Pregled oglasa

Traženo zanimanje- odgajatelj – 2 izvršitelja. - njegovatelj – 1 izvršitelj.
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNebitno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA \\\'\\\' IVANČICA \\\'\\\' USORA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaTemeljem članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/24 od 2.2.2024.god.) članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\' Usora (\\\'\\\'Službeni glasnik općine Usora \\\'\\\', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\' Usora (br: 9/24 0d 25.4.2024.), te Odluke Upravnog odbora J.P.U. \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\' Usora (broj:21/24), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“ raspisuje: JAVNI OGLAS Za prijem u radni odnos odgajatelja i njegovatelja I Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\' Usora na određeno vrijeme – period od godinu dana, i to za: - odgajatelj – 2 izvršitelja. Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\' Usora, na neodređeno vrijeme i to za: - njegovatelj – 1 izvršitelj. II Opis osnovnih poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći: - neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom, - briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju, - rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji, - stručno usavršavanje (individualno i organizirano), - suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima, - rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića, - uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava, - priprema i organizacija svečanosti, - poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora, -obavlja i druge poslove po dogovoru sa ravnateljem. III Opis osnovnih poslova za radno mjesto njegovatelja je sljedeći: -neposredan rad s djecom jasličke dobi (njega, igra), -vrši trijažu bolesne djece, -vodi brigu o prehrani, higijeni i fiziološkim potrebama djece, -organizira aktivnosti i rad s djecom, -prati razvoj djece i njihov napredak, -suradnja s roditeljima, kolektivnom i stručnim suradnicima, -prisustvuje stručnim sastancima, -sudjeluje u pripremama i organiziranju svečanosti, -rad na dezinfekciji igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, -poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora, -obavlja i druge poslove po dogovoru s ravnateljem. IV Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći: - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da je osoba starija od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, - da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. V Posebni uvjeti koje kandidati za radno mjesto odgajatelja trebaju ispuniti su sljedeći: - stručnu spremu: VSS- master predškolskog odgoja i obrazovanja, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, bakaleaurat/bachelor/prvostupnik predškolskog odgoja i obrazovanja - Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije - Da poznaje rad na računaru, - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Posebni uvjeti koje kandidati za radno mjesto njegovatelja trebaju ispuniti su sljedeći: - SSS/VSS – završena srednja medicinska škola/visoka zdravstvena škola, - Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. VI Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: - Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom, - Životopis, - Uvjerenje o državljanstvu, - Izvod iz Matične knjige rođenih, - CIPS potvrda prebivališta, - Diploma o završenoj školskoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, - Dokaz o poznavanju rada na računaru (odgajatelj), - Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole. VII Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata: - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - uvjerenje o nekažnjavanju, - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. VIII Napomene: - S kandidatima za radno mjesto njegovatelja koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se intervju. - Literatura iz koje će biti pripremljena pitanja za intervju su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona. - S kandidatima za radno mjesto odgajatelja koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit. - Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit za radno mjesto odgajatelja su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Bećirović-Karabegović, J. (2018). Razvojno primjereni predškolski kurikulum, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona; Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona). -Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua ili stručnog ispita biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua ili stručnog ispita i obavijest će biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču J.P.U. „Ivančica“ Usora. - Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959. IX Integralni tekst javnog natječaja će se objaviti na web stranici Općine Usora i web stranici J.P.U. \\\'\\\'Ivančica\\\'\\\'. U „Dnevnom listu“ Mostar objavit će se obavijest o javnom natječaju. Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu. X Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu: Javna predškolska ustanova \\\'\\\' Ivančica \\\'\\\' Usora Žabljak bb, 74230 Usora, BiH S naznakom: \\\'\\\' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u orginalu ili ovjerene kopije. Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-07-02
Oglas do2024-07-10
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »