZDK. - Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/736-304. Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JU GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO Kulturni Centar Altindag-Visoko Prijeko b.b., 71300 Visoko sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPOTREBNI DOKUMENTI: Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail. Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to: 1. Uvjerenje o državljanstvu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Diplomu kao dokaz o završenoj stručnoj spremi 4. Potvrdu o položenom stručnom ispitu 5. Potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrda ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi, ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO), ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: - naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu. 6. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je 7. isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru 8. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru 9. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-20
Oglas do2023-11-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »