Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Direktor Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli, 2. Direktor Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, sa mjestom rada u Đurđeviku, 3. Direktor Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, sa mjestom rada u Kaknju, 4. Direktor Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, sa mjestom rada u Bila-Dolac Travnik.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)I. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i nominovanje direktora zavisnog društva-rudnika uglja broj: U-01-16527-1/24-73/6 od 23.05.2024. godine, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo raspisuje K O N K U R S za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava - rudnika uglja I. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo raspisuje Konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava - rudnika uglja (u daljem tekstu: Konkurs) i to na slijedeće pozicije: 1. Direktor Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli, 2. Direktor Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, sa mjestom rada u Đurđeviku, 3. Direktor Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, sa mjestom rada u Kaknju, 4. Direktor Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, sa mjestom rada u Bila-Dolac Travnik. II. Izbor i nominovanje direktora zavisnih društava-rudnika uglja vrše skupštine zavisnih društava - rudnika uglja, na osnovu prethodne saglasnosti Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. III. Izbor i nominovanje direktora zavisnih društava - rudnika uglja izvršiće se na period od 4 godine, s tim da skupštine zavisnih društava - rudnika uglja svake godine, prilikom razmatranja godišnjih izvještaja o poslovanju, odlučuju o mandatima direktora zavisnih društava-rudnika uglja. IV. Direktori zavisnih društava - rudnika uglja organizuju i vode poslove društava, predlažu osnove poslovne politike, ovlašteni su i odgovorni za izradu, predlaganje i nadgledanje realizacije planova poslovanja i planiranih ciljeva, uspostavu i održavanje stabilnog stanja i odnosa unutar društava, podnošenje Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo izvještaja o poslovanju i druge poslove utvrđene aktima zavisnih društava – rudnika uglja. Kandidati koji budu izabrani za direktore zavisnih društava - rudnika uglja, nadležnosti i ovlaštenja utvrđena statutima zavisnih društava - rudnika uglja i drugim općim aktima će vršiti zajedno sa prokuristima. V. Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete: - da su državljani Bosne i Hercegovine, - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da posjeduju univerzitetsku diplomu visokog obrazovanja prvog ciklusa (koja se vrednuje sa najmanje 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno univerzitetska diploma VII stepena stručne spreme, tehničke ili ekonomske ili pravne struke, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidiraju, - da imaju najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon sticanja univerzitetske diplome, - da imaju iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva, - da nisu na funkciji u političkoj stranci, - da ne obavljaju funkciju koja je nespojiva sa funkcijom direktora, - da nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prijestup i prekršaj nespojiv s dužnošću direktora, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, - da nisu lica kojima je pravosnažnom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - da su ostvarili uspješne rezultate tokom radnog iskustva, - da imaju iskustvo i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje zavisnih društava - rudnika uglja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, - da imaju reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti i - da imaju program rada za period na koji se imenuju, koji je sačinjen u skladu sa Smjernicama za izradu Programa rada direktora rudnika uglja utvrđenim od strane Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo. VI. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Konkursa, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti slijedeću dokumentaciju: - potpisanu prijavu na Konkurs sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju, - biografiju (CV), - univerzitetsku diplomu visokog obrazovanja prvog ciklusa (koja se vrednuje sa najmanje 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno univerzitetska diploma VII stepena stručne spreme, tehničke ili ekonomske ili pravne struke, - uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci), - potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u političkoj stranci, - ovjerenu izjavu da ne obavljaju funkciju koja je nespojiva sa funkcijom direktora zavisnog društva-rudnika uglja, - ovjerenu izjavu nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prijestup i prekršaj nespojiv s dužnošću direktora, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, - ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - potpisan program rada za period na koji se imenuju koji je sačinjen u skladu sa Smjernicama za izradu Programa rada direktora rudnika utvrđenim od strane Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (Napomena: Smjernice za izradu Programa rada kandidati mogu dobiti u elektronskoj formi ukoliko se obrate zahtjevom na e-mail sa.muratovic@epbih.ba ). Kandidati koji dostavljaju diplome strane visokoškolske ustanove dužni su u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti i akt nadležnog organa u BiH o nostrifikaciji diplome u skladu sa propisima o visokoškolskom obrazovanju. Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta koji se tiču ostvarenih rezultata tokom rada, iskustva i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje zavisnih društava-rudnika uglja, te organizacionih i menadžerskih sposobnosti. Kandidati koji budu izabrani bit će upućeni na ljekarske preglede radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova pozicije na koju su izabrani. VII. Kandidati koji budu izabrani za direktore zavisnih društava - rudnika uglja zasnivaju radne odnose na neodređeno vrijeme. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu kod nadležnih organa provjeri tačnost podataka datih u izjavama. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa. Provjeru blagovremenosti i potpunosti dostavljene dokumentacije, te ispunjavanja propisanih uslova vršiti će Komisija za provođenje Konkursa za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava – rudnika uglja. Posebna Komisija obavlja interviju sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove za direktore zavisnih društava – rudnika uglja. O vremenu, mjestu i načinu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Napomena: kandidati koji se prijavljuju na više od jedne pozicije, dužni su u prijavi navesti pozicije na koje se prijavljuju, te za svaku poziciju dostaviti poseban program rada. Kandidati su dužni dostaviti prijave sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju i potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Sektor za kadrovske poslove 71000 Sarajevo Vilsonovo šetalište 15 Sa naznakom „Konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnih društava-rudnika uglja“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-05-27
Oglas do2024-06-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »