image_pdfimage_print

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen je pripravnicima koji se pripremaju za polaganje ispita općeg znanja, uposlenicima koji imaju potrebu za osvježenjem znanja, te kandidatima koji se pripremaju za ulazak u državnu upravu.

Cilj programa je priprema pripravnika i kandidata u konkursnim procedurama za polaganje ispita općeg znanja, te unapređenje znanja uposlenih u organima uprave u Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti koja su predmet edukacije.

 Sadržaj programa obuke za sve module utvrđen je u Uredbi o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/06, 78/06, 63/08 i 27/14) i ista je dostupna na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba .

Program je koncipiran u šest jednodnevnih modula. Svi moduli obuke će se održati u Sarajevu, u prostorijama Agencije, ulica Kulovića broj 7.

 Vremenska dinamika:

 

Modul I

Osnove sistema Evropske unije: 23.08.2017. godine

Trener: dr.sc. Sanja Kavaz Hukić

Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.

 

Modul II

Kancelarijsko poslovanje: 24.08.2017. godine

Trener: mr.sc. Uma Isić

Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.

 

Modul III

Osnove uprave u Federaciji BiH: 05.09.2017. godine

Trener: dr.sc. Merima Tanović

Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.

 

Modul IV

Radni odnosi: 06.09.2017. godine

Trener: Emir Mehmedović

Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.

 

Modul V

Ustavno uređenje BiH: 11.09.2017. godine

Trener mr.sc. Mila Eminović

Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.

 

Modul VI

Upravni postupak i upravni spor: 12.09.2017. godine

Trener: Selma Horić

Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.

 

Način prijavljivanja:

  • uz saglasnost rukovoditelja organa, prijavu popuniti putem on-line obrasca za svaku temu posebno, (obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje mail adrese kontakt osobe za obuku.
  • Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (”Službene novine FBiH”, broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci, i osvježenje tokom jedne pauze.