Pregled oglasa

Traženo zanimanjeza izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03,34/03 i 65/13), člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“, broj: 7/10), Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, te Saglasnosti Osnivača broj:01/1-02-1079/24 od dana 18.06.2024 .godine, i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice broj:04-127/24 od dana 12.06.2024 .godine, Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko objavljuje: JAVNI K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Isto lice ne može biti uzastopno imenovano na više od dva mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat. I OPIS POZICIJE DIREKTORA Direktor predškolske ustanove, pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i slijedeće poslove:a)predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u okvirugodišnjeg programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje, b)vrši izbor i postavljanje svih ostalih zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu odnosno donosi odluku o prestanku ugovora o radu,c)odlučuje o raspoređivanju zaposlenika predškolske ustanove na određene poslove i zadatke,d)prati i usmjerava rad odgajatelja i drugih zaposlenika predškolske ustanove,e)podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, upravnom odboru predškolske ustanove, osnivaču i Pedagoškom zavodu koji vrši stručni nadzor,f)vrši i druge poslove predviđene pravilima predškolske ustanove. II USLOVI ZA IZBOR Kandidat za imenovanje na poziciju direktora u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko mora ispunjavati opće i posebne uslove. Opći uslovi su: 1. da je državljanin BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da je zdravstveno sposoban, 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina o dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 5. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje, 6. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs, 7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 8. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80), 9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (\\\"Službene novine Federacije BiH\\\", br. 34/03), i 10. da nema privatni / finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje. Posebni uslovi su: 1. kandidat mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije, a izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja, 2. najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, 3. položen stručni ispit, 4. da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno – obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi, 5. da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti, i 6. da priloži Program rada predškolske ustanove za mandatni period. III SADRŽAJ PRIJAVE Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci): a) diploma o završenom obrazovanju, b) dokaz o traženom radnom stažu, c) dokaz o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno - obrazovni rad, d) program rada predškolske ustanove za mandatni period, e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), i f) ovjerenu izjavu kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 4. do 10. Općih uslova konkursa. Napomene: Izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti: - ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, - uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup (izdaje MUP), i - uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka - izdaje Sud. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ( datum objave 26.06.2024. godine , krajnji datum za predaju dokumenata je 10.07.2024godine). Na osnovu Pravilnika o platama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, pripadajuća plata za mjesto direktora/ice iznosi 1.260,00KM. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Upravni odbor za direktora/icu Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Adresa : Donje Rosulje bb, 71300 Visoko sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko - NE OTVARATI“ Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove, neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua. Po okončanju procedure po Javnom konkursu, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-06-26
Oglas do2024-07-10
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »