Pregled oglasa

Traženo zanimanjeReferent održavanja - jedan (1) izvršilac,
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- IV. stepen stručne spreme, tehničke struke,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova radnog mjesta: planira i organizira tehnički pregled i registraciju vozila, prati i analizira potrošnju goriva i maziva po pojedinim vozilima te pravi periodični izvještaj i o tome izvještava upravu, evidentira redovne servise i održavanje vozila, te pravi periodični izvještaj o stanju pojedinih vozila, pripremanje neispravnih alata i uređaja za komisijski pregled i otpis, pokreće nabavku rezervnih dijelova, guma za održavanje vozila, vodi evidencije i pravi periodični plan tekućeg i preventivnog održavanja alata i uređaja za koje je to predviđeno (bušilice, brusilice, dizalice, agregati i dr.), pokreće proceduru kalibracije tahografa za vozila za koja je to neophodno, pokreće opravak aparata i uređaja čiji se kvar ne može otkloniti u preduzeću, pokreće obnavljanja utrošenih rezervnih dijelova i novih aparata i uređaja i sredstvima za rad, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po nalogu šefa Odjeljenja za pripremu rada i rukovodioca Službe za razvoj i investicije i pripremu rada.
Mjesto rada (općina)Grijanje“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi 980,35 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos I Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, na radno mjesto: - Referent održavanja - jedan (1) izvršilac, Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme. II Prijava na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijave na javni oglas, moraju da ispunjavaju opće i posebne uslove i to: a) OPĆI USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. b) POSEBNI USLOVI: - IV. stepen stručne spreme, tehničke struke, - poznavanje rada na računaru, - najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, računajući do dana objave javnog oglasa, osim za rodni list-za koji je neograničen rok važenja odnosno datum izdavanja. Kandidati uz prijavu na javni oglas i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata. IV Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na intervju. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto, što dokazuju priloženom dokumentacijom, komisija će obaviti intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog oglasa. Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest bit će postavljena na web stranicu Preduzeća i oglasnu tablu Preduzeća. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu. Komisija dostavlja Upravi preduzeća izvještaj o provedenom postupku i listu uspješnih kandidata koja ujedno predstavlja i rezervnu listu. V Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave. Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema rješenja o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od dva (2) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. VII Obavijest o javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu “Oslobođenje”, a integralni tekst javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici. Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave obavijesti o javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 032/206-980. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom, na adresu i sa naznakom: Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica Ul. Bilmišće br. 107 72 000 Zenica „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO: _________________________________________________________ (navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa) NE OTVARATI“ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji nisu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz javnog oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu na javni oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, naziv radnog mjesta iz javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, kontakt telefon i e-mail adresu, - potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference, - izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), - uvjerenje o državljanstvu, - svjedočanstvo/diplomu o završenom obrazovanju, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto iz javnog oglasa, - potvrda/uvjerenje izdato od poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvu u struci i/ili potvrda/uvjerenje kandidata koji su obavili stručno usavršavanje (volonterski rad), nakon sticanja potrebne stručne spreme za radno mjesto iz javnog oglasa, - potvrda o statusu izdata od nadležnog Kantonalnog poreznog ureda, Porezne uprave Federacije BiH (obrazac JS3600), na osnovu koje se može dokazati da je kandidat bio u radnom odnosu odnosno volonterskom radu za period za koji je izdata potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu, - potvrda/uvjerenje/certifikat ili druga odgovarajuća isprava, kao dokaz o poznavanju rada na računaru. Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio, dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-21
Oglas do2023-11-29
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »