Pregled oglasa

Traženo zanimanjeMedicinska sestra-tehničar u Službi porodične medicine...........................1 izvršilac Medicinska sestra-tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece.............1 izvršilac
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet• Završena medicinska škola opći smjer
Položen stručni ispit• položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati V OPIS POSLOVA I OSNOVNA PLAĆA V1 medicinska sestra-tehničar u Službi porodične medicine Kratak opis poslova: Vrši prijem pacijenata i pregled ispravnosti zdravstvene knjižice, poslove trijaže, odgovara na telefonske pozive – uređuje termine zakazivanja (daje savjete),uzima sestrinsku anamnezu i evidentira tegobe, evidentirajući sve informacije u karton pacijenta, radi EKG, labo nalaze, kao i druge nalaze prema mogućnosti, vrši neposrednu primjenu ampuliranih lijekova,vrši stručnu primarnu i sekundarnu obradu rana, ispiranje ušiju, klistiranje i kateteriziranje, i dr iz nadležnosti porodične sestre. V2 medicinska sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu djece Kratak opis poslova: obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstv, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg doktora i provodi ordiniranu terapiju, vodi zakonom propisanumedicinsku evidenciju, održava higijenu ormarića za lijekove, sanitetskog materijala i instrumenata, priprema pacijente za pregled, a po potrebi pomaže pri pregledu, radi sve poslove medicinske sestre u intervenciji, provodi sistem naručivanja i trijažu pacijenata, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, obavezna je da čuva ugled Doma zdravlja i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata- građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unapređujući kvalitet zdravstvene usluge, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja prema potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja
Mjesto rada (općina)Adresa : Braće Pobrić 33, 74260 Tešanj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća: 1.130,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeMersiha,spec.pedijatar, raspisuje: O G L A S za prijem u radni odnos I RADNO MJESTO 1. Medicinska sestra-tehničar u Službi porodične medicine...........................1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 2. Medicinska sestra-tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece.............1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci II USLOVI Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće : a.) Opšti uslovi : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi: • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, b.) Posebni uslovi : Za radno mjesto pod rednim brojem 1.i 2. : • Završena medicinska škola opći smjer • položen stručni ispit • posjedovanje licence za samostalan rad u stečenom zvanju III POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diploma o stečenom obrazovanju, 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 3. licenca za samostalan rad, 4. Izvod iz matične knjige rođenih, 5. Uvjerenje o državljanstvu. Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Prijava obavezno mora sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime kandidata, adresa,telefon i e-mail adresa, radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat, spisak dokumenata koji se prilaže uz prijavu i potpis kandidata. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija (dokumenta se ne vraćaju). Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA IV1.Postupak izbora kandidata zasniva se naintervju ( pitanja iz općeg i stručnog znanja) sa svakim kandidatom. IV2 Obavijest o terminima intervjua za kandidate dostaviće se putem e-maila. V OPIS POSLOVA I OSNOVNA PLAĆA V1 medicinska sestra-tehničar u Službi porodične medicine Osnovna plaća: 1130,00KM Kratak opis poslova: Vrši prijem pacijenata i pregled ispravnosti zdravstvene knjižice, poslove trijaže, odgovara na telefonske pozive – uređuje termine zakazivanja (daje savjete),uzima sestrinsku anamnezu i evidentira tegobe, evidentirajući sve informacije u karton pacijenta, radi EKG, labo nalaze, kao i druge nalaze prema mogućnosti, vrši neposrednu primjenu ampuliranih lijekova,vrši stručnu primarnu i sekundarnu obradu rana, ispiranje ušiju, klistiranje i kateteriziranje, i dr iz nadležnosti porodične sestre. V2 medicinska sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu djece Kratak opis poslova: obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstv, učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg doktora i provodi ordiniranu terapiju, vodi zakonom propisanumedicinsku evidenciju, održava higijenu ormarića za lijekove, sanitetskog materijala i instrumenata, priprema pacijente za pregled, a po potrebi pomaže pri pregledu, radi sve poslove medicinske sestre u intervenciji, provodi sistem naručivanja i trijažu pacijenata, provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja, obavezna je da čuva ugled Doma zdravlja i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata- građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unapređujući kvalitet zdravstvene usluge, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja prema potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu: JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj, i treba da je uredna, potpuna i blagovremena. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca i sadrži sve obavezne elemente utvrđene ovim oglasom. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su dostavljeni svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku od 8 dana od dana zadnjeg objavljivanja oglasa. Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Kontakt telefon za dodatne informacije: 032/650-677, kontakt osoba: Fetić Zlata
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-21
Oglas do2023-11-29
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »