image_pdfimage_print

OPĆI I POSEBNI UVJETI: Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika ili studenta; Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA -30 polaznika; Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA- 30 polaznika. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca; za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci. Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA: Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda); Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa   19.11.2020. godine. Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom  od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj,  Aleja ljiljana br.2,  74250  Maglaj, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21.  godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-100 i  032/465-104.