DRUGI JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2022/2023. godinu

  1. OPĆI I POSEBNI USLOVI: a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. 2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE: RAZRED I BROJ POLAZNIKA: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset); Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda -40 (četrdeset); 3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način. 4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU

   PROGRAMA: 1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda),2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

  1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. 6. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole; 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija), 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje; 6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija) 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkom 1.2.3. i 4. 7.  OSTALE NAPOMENE:  Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 20.12.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan  razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izizetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU ULICA PUT MIRA 37. 71 330 VAREŠ  – sa naznakom: Prijava na javni konkurs  za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2022/2023.godinu.  Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.