ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.01.2023. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec decembar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.12.2022. godine.
ODRŽANA OBUKA “UNAPRIJEDI SVOJ POSAO”

U januaru 2023.  godine,  u Agenciji ZEDA je organizovan trening “Unaprijedi  svoj posao” na kojem je učestvovalo 6 učesnika koji već imaju poslovne ideje koje su podržane kroz projekat ISKOraK . Učesnici treninga su  prethodno završili obuku “POKRENI SVOJ POSAO”, organizovanu u septembru 2022.  za  kandidate koji su aplicirali na Javni poziv za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru projekta  „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“. Učesnici edukacije prošli su trodnevnu obuku na kojoj su, sa certificiranim trenerom od strane EU, naučili nove vještine iz marketinga, upravljanja troškovima, ljudima i produktivnošću te vođenju poslovnih knjiga. Nosilac projekta je Grad Zenica, a lokalno partnerstvo, uz glavnog nosioca čine i Općina Breza, Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o., Zavod za zapošljavanje ZDK, dvije zeničke srednje škole te zenički privrednici. Cilj projekta je da osigura kreiranje i provedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Obuka se implementira u sklopu projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija (EU), a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH). Realizacijom ovog projekta bi se ostvario dugoročni održivi efekt procesa kreiranja institucionalne i sistemske podrške zapošljavanju mladih u Zenici i Brezi kroz stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja, a koje će aktivno doprinositi povećanju novootvorenih poslovnih subjekata/radnih mjesta, ali i kontinuiranoj promociji mogućnosti prekvalifikacije u cilju povećanja šanse za zaposlenje, kao i razvoju poduzetništva i poduzetničkog obrasca ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima  sa naglaskom na teško zapošljive kategorije. Od novih 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH se očekuje da uspješno razviju lokalne inicijative za zapošljavanje, te omoguće obuku i prekvalifikaciju za najmanje 1600 nezaposlenih osoba, te da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon obuke.

 
Produžen rok za prijavu na program prekvalifikacije za zanimanje armirač i tesar

JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „MLADOST“ ZENICA raspisuje K O N K U R S za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini. JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2022/2023. godini kako slijedi: Armirač – betonirac (20 polaznika); Tesar – krovopokrivač (20 polaznika). Izvođenje programa prekvalifikacije traje od 30.01. 2023.godine do 06.09.2023. godine. Stručno-teoretski dio programa realizirat će se u školi, a praktični dio u pogonima privrednih subjekata partnera u projektu isKORak. Program prekvalifikacije za polaznike je besplatan. Polazniku programa prekvalifikacije, po završetku programa izdaje se diploma o završnom ispitu i stiče odgovarajuće zanimanje. JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem broj:  043-0-RegZ-22-000969. JU Srednjoj mješovitoj školi „Mladost“ Zenica je odobreno obrazovanje odraslih za gore navedena zanimanja Rješenjima o reverifikaciji uvjeta rada i programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Izvođenje formalnog programa obrazovanja odraslih za zanimanje: Armirač – betonirac odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-01/22 od 10.06.2022.godine i Tesar – krovopokrivač odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-02/22 od 10.06.2022.godine. Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta i da su prijavljeni u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK. Uz zahtjev za upis, koj preuzimaju u školi, polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokomentaciju (original ili ovjerenu kopiju): izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstva o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati. Telefoni:032 460-577, 032 460-575, ili lično u školi na adresi Bilimišće 69, 72000 Zenica ili e-mail: szskola@bih.net.ba.
Obavijest vezano za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM

Nakon što je Služba za zapošljavanje ZDK uočila tehnički problem kako određene osobe nisu na spisku koji je dostavljen Vladi F BiH za uplatu novčane pomoći, obavljene su pojedinačne provjere za one osobe koje su dostavile transakcijske račune a nisu im isplaćene jednokratne novčane naknade, da li su iste bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine. Na osnovu tih provjera upućen je Zahtjev za dodatnu uplatu novčanih sredstava prema Vladi Federacije BiH uz dodatni spisak navedenih osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine na daljnje postupanje. O rješavanju po zahtjevu Službe prema Vladi F BiH bit će te pravovremeno informirani.
Srećan Božić

Srećan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Obavijest vezano za jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM

Određeni broj osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine nije dobio na svoje transakcijske račune jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 KM u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Spisak nezaposlenih osoba iz jedinstvenog informacionog sistema su preuzele vlasti na federalnom nivou na provjeru, shodno  čl. 9. i čl.13.  Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koji propisuju: ….,, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

Nakon provjera, dobiven je spisak osoba na nivou Federacije BiH koji je sačinjavao dio za Službu ZDK. Ukupno je na dobivenom spisku iz Sarajeva bilo 50.034 osobe iz ZDK.

Služba je pristupila prikupljanju valjanih transakcijskih računa te je na osnovu provjera ustanovila i poslala zahtjev za isplatu sredstava prema Vladi Federacije BiH za 33.314 osoba, a koje su se nalazile na navedenom spisku od 50.034 osobe.

Uočili smo određene probleme prilikom obrade podataka za jednokratnu novčanu naknadu nezaposlenim osobama, kao naprimjer: kod nekih su transakcijski računi bili zatvoreni, osobe su predavale transakcijske račune svojih supružnika ili djece, pojedini su predavali račune a da uopće nisu bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine

Nakon analize svih zaprimljenih računa također smo uočili kako je zbog tehničkih problema u jedinstvenom informacionom sistemu spisak nezaposlenih osoba imao manjkavosti jer se određeni broj osoba koje su predale transakcijske račune nije nalazio na navedenom spisku a bile su nezaposlene osobe na dan 31.08.2022.godine.

U tijeku su pojedinačne provjere, za one osobe koje su dostavile transakcijske račune a nisu im isplaćene jednokratne novčane naknade, da li su iste bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine. Na osnovu tih provjera će se uputiti Vladi Federacije BiH izvješće o dosadašnjoj isplati jednokratnih novčanih naknada uz dodatni spisak navedenih osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022.godine na daljnje postupanje kako bi se riješio nastali tehnički problem.
JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2023. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2023. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Ostali uvjeti: vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi, prethodno radno iskustvo je prednost. Prijava treba da sadrži sljedeće: Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom, Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš); Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove; (Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);  Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku.  Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja; Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom); Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju). Način podnošenja prijava: Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način: Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2023“. Rok za dostavljanje prijava je petak, 3.2.2023. godine. Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima. Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata: Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca). Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca). Prethodno radno iskustvo je prednost. Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije. Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Kontakt:

tel.: 033/560 354, E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba
Sretna Nova godina

Sretnu Novu godinu želi vam

JU Služba za zapošljavanje ZDK

Obavještavamo vas da JU Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 02.01. i 03.01.2023. godine.
ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29.12.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec novembar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.11.2022. godine.
Sretan Božić

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo čestit i blagoslovljen Božić.

Neka vam blagdanski dani donesu obilje radosti i mira koje ćete podijeliti sa svojim najbližima.

 
ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE

Obavještavaju se korisnici koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu naknadu po Uredbi Vlade Federacije BiH o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena („Službene novine Fedracije BiH“, broj 55/22, 77/22 i 86/22) u iznosu od 100,00 KM, da je dana 19.12.2022. godine izvršena uplata sredstava.
Upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje operater na CNC mašinama, armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini

Projekat „iSKOraK“ – Partnerstvo za nova radna mjesta, provodi se u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini Faza II” (LEP II), implementira Međunarodna organizacija rada (MOR), a finansira EU.

Projekat je usmjeren na kreiranje seta aktivnosti koji će svojom uspješnom realizacijom direktno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK (SZZ ZDK). Ovo će se postići kroz uspostavljene programe prekvalifikacije u svrhu povećanja zapošljavanja mladih, stručno osposobljenih ljudi iz teško zapošljivih kategorija, koji će odgovoriti na potrebe tržišta rada na području Grada Zenice i Općine Breza.

Ovim projektom planirano je da se kontinuirano povećava broj mladih, stručno osposobljenih ljudi iz teško zapošljivih kategorija koji će odgovoriti na potrebe tržišta rada na području LPZ-a.

Pored ovoga, bit će stimulisan razvoj i registracija novih biznisa, posebno deficitarnih i inovativnih djelatnosti u  Gradu Zenica i Općini Breza.

Nosilac projekta je Grad Zenica, a partneri na projektu su: Zenička razvoja agencija ZEDA d.o.o., Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, JU Srednja mješovita škola „MLADOST“ Zenica, JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, Omladinsko udruženje „REAKTIVIRAJ“ (REAKTIV), Općina Breza, Orlando-Samel-Namještaj doo Zenica, Boha d.o.o Zenica, Bega-komerc d.o.o. Zenica, Braća Karić d.o.o. Zenica te AREL d.o.o. Zenica.

U okviru projekta JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica raspisuje Konkurs za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje operater na CNC mašinama u školskoj 2022/2023. godini, dok JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini. PRIJAVI SE ODMAH: KONKURS za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje operater na CNC mašinama u školskoj 2022/2023. godini, KONKURS za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini
K O N K U R S za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje operater na CNC mašinama u školskoj 2022/2023. godini

JU Mješovita srednja industrijska škola raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2022/2023. godini kako slijedi: Operater na CNC mašinama -20 polaznika. Izvođenje programa prekvalifikacije traje od 09.01. 2023.godine do 06.09.2023. godine. Stručno-teoretski dio programa realizirat će se u školi, a praktični dio u pogonima privrednih subjekata partnera u projektu isKORak. Program prekvalifikacije za polaznike je besplatan, a finansira ga Evropska unija i MOR, kroz LEP II projekat, koji podržavaju dalji razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su posvećena zapošljavanju i socijalnoj koheziji u Bosni i Hercegovini. Polazniku programa prekvalifikacije, po završetku programa izdaje se diploma o završnom ispitu i stiče zanimanje operater na CNC mašinama. JU Mješovita srednja industrijska škola je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem broj: 043-0-RegZ-17-003399. JU Mješovitoj srednjoj industrijskoj školi Zenica je odobreno obrazovanje odraslih za gore navedeno zanimanje Rješenjima o reverifikaciji uvjeta rada i programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Izvođenje formalnog programa obrazovanja odraslih za zanimanje operater na CNC mašinama odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-368-067-01/22 od 15.08.2022.godine. Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta i da su prijavljeni u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK. Uz zahtjev za upis, koji preuzimaju u školi, polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): Izvod iz matične knjige rođenih, Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: Telefoni:032 460-379, 032 460-381, 032 460-383, ili lično u školi na adresi Bulevar kralja Tvrtka I broj 11, 72000 Zenica ili e-mail: indskola1@gmail.com

 
K O N K U R S za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 24. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih (‘’Službene novine ZDK’’, broj: 5/2014 i 13/2018)  JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje  K O N K U R S  za upis polaznika programa prekvalifikacije za zanimanje armirač – betonirac i tesar – krovopokrivač u školskoj 2022/2023. godini. JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2022/2023. godini kako slijedi: Armirač – betonirac -20 polaznika; Tesar – krovopokrivač -20 polaznika. Izvođenje programa prekvalifikacije traje od 09.01. 2023.godine do 06.09.2023. godine. Stručno-teoretski dio programa realizirat će se u školi, a praktični dio u pogonima privrednih subjekata partnera u projektu isKORak.

Program prekvalifikacije za polaznike je besplatan, a finansira ga Evropska unija i MOR, kroz LEP II projekat, koji podržavaju dalji razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su posvećena zapošljavanju i socijalnoj koheziji u Bosni i Hercegovini. Polazniku programa prekvalifikacije, po završetku programa izdaje se diploma o završnom ispitu i stiče odgovarajuće zanimanje. JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem broj:  043-0-RegZ-22-000969. JU Srednjoj mješovitoj školi „Mladost“ Zenica je odobreno obrazovanje odraslih za gore navedena zanimanja Rješenjima o reverifikaciji uvjeta rada i programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Izvođenje formalnog programa obrazovanja odraslih za zanimanje: Armirač – betonirac odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-01/22 od 10.06.2022.godine i Tesar – krovopokrivač odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-7101-065-02/22 od 10.06.2022.godine. Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta i da su prijavljeni u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK. Uz zahtjev za upis, koj preuzimaju u školi, polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokomentaciju (original ili ovjerenu kopiju): Izvod iz matične knjige rođenih, Svjedočanstva o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: Telefoni:032 460-577, 032 460-575, ili lično u školi na adresi Bilimišće 69, 72000 Zenica ili e-mail: szskola@bih.net.ba
DRUGI JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2022/2023. godinu

 1. OPĆI I POSEBNI USLOVI: a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. 2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE: RAZRED I BROJ POLAZNIKA: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset); Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda -40 (četrdeset); 3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način. 4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU

   PROGRAMA: 1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda),2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

 1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. 6. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole; 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija), 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje; 6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija) 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkom 1.2.3. i 4. 7.  OSTALE NAPOMENE:  Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 20.12.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan  razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izizetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU ULICA PUT MIRA 37. 71 330 VAREŠ  – sa naznakom: Prijava na javni konkurs  za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2022/2023.godinu.  Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.K O N K U R S za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj 2022/2023. godini

I Opći i posebni uslovi za upis: U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta. II Broj slobodnih mjesta za upis i programi: Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje: Kuhar-20 polaznika. Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: Prehrambeni tehničar-20 polaznika, Poljoprivredni tehničar-20 polaznika, Poslovno-pravni tehničar- 20 polaznika, III Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje:Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način. IV Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa: Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje: Kuhar. Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje: Prehrambeni tehničar, Poljoprivredni tehničar, Poslovno-pravni tehničar. V Visina troškova školarine: Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom. VI Potrebna dokumentacija: Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: Zahtjev za upis (preuzima se u školi), Izvod iz Matične knjige rođenih, CIPS – potvrda o prebivalištu, Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) – za polaznike koji nemaju završenu srednju školu, Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) – za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole – kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.
ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.11.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec oktobar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.10.2022. godine.
Čestitamo Dan državnosti BiH

Povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, JU Služba za zapošljavanje upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

Obavještavamo vas da JU Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 25.11.2022. godine.
JU OŠ „Maglaj“ Maglaj raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -30 (trideset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-30 (trideset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara Škole, 2. Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca, 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija); Napomena: Polaznici koji nemaju mogućnost pribaviti Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole na propisanom obrascu (učenici koji su završili prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) razred osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja, odnosno  prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja) dužni su dostaviti  đačku/učeničku knjižicu ili potvrdu o prethodno završenom razredu osnovne škole,  sa utvrđenim uspjehom i vladanjem na kraju  školske godine, po predmetima za svaki  razred i školsku godinu,   izdatu  od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje (original ili ovjerena kopija);, 6.Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija), 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. i 4. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 21.11.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te, ukoliko se ne znaju potpisati, mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa, uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom  od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj,  Aleja ljiljana br.2,  74250  Maglaj, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23.  godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-100 i  032/465-104.
JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-20 (dvadeset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 16.11.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000
ISPLATA NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC SEPTEMBAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.10.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec septembar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.09.2022. godine.
Produženi rokovi za realizaciju Vladine Uredbe u dijelu koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim

Federalna vlada danas je izmijenila član 18c. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, a u dijelu koji se odnosi na pomoć nezaposlenima.

Time su kantonalne službe za zapošljavanje obavezane da najkasnije do 21. novembra 2022. godine, Vladi FBiH dostave zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni spisak njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu. Na osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje.

Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će, najkasnije do 20. decembra 2022. godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.

Ukoliko kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije do 15. januara 2023. godine, vratiti sredstva koja ne budu utrošena za isplate naknada.

Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

U obrazloženju izmjena je navedeno da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da kantonalne službe za zapošljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.

Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje više vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka.

https://fbihvlada.gov.ba/bs/produzeni-rokovi-za-realizaciju-vladine-uredbe-u-dijelu-koji-se-odnosi-na-jednokratnu-novcanu-pomoc-nezaposlenim
JU OŠ „Rešad Kadić“Tešanj raspisuje PONOVNI JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

OPĆI I POSEBNI UVJETI: Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset) ,Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset). Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca; za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom.  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA: Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda); VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole; Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca; CIPS (original); Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija). Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija). Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4. OSTALE NAPOMENE: Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 28.10.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na  javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022.

S tim u vezi, 12.10.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.

Odobreni Start up 2022 (12.10.2022.)

Lista na čekanju Start up 2022 (12.10.2022.)
Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022

Obavještavaju se nezaposlene osobe da se 12.10.2022. godine mogu prijaviti na Program sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Program, popunjavaju obrazac Prijave koji se nalazi na linku dole i isključivo ga šalju na e-mail adresu:

kontakt@zdk-szz.ba

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Kategorije nezaposlenih osoba koje imaju prednost pri odobravanju sredstava za sufinansiranje samozapošljavanja su naveden u tački 4. Programa. Odmah nakon uspješne kontrole ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, Služba će obavijestiti nezaposlenu osobu o narednim koracima.

U nastavku se nalaze linkovi za tekst Programa i obrazac Prijave.

Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP

Prijava
Održana prezentacija poslovnih planova: iSKOraK “POKRENI SVOJ POSAO”

Grad Zenica, Općina Breza i Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. danas su u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA, organizovali javno predstavljanje poslovnih ideja koje su razvijene u okviru projekta iSKOraK “POKRENI SVOJ POSAO”. Na današnjem događaju predstavljeno je 11 poslovnih planova od kojih će 8 biti odabrano za finansijsku podršku za pokretanje vlastitog biznisa, u maksimalnom iznosu od 9800KM.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Zenica: https://www.zenica.ba/.

Cilj projekta je da osigura kreiranje i provedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Sva eventualna neutrošena finansijska sredstva će biti prebačena za sljedeći ciklus edukacija koji se očekuje početkom sljedeće godine. Obuka se implementira u sklopu projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija (EU), a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Realizacijom ovog projekta bi se ostvario dugoročni održivi efekt procesa kreiranja institucionalne i sistemske podrške zapošljavanju mladih u Zenici i Brezi kroz stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja, a koje će aktivno doprinositi povećanju novootvorenih poslovnih subjekata/radnih mjesta, ali i kontinuiranoj promociji mogućnosti prekvalifikacije u cilju povećanja šanse za zaposlenje, kao i razvoju poduzetništva i poduzetničkog obrasca ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima  sa naglaskom na teško zapošljive kategorije. Od novih 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH se očekuje da uspješno razviju lokalne inicijative za zapošljavanje, te omoguće obuku i prekvalifikaciju za najmanje 1600 nezaposlenih osoba, te da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon obuke.

Fotografije današnjeg događaja možete pogledati u galeriji.
Paket pomoći za nezaposlene osobe – informacije o proceduri za primaoce naknade

Vlada Federacije BiH je uspostavila paket pomoći za nezaposlene osobe, koji podrazumijeva naknadu od 100 KM po nezaposlenoj osobi.

Ko ima pravo na naknadu? Pravo na naknadu imate ako ste osoba koja je imale status nezaposlene osobe na dan 31. august 2022. godine pri nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Pravo na naknadu imate i ako ste 31. augusta imali status nezaposlene osobe, ali ste se nakon tog datuma zaposlili. Ako ste se prijavili kao nezaposlena osoba nakon ovog datuma, nemate pravo na ovu naknadu. Razlog zbog kojeg je uzet 31. august kao referentni datum jeste činjenica da je paket pomoći donesen u septembru mjesecu, a posljednji referentni podaci koji su se mogli koristiti jesu od 31. augusta 2022.

Pravo na ovu naknadu nemate ako ste već tokom ljeta 2022. godine dobili pomoć u iznosu od 100 KM od Vlade Federacije BiH po nekom drugom osnovu (pripadnici boračke populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi).

Ko isplaćuje naknadu? Naknadu isplaćuje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje (tzv. „biro“). Naknadu ne isplaćuje Federalni zavod za zapošljavanje, niti Vlada Federacije BiH. Vlada Federacije BiH jedino osigurava sredstva iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu, a ova sredstva će biti uplaćena kantonalnim službama za zapošljavanje, koji poslije naknadu isplaćuju na račun korisnika.

Koji su rokovi bitni za primaoce naknade? Naknada od 100 KM će biti isplaćena do 30. novembra 2022. godine, na bankovne račune korisnika naknada. U slučaju da kantonalna služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, dužni ste dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. U slučaju da do tog datuma ne dostavite valjan podatak o bankovnom računu, gubite pravo na naknadu.

Šta je valjan podatak o bankovnom računu? Kantonalne službe za zapošljavanje već u svojim evidencijama imaju podatke o bankovnim računima nekih nezaposlenih osoba. To će prije svega biti osobe koje su ostvarivale ili u ovom trenutku ostvaruju naknadu za nezaposlenost. Međutim, moguće je da služba ima pogrešan podatak o računu, ili je račun u međuvremenu zatvoren ili iz drugih razloga nije u funkciji, što se prije svega odnosi na račune osoba koje su nekada ostvarivale naknadu za nezaposlenost, a više to pravo nemaju.

Prema tome, ukoliko je Vaš bankovni račun aktivan, na njega se mogu primati uplate i ukoliko služba ima taj podatak, na njega ćete primiti Vašu naknadu. U svim drugim slučajevima (ako nemate otvoren račun, ako služba ima podatke o starom računu koji više nije u funkciji, ima pogrešan podatak o računu itd.), u obavezi ste dostaviti podatak o računu na koji možete primiti uplatu, i to do 30. oktobra 2022. godine. U suprotnom, gubite pravo na naknadu. Preporučujemo da kod Vaše službe za zapošljavanje provjerite da li imaju podatak o Vašem otvorenom računu, kako biste mogli djelovati blagovremeno i ostvariti pravo na Vašu naknadu.

U kojoj fazi se trenutno nalazimo? Nadležna tijela okončavaju postupak finalne liste osoba koje imaju pravo na naknadu. Ove liste će, putem Federalnog zavoda za zapošljavanje, biti dostavljene kantonalnim službama za zapošljavanje. One su dužne podnijeti zvaničan zahtjev Vladi Federacije BiH, na osnovu tih listi, kojima će zahtijevati isplatu iz Budžeta Federacije BiH za ove namjene. Nakon toga će kantonalne službe biti u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade svim korisnicima, najkasnije do 30. novembra 2022. godine.
Obavijest

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 332. Sjednici održanoj dana 22.09.2022. godine donijela Uredbu o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačnih cijena.

Navedenom dopunom Uredbe propisano je da nezaposlene osobe koje su se na dan 31.08.2022. godine nalazile na evidenciji nezaposlenih imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

Radi realizacije navedenog potrebno je da sve nezaposlene osobe koje su na dan 31.08.2022. godine bile na evidenciji nezaposlenih, najkasnije do 30.10.2022. godine, birou rada prema mjestu prebivališta dostave potvrdu o transakcijskom računu (navedene osobe), kao i da predoče ličnu kartu na uvid.

Napominjemo da bez obzira na status nezaposlene osobe na dan 31.08.2022. godine, pravo na novčanu naknadu nemaju osobe obuhvaćene čl. 8. i 12. Uredbe i to: korisnici prava na ličnu invalidninu, prava na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, zatim lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koja pa osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinansira iz Budžeta Federacije.
Prijave poslodavaca o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

U mjeri Služba u suradnji sa poslodavcima 2022 Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 10. stavovi 1 i 2 Programa. Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod daje saglasnost, putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju. Poslodavac može zaposliti osobu momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda, a najkasnije u roku od 30 dana od dana davanja saglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja Obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje su zaključile ugovor o radu sa poslodavcem prije davanja saglasnosti Zavoda.

 U nastavku se nalaze liste prijava poslodavaca o realizaciji Drugog kruga mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022.

Prijave po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (26.09.2022)- na provjeri1

Prijave po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (26.09.2022)- na čekanju1
Javni poziv nezaposlenim osobama za pohađanje obuka po programima osposobljavanja

Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK, poziva nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK da se prijave za sudjelovanje u projektu „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je izbor polaznika/ca za pohađanje obuka izvedenih po programima osposobljavanja.

Sve obuke će biti izvedene po akreditiranim programima osposobljavanja, što uključuje teorijski i praktični dio i potpuno su besplatne za sve polaznike.

Obuke će biti organizirane i provedene u Žepču, u Centru poslovnih kompetencija Žepče. Ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja obuke, kandidati/kinje će biti informirani na vrijeme.

Vrijeme početka svake od obuka ovisi od intenziteta popunjavanja grupa. Planirano trajanje obuka je 120 školskih sati za svaku obuku. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informirani o mjestu i vremenu održavanja obuke.

Polaznici/e koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti akreditirano uvjerenje/certifikat, te će im od strane partnera na projektu biti pružena aktivna pomoć u pronalasku zaposlenja.

2. Obuke

Nezaposlene osobe se mogu prijaviti za pohađanje sljedećih programa osposobljavanja:

 1. Obuka „Stolar“
 2. Obuka „Operater CNC strojeva u metalnom sektoru“

Obuke su definirane na osnovu istraživanja interesa nezaposlenih osoba i potreba poduzeća sa područja općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora.

3. Uvjeti sudjelovanja

Svi polaznici/e prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opće uvjete:

 • Da imaju navršenih 18 godina starosti,
 • Da su nezaposlene osobe registrirane na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

4. Izbor kandidata

Izbor polaznika/ca će se vršiti do popune raspoloživih mjesta za obuke predviđenih Projektom, odnosno do izbora 15 nezaposlenih osoba po obuci (ukupno 30).

Prilikom obrade prijava, prednost ali ne i uvjet, imat će nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora, žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su registrirani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom.

5. Način prijave

Nezaposlene osobe, koje žele pohađati programe osposobljavanja dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

 1. Popunjen Obrazac za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva – preuzima se klikom na ovaj link).

Napomena: U postupku izbora polaznika/ca, biti će provjereno da li zainteresirani/a ima status nezaposlene osobe, a na osnovu uvida u evidenciju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te se može zahtijevati dodatna dokumentacija kojom se dokazuju ispunjavanje uvjeta polaznika/ce za pohađanje obuke.

6. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u obuci

Rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu je otvoren do 14.10.2022. godine.

7. Način prijave i rezultati Javnog poziva

Nezaposlene osobe sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona koje žele sudjelovati u ovom Javnom pozivu, prijavu predaju na jedan od sljedećih načina:

 • E-mailom poslati skeniran ili uslikan Obrazac za prijavu na razepce@gmail.com
 • Putem pošte ili osobno na adresu: Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče.

Polaznici/e koji budu odabrani za sudjelovanje na obukama će biti kontaktirani putem e-mail adrese koju navedu u prijavnom obrascu.

8. Dodatne informacije

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče na adresu Ulica Prva bb, 72230 Žepče ili putem e-mail-a na razepce@gmail.com. Kontakt osoba Jugoslav Sarajlić.

9. O projektu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Javni_poziv_obuke_ILO
Prilog_1_prijavni obrazac_T4EJU OŠ „Maglaj“ Maglaj raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -30 (trideset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-30 (trideset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara Škole, 2. Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca, 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija); Napomena: Polaznici koji nemaju mogućnost pribaviti Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole na propisanom obrascu (učenici koji su završili prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) razred osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja, odnosno  prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja) dužni su dostaviti  đačku/učeničku knjižicu ili potvrdu o prethodno završenom razredu osnovne škole,  sa utvrđenim uspjehom i vladanjem na kraju  školske godine, po predmetima za svaki  razred i školsku godinu,   izdatu  od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje (original ili ovjerena kopija);, 6.Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija), 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. 4. i 5. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 30.09.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te, ukoliko se ne znaju potpisati, mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa, uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 12 sati na protokolu Škole, a prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara Škole. Prijave na konkurs,  mogu se dostavljati i putem pošte, preporučeno na adresu Škole, i to: JU OŠ „Maglaj“ Maglaj,  Aleja ljiljana br.2,  74250  Maglaj, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu“. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure, mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefone: 032/465-100, 032/465-101 i 032/465-104.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Drugog kruga mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022.

S tim u vezi, 26.09.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.
Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, do utroška sredstava. Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

Prijave za učešće na navedenu mjeru vrše se isključivo slanjem potpisanog i ovjerenog Obrasca SP 2022 od strane ovlaštene osobe na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu
i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.
Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

U mjeri Služba u suradnji sa poslodavcima 2022 Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 10. stavovi 1 i 2 Programa. Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod daje saglasnost, putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju. Poslodavac može zaposliti osobu momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana davanja saglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja Obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje su zaključile ugovor o radu sa poslodavcem prije davanja saglasnosti Zavoda.

Dodatno, poslodavci koji su se prijavili 08.08.2022. godine na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, ne mogu se prijaviti na Drugi krug mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022” (26.09.2022.g.) ukoliko imaju zaključen ugovor po navedenoj mjeri.

Po svakoj objavi Javnog poziva, poslodavcu se može odobriti sufinansiranje zapošljavanja, ukupno po svim mjerama, što uključuje i mjeru Služba u suradnji sa poslodavcima 2022, najviše po 20 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu.

Obrazac prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (Obrazac SP 2022) se može preuzeti na web portalu Zavoda i web stranici Službe.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2022

OBRAZAC SP 2022
JU OŠ “Hasan Kikić”Tetovo raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-20 (dvadeset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara Škole, 2. Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca, 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Z-do kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, 6.Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje, 7. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog ministarstva (original ili ovjerena kopija), 8. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. 4. i 5. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 15 (petnaest) dna od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 01.11.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te, ukoliko se ne znaju potpisati, mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa, uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 12 sati na protokolu Škole, a prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara Škole. Prijave na konkurs,  mogu se dostavljati i putem pošte, preporučeno na adresu Škole, i to: JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovska 391, 72000 Zenica, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu“. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure, mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefone: 032/460-585, 032/460-584 i 032/460-588.
JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-20 (dvadeset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 28.09.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/23. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022..

S tim u vezi, 19.09.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.
Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, kao i osobe koje su bile zaposlene po programima iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi za osobe sa VSS u trajanju do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje ZDK iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen 07.09.2022. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati u općinskim biroima rada.

U nastavku možete preuzeti tekst Projekta, kao i obrasce prijave na isti.

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Projekt Obrazac

Prijave – samozapošljavanje
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji mjere “Druga prilika 2022”.

S tim u vezi, 05.09.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.

Prikaz prijava na mjeru Druga prilika 2022 (05.09.2022.) – u obradi

Prikaz prijava na mjeru Druga prilika 2022 (05.09.2022.) – na čekanju
Obavijest o realizaciji mjere “Druga prilika 2022”

Obavještavaju se nezaposlene osobe da se 05.09.2022. godine mogu prijaviti na mjeru “Druga prilika 2022” u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na mjeru “Druga prilika 2022”, popunjavaju prijavni obrazac (Obrazac DP 2022), koji se nalazi na linku dole i isključivo ga šalju na e-mail adresu:

kontakt@zdk-szz.ba

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Nezaposlena osoba/aplikant mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe minimalno dan prije podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP 2022).

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za navedenu mjeru.

Obrazac prijave DP 2022 se može preuzeti i na web stranici Zavoda i na web stranici Službe.

Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022

Prijavni obrazac DP 2022
Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

 • Lot II – obrazac JPA L- 2 – LINK
 • Lot III 3.1. obrazac JPA L – 3.1. – LINK
 • Lot III 3.2. obrazac JPA L – 3.2. – LINK
 • Lot III 3.3. obrazac JPA L – 3.3. – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  

„Javni poziv 2022. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“ 

 • Javni poziv ostaje otvoren 21 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.09.2022. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda fond.ba.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Datum objave: 25.08. 2022. godine.
Najava intervjua za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj održati od 3.10.2022. do 7.10.2022. godine, a rok za prijave je do 16.9.2022. godine. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku Triple Win javni poziv 21 bs.pdf (arz.gov.ba)
Prijave poslodavaca po mjeri “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022

U mjeri Služba u suradnji sa poslodavcima 2022 Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 10. stavovi 1 i 2 Programa. Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod daje saglasnost, putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju. Poslodavac može zaposliti osobu momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda, a najkasnije u roku od 30 dana od dana davanja saglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja Obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje su zaključile ugovor o radu sa poslodavcem prije davanja saglasnosti Zavoda.

 U nastavku se nalaze liste prijava poslodavaca po mjeri Služba u saradnji sa poslodavcima 2022.

Prijave po mjerI Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (08.08.2022.) – na provjeri

Prijave po mjerI Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (08.08.2022.) – na čekanju
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ POKRENI SVOJ POSAO kroz nove poslovne ideje

Grad Zenica, Općina Breza i Zenička razvojna agencija “ZEDA” d.o.o. pozivaju sve zainteresirane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u gradu Zenici ili Općini Breza, koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ kroz nove poslovne ideje. Učesnice i učesnici će kroz ovaj program obuke dobiti stručnu podršku u jačanju svojih vještina u poduzetništvu i poslovnom planiranju – odnosno izradi biznis plana. Pokretanje poduzetničkih poduhvata koji budu ocijenjeni kao najbolji će se finansijski podržati bespovratnim sredstvima i mentorskim programom u prvoj godini poslovanja. Obuka će biti realizovana u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Za polaznike obuka sa područja općine Breza troškovi prijevoza će biti osigurani od strane organizatora o čemu će više informacija dobiti u prostorijama Službe za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, kontakt osoba: Maša Škrbić, tel.: 032/447-691, mail: masa.skrbic@zenica.ba  ili u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. na adresi Poslovna zona „Zenica 1“, Zmaja od Bosne bb, Zenica, kontakt osoba: Senad Pašalić, tel.: 032/449-413, mail: senad@zeda.ba, te za Općinu Breza kontakt osoba: Eldina Dervišević, e-mail: eldina.dervisevic@hotmail.com , tel.: 032/786-033. Zainteresovani kandidati Prijave mogu podnijeti u periodu 05.08.2022 – 31.08.2022. godine: putem prijavnog obrasca koji je dostupan na web stranici Grada Zenica i Općine Breza i dostavom na adresu: Grad Zenica, Trg BiH 6; 72 000 Zenica sa naznakom: „Prijava na Javni poziv Pokreni svoj posao u okviru projekta „iSKOraK“ . Općina Breza; Bogumilska br.1, 71370 Breza sa naznakom: „Prijava na Javni poziv Pokreni svoj posao u okviru projekta „iSKOraK“ ili direktno na protokolu Grada Zenice, odnosno protokolu Općine Breza. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Za dodatne informacije možete kontaktirati:
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022.

S tim u vezi, 08.08.2022, godine u 15:00 sati obustavlja se dalje prijavljivanje.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29.07.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juni 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.06.2022. godine.
Važna obavijest za korisnike mjera iz 2020., 2021. i 2022. godine

Obavještavamo korisnike, koji su zaključili ugovore o sufinansiranju zapošljavanja ili samozapošljavanja po osnovu javnih poziva za učešće u mjerama aktivne politike zapošljavanja iz 2020., 2021. i 2022. godine, da je prelazak na novi sistem trezorskog poslovanja Federalnog zavoda za zapošljavanje u završnoj fazi te da će refundiranje sredstava prema korisnicima po svim mjerama biti omogućeno od 1.8.2022. godine.

Sva mjesečna pravdanja koja budu dostavljena do tog datuma, bit će refundirana odjednom po uspostavi novog sistema trezorskog poslovanja.

Svim korisnicima se zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju te upućujemo izvinjenje zbog objektivnih okolnosti koje su uticale na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.
Obuke, prekvalifikacija i zaposlenje za 85 nezaposlenih osoba kroz projekt „T4E – Obuka za potrebe poslodavaca

U okviru projekta „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“ kroz LEP II koji financira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada, u Žepču je u srijedu 29. lipnja održan sastanak partnera u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK. T4E će kroz obuke i prekvalifikaciju mladima omogućiti da lakše dođu do posla na području općina Žepče, Zavidovići, Usora i Maglaj u Zeničko-dobojskom kantonu.

Svrha sastanka je bilo potpisivanje Memoranduma o suradnji među partnerima čime je i zvanično uspostavljeno partnerstvo za zapošljavanje ZDK, koje će se zalagati za stvaranje preduvjeta za usuglašavanje ponude i potražnje na tržištu rada u drvnom i tekstilnom sektoru u ZDK te za poboljšanje uvjeta za obuku i prekvalifikaciju radi lakšeg zaposlenja mladih. Namjera je kroz izradu nastavnih planova i programa ojačati kapacitete partnera i unaprijediti suradnju između javnog, privatnog, obrazovnog i NVO sektora.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvene kohezije kroz aktiviranje i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada putem uspostave održivih institucionalnih mehanizama koordinacije rada lokalnih aktera za tržište rada i programa obuka koji korespondiraju potrebama lokalnog tržišta rada.

85 nezaposlenih osoba registriranih u evidencijama Službi za zapošljavanje će kroz tehničku pomoć, obuke i prekvalifikacije, kao i financijsku podršku biti podržano pri osnivanju poduzeća kroz start-up fond kao i zapošljavanjem kod poznatih poslodavaca.

Trajanje projekta je 20 mjeseci a implementirati će ga Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK koga čine: Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ), JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Općina Žepče, Grad Zavidovići, Općina Usora, Saga d.o.o. Žepče, Stolarija Šimić d.o.o. Žepče, Prlić d.o.o. Žepče, Jifeng d.o.o. Žepče, Bontex d.o.o. Maglaj, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih „WMTA“ Banja Luka Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Zenica, Udruga poslodavaca Usora, Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

Više informacija o projektu Lokalna partnerstvo za zapošljavanje možete naći na http://www.partnerstvo.ba/

 
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Kurban–bajram uz želju da vam ovi dani donesu zdravlje, sreću i radost.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.06.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec maj 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.05.2022. godine.
Javni poziv nezaposlenim osobama sa područja grada Zenica za obuku i zapošljavanje za zanimanje „ŠIVAČ“ TEKST: Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROJEKTA:„AKTIVNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU ZA 2022. GODINU“

Projektnim aktivnostima je predviđena obuka i zapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja grada Zenica koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK, za zanimanje: „ŠIVAČ“. Svi troškovi obuke su pokriveni projektnim sredstvima. Teorijski dio obuke će realizirati nastavnici srednjih stručnih škola, dok će se praktična obuka i zapošljavanje realizirati u kompanijama iz tekstilne industrije. Na ovaj Poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa područja grada Zenica koje se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK i koje su zainteresirane da prođu obuku i zasnuju radni odnos u tekstilnoj industriji. Zainteresirani kandidati se prijavljuju na ovaj Poziv, tako što kraću biografiju (ime i prezime, datum rođenja, broj telefona i mail, školska sprema i eventualno prethodno radno iskustvo u tekstilnoj industriji) dostavljaju Privrednoj komori ZDK isključivo putem mailova: pkzedo@bih.net.ba ili njusufhodzic@pkzedo.ba. Javni poziv ostaje otvoren najkasnije do 21.06.2022. godine (utorak) do 16:00sati. Za dodatne informacije molimo da kontaktirate Komoru putem broja telefona: 032/465-855, kontakt osoba je Nedžad Jusufhodžić.
Obavijest za korisnike Programa samozapošljavanja Start up 2022

Obavještavamo korisnike Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 koji su, u skladu sa odredbama Programa, u obavezi registrirati svoj obrt na web portalu Zavoda da je mogućnost registracije privremeno obustavljena zbog priprema za Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2022.

Registracija će biti ponovo omogućena od 10.6.2022. godine od 17 sati.

Ističemo da će se privremena nemogućnost registracije uzeti u obzir kada je riječ o propisanom roku od 60 dana za zaključenje ugovora i registraciju na web portalu Zavoda od dana objave Javnog poziva.
Pokretanje programa obuke na radnom mjestu u IT sektoru u Istanbulu, Republika Turska

Program će se realizirati u periodu od septembra 2022. do septembra 2023. godine. OBAVJESTENJE_Projekat_obuke_na_radnom_mjestu_IT_sektor_Istanbul_2022_2023
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.05.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec april 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.04.2022. godine.
Mjera Tražim poslodavca 2022 od 6.6. do 10.6.2022. godine – ZDK 08.06.2022. godine

Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2022 biti otvoren od 6. do 10.6.2022. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje TP1 bit će dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti. Javni poziv će se otvarati parcijalno po kantonima i to za Zeničko-dobojski kanton 8.6.2022. godine. Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2, koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, bit će omogućeno od 13.6.2022. godine. Primjer podnošenja prijave putem web portala Zavoda za fizičke osobe i poslodavce možete pogledati na linku https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Primjer%20prijava%20na%20mjere%20Tra%C5%BEim%20poslodavca%201%20i%202.pdf

NAPOMENA: Fizičke osobe koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih u određenom kantonu moći će aplicirati isključivo onaj dan koji je u rasporedu naznačen za taj kanton.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Povodom Ramazanskog bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

JU SLužba za zapošljavanje ZDK
Čestitamo 1. Maj Međunarodni praznik rada

Čestitamo Vam 1. Maj Međunarodni praznik rada

Obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 02.05. i  03.05.2022. godine

JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

prvi maj
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29.04.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec mart 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.03.2022. godine.
Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na danas održanoj sjednici, između ostalog, donio Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 i Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022. Pozivamo potencijalne korisnike (poslodavce i nezaposlene osobe) da se informišu o programima radi eventualnog učešća. Linkovi programa i obrasci zahtjeva za učešće dostupni su u nastavku: https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20samozapo%C5%A1ljavanja%20u%20oblasti%20poljoprivrede%202022.pdf i https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20oblasti%20poljoprivrede%202022.pdf a obrazac prijave na link https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Obrazac%20poljoprivreda%20-%20prijava%20-%20zapo%C5%A1ljavanje.pdf
PROJEKAT PODZEMNOG RUDNIKA METALA VAREŠ / RUPICE

Obaviještavamo zainteresovane nezaposlene osobe ili one koje žele da promjene zaposlenje da se u “Podzemnom rudniku metala” u regionu Vareš/Rupice tražimo osobe za rad. Poslove Podzemnog rudnika metala će izvoditi “Nova Mining and Construction” d.o.o. Ako želite da učestvujete u ovom rudarskom projektu možete se prijaviti za slijedeća radna mjesta: ZAMJENIK ADMINISTRATORA, ŠEF ODRŽAVANJA, ŠEF RUDNIKA, ŠEF ZA PLANIRANJE RUDNIKA, ŠEF TEHNIČKOG UREDA, NADZORNIK SMJENE, RUDARSKI INŽINJER, INŽENJER ELEKTROTEHNIKE, INŽINJER GEOTEHNIKE, ODGOVORAN ZA ANKETIRANJE, INŽENJER ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU, ZSO TRENER, INŽENJER ZAŠTITE ZIVOTNE SREDINE, RAČUNOVOĐA, ODGOVORAN ZA NABAVKU, GEODET, ODGOVORAN ZA NABAVKU, POSLOVOĐA ZA OBUKU, ELEKTRIČNI PREDRADNIK (POSLOVOĐA), ELEKTRIČAR, MINE FOREMAN (POSLOVOĐA RUDNİKA), OPERATER PODZEMNIH TRENERA, OPERATER MAŠINA ZA PODZEMNO BUŠENJE, OPERATER PODZEMNOG UTOVARIVAČA, OPERATER PODZEMNIH KAMIONA, RUDAR, POSLOVOĐA ZA ODRŽAVANJE, VARIOC,SERVISER, AUTO ELEKTRIČAR, SKLADIŠTAR. Kompletan opis poslova i opće kvalifikacije zainteresovani mogu da dobiju u prostorijama svojih općinskih biroa rada.
Mjera Tražim poslodavca 2022 u prvoj polovini juna/lipnja

Obavještavamo potencijalne korisnike (poslodavce i fizičke osobe) da će javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2022 biti otvoren u prvoj polovini juna/lipnja. O tačnom datumu otvaranja javnog poziva bit ćete blagovremeno obavješteni. Mjera Tražim poslodavca 2022 podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva/aktiviranja liste „na čekanju“ za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci. Više detalja o načinu apliciranja i realizaciji ove mjere dostupno je na linku https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinansiranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202022%20-%20kona%C4%8Dna%20verzija(3).pdf.

Također, ističemo da su poslodavci i fizičke osobe, koji namjeravaju učestvovati u ovoj mjeri, kao preduslov za učešće, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili).
Obavijest za korisnike mjere Periodično/sezonsko zapošljavanje 2022

Obavještavamo poslodavce, korisnike mjere „Periodično/sezonsko zapošljavanje 2022“ da je zbog specifičnosti periodičnih/sezonskih poslova moguće prolongirati zaključivanje ugovora o sufinansiranju zapošljavanja za dodatnih 60 dana u odnosu na postojeće rokove, ukoliko je to potrebno.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.03.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec februar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 28.02.2022. godine.
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

S tim u vezi, molimo Vas da ovu informaciju podijelite na Vašoj internet stranici/ oglasnoj ploči, kako bi ova informacija došla do što većeg broja poslodavaca koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem.
VAŽNA OBAVIJEST ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Budući da je otvaranje Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 prolongirano za 23., 24. i 25.3.2022. godine, odlučeno je da se omogući dodatni rok za registraciju fizičkih osoba na web portalu Zavoda koje namjeravaju učestvovati u predmetnom programu.

Registracija će biti omogućena u periodu od 16.3. od 16 sati do 18.3.2022. godine do 16 sati.
Javni poziv za Program samozapošljavanja Start up 2022 se prolongira

Obavještavamo nezaposlene osobe koje su namjeravale aplicirati na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 da se isti prolongira te da će biti otvoren 23., 24. i 25.3.2022. godine u periodu od 8 do 16 sati.

Link za prijavu bit će dostupan na web portalu Zavoda.
UPUTSTVO ZA POSLODAVCE Kako se prijaviti na javni poziv

UPUTSTVO ZA POSLODAVCE
Kako se prijaviti na poziv

UPUTSTVO
VAŽNA OBAVIJEST!

U vezi sa apliciranjem na javni poziv ne preporučujemo upotrebu mobitela za registraciju na mjere. Ukoliko je isto neophodno molimo korisnike da koriste klasični/desktop prikaz na pretraživačima!!!

Obavještavamo zainteresirane nezaposlene osobe i poslodavce da će javni poziv za mjeru “Tražim poslodavca 2022” biti naknadno objavljen.
O točnom datumu objave javnog poziva biti će te blagovremeno obavješćeni.
Sretan 8. mart

JU Služba za zapošljavanje ZDK upućuje iskrene čestitke svim ženama povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena.
Javni pozivi od 14.3.2022. godine

Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 (osim za mjeru Tražim poslodavca 2022) biti otvoren 14.3., 15.3. i 16.3.2022. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) te da će link za apliciranje biti dostupan u meniju Projekti.

Također, obavještavamo nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 biti otvoren 16.3., 17.3. i 18.3.2022. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati. Apliciranje će, također, biti moguće jedino putem linka na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje koji će biti dostupan u meniju Projekti. Radi upoznavanja tekstovi oba programa dostupni su na linkovima

https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinansiranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202022%20-%20kona%C4%8Dna%20verzija(2).pdf i

https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinansiranja%20samozapo%C5%A1ljavanja%20-%20START%20UP%202022%20-%20kona%C4%8Dna%20verzija(1).pdf
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2022. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2022. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Za sve ostali uvjeti zainteresovani se mogu informirati na link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=6405&langTag=bs-BA . Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 28.3.2022. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2022. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28.02.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec januar 2022. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.01.2022. godine.
OBAVIJEST

Federalni zavod za zapošljavanje je prije izvjesnog vremana, u nekoliko navrata, obavijestio pravne i fizičke osobe, tj. poslodavce i nezaposlene osobe, koje namjeravaju sudjelovati u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, da se prethodno moraju registrirati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba ukoliko to do sada nisu učinile, i to najmanje osam dana prije objave javnih poziva. One pravne i fizičke osobe koje su se ranije registrirale to ne moraju ponovo učiniti osim u slučaju izmjene unesenih podataka.

S tim u vezi obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da je registracija moguća još do 4.3.2022. godine (petak) do 16 sati, nakon čega više neće biti moguća.     

Registracija predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, korisnicima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. Podatke koje poslodavci i fizička lica popune prilikom registracije NEĆE MORATI ponovo unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.

Otvaranje javnih poziva očekuje se sredinom ovog mjeseca, a o tačnim terminima bit ćete blagovremeno obavješteni. 
Čestitka povodom 1. marta

Čestitamo Vam 1. mart – Dan nezavisnosti BiH.

Obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 01.03.2022. godine
JU Služba za zapošljavanje ZDKUsvojeni programi – Uskoro javni pozivi

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na jučer održanoj sjednici, između ostalog, donio odluke o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022 i Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022.

U toku su intenzivne pripreme za realizaciju predmetnih programa, a otvaranje javnih poziva je planirano za sredinu trećeg mjeseca ove godine.

Napominjemo da se nezaposlene osobe i poslodavci koji namjeravaju učestvovati u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022. godine najmanje osam dana prije objave javnih poziva moraju registrirati na web portalu Zavoda.

Pozivamo sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate našu web stranicu kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva.

Do otvaranja javnih poziva tekstovi predmetnih programa su Vam, radi upoznavanja, dostupni na linkovima ispod:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2022

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022

VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Federalni zavod za zapošljavanje još jednom obavještava pravna i fizička lica, tj. poslodavce i nezaposlene osobe, koje namjeravaju sudjelovati u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, da se prethodno moraju registrirati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba ukoliko to do sada nisu učinile.
Registracija se mora izvršiti najmanje osam dana prije objave javnih poziva u 2022. godini, nakon čega registracije više neće biti moguća. Napominjemo da poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrirale to ne moraju ponovo učiniti osim u slučaju izmjene unesenih podataka. 
Registracija predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, korisnicima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. Podatke koje poslodavci i fizička lica popune prilikom registracije NEĆE MORATI ponovo unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.
Također, pozivamo sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate našu web stranicu kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva.
KAKO SE REGISTRIRATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na dugme „Klikni ako si nezaposlen“ ili „Klikni ako si poslodavac“ u gornjem desnom uglu, a zatim na opciju „Registracija“ koja se nalazi ispod dugmeta. Nakon otvaranja forme za unos podataka treba slijediti upute, odnosno unijeti tražene podatke u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka korisnici će putem maila biti obaviješteni da je proces registracije završen. Po završetku registracije Zavod će provjeriti validnost unesenih podataka, te u slučaju da se ustanove nepravilnosti, registracija će biti obrisana o čemu će korisnik biti obaviješten putem email-a.
Uspješno izvršena registracija je preduvjet za sudjelovanje u javnim pozivima za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja.
Prezentaciju procesa registracije možete pogledati u nastavku: ZA POSLODAVCE
ZA NEZAPOSLENE
Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac ili nezaposlena osoba se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, molimo kontaktirajte Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.
Najava intervjua za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresovane kandidate da će se prvi krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2022. godini održati od 21.3.2022. do 25.3.2022. godine, a rok za prijave je do 04.03.2022. godine. Dokumentaciju trebate da dostavite ili u općinskim biroima rada u kojima se nalazite na evidenciji  ili u Službi za zapošljavanje ZDK. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua ARZ će blagovremeno informirati kandidate. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete  da pročitate na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Triple%20Win%20javni%20poziv%2021%20bs.pdf
O B A V I J E S T

(Sarajevo, 19.1.2022. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje obavještava pravna i fizička lica, tj. poslodavce i nezaposlene osobe, koje namjeravaju sudjelovati u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, da se prethodno moraju registrirati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba ukoliko to do sada nisu učinile. Registracija se mora izvršiti najmanje osam dana prije objave javnih poziva u 2022. godini, nakon čega registracije više neće biti moguća. Napominjemo da poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrirale to ne moraju ponovo učiniti osim u slučaju izmjene unesenih podataka. 

Registracija predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, korisnicima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. Podatke koje poslodavci i fizička lica popune prilikom registracije NEĆE MORATI ponovo unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.

Također, pozivamo sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate našu web stranicu kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva.

KAKO SE REGISTRIRATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na dugme „Klikni ako si nezaposlen“ ili „Klikni ako si poslodavac“ u gornjem desnom uglu, a zatim na opciju „Registracija“ koja se nalazi ispod dugmeta. Nakon otvaranja forme za unos podataka treba slijediti upute, odnosno unijeti tražene podatke u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka korisnici će putem maila biti obaviješteni da je proces registracije završen. Po završetku registracije Zavod će provjeriti validnost unesenih podataka, te u slučaju da se ustanove nepravilnosti, registracija će biti obrisana o čemu će korisnik biti obaviješten putem email-a.

Uspješno izvršena registracija je preduvjet za sudjelovanje u javnim pozivima za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja.

Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac ili nezaposlena osoba se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, molimo kontaktirajte Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.01.2022. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec decembar 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.12.2021. godine.
VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava pravna i fizička lica, tj. poslodavce i nezaposlene osobe, koje namjeravaju sudjelovati u mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, da se prethodno moraju registrirati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba ukoliko to do sada nisu učinile. Registracija se mora izvršiti najmanje osam dana prije objave javnih poziva u 2022. godini, nakon čega registracije više neće biti moguća. Napominjemo da poslodavci i nezaposlene osobe koje su se ranije registrirale to ne moraju ponovo učiniti osim u slučaju izmjene unesenih podataka. 

Registracija predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, korisnicima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. Podatke koje poslodavci i fizička lica popune prilikom registracije NEĆE MORATI ponovo unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.
Također, pozivamo sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate našu web stranicu kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva.

KAKO SE REGISTRIRATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na dugme „Klikni ako si nezaposlen“ ili „Klikni ako si poslodavac“ u gornjem desnom uglu, a zatim na opciju „Registracija“ koja se nalazi ispod dugmeta. Nakon otvaranja forme za unos podataka treba slijediti upute, odnosno unijeti tražene podatke u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka korisnici će putem maila biti obaviješteni da je proces registracije završen. Po završetku registracije Zavod će provjeriti validnost unesenih podataka, te u slučaju da se ustanove nepravilnosti, registracija će biti obrisana o čemu će korisnik biti obaviješten putem email-a.

Elektronsku registracijsku formu za pravna i fizička lica možete pogledati OVDJE.

Uspješno izvršena registracija je preduvjet za sudjelovanje u javnim pozivima za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja.

Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac ili nezaposlena osoba se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, molimo kontaktirajte Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.
OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA

Obavještavamo poslodavce sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine da Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije ,,Unapređenje istraživanja tržišta radaˮ,  pokreće aktivnosti anketiranje poslodavaca – istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2021/2022. Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), te Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje, u periodu od 10.01. do 04.02.2022. godine.

Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje ovom prilikom pozivaju poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i učestvuju u ovom istraživanju, kroz anonimnu anketu kojom je planirano da se obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, pregled najtraženijih zanimanja i eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za sagledavanje stanja na tržištu rada u 2021. i predviđanje kretanja na tržištu rada u 2022. godini, te unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova. Istraživanje se sprovodi u okviru aktivnosti unapređenja istraživanja tržišta rada sa primarnim ciljem usklađivanja metodologije i perioda provođenja istraživanja u cijeloj zemlji. Usklađivanje pristupa omogućava dobijanje uporedivih podataka koji će se kasnije analizirati na nivou Bosne i Hercegovine, a u skladu sa najboljim praksama Evropske unije.
Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u prvom kvartalu 2022. godine kroz odgovarajuće izvještaje.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29.12.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec novembar 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.11.2021. godine.
JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje KO N K U R S za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj 2021/2022. godini

Opći i posebni uslovi za upis: U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta. Broj slobodnih mjesta za upis i programi za trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje: Kuhar (20 polaznika) a za četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: Prehrambeni tehničar (20 polaznika); Poljoprivredni tehničar (20 polaznika) i Poslovno-pravni tehničar (20 polaznika). Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje

Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način. Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom. Potrebna dokumentacija: polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: zahtjev za upis (preuzima se u školi), izvod iz Matične knjige rođenih, CIPS – potvrda o prebivalištu, svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) – za polaznike koji nemaju završenu srednju školu, svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) – za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju. Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole – kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.
Obavijest po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se obnovljeni Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
Obnovljeni Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM mjesečno za osobe u VSS do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 21.10.2021. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce prijave na isti.

Obrazac Prijave – samozapošljavanje

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Javni poziv 2021
JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2021/22. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-20 (dvadeset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 20.10.2021. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2021/22. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.09.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec august 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.08.2021. godine.
Obavijest po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
INTERVJUI ZA PROJEKAT ”TRIPLE WIN” U NOVEMBRU

Obavještavaju se  potencijalni kandidati da su naredni intervjui za projekat Triple Win planirani za period 01.11-05.11.2021. godine. Svi zainteresovani kandidati mogu da svoje prijave dostave u općinskim biroima rada najkasnije do 5.10. 2021. godine, a Služba za zapošljavanje se obavezuje da će pristigle prijave prikupiti i proslijediti Agenciji za rad I zapošljavanje BiH najkasnije do 08.10.2021. godine. Nakon toga će ARZ na vrijeme postaviti obaviještenje na svojoj web stranici za sve zainteresovane kandidate i zavode za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta BiH o tačnim terminima intervjua. Takodjer obavještavamo vas da su se pojavile izmjene  u realizaciji projekta Triple Win,  a koje se odnose na mogućnost benefita za primljene kandidate u projektu i to:

 • Triple Win projekat od 01.09.2021. godine će početi isplacivati bonuse od 500€ za sve kandidate u projektu koji polože B1 ispit iz prvog pokušaja.
 • Od 01.01.2022. godine, Triple Win će snositi troškove prevoda dokumentacije neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke.

O tekstu Javnog poziva Trple Win kao i potrrbenim dokumentima za prijavu možete da se informirate na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA
Objavljen Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini”

Federalni zavod za zapošljavanje je 03.09.2021. godine objavio Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini” sa odgovarajućim obrascima. Uslovi za učešće su sadržani u Javnom pozivu, kao i u Programu koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva biti produženo do utroška planiranih sredstava. Sve dodatne informacije kao i potrebni obrasci zainteresovani mogu naći na link https://www.fzzz.ba/ID:C-572
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2021 GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2021 godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2021 godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2021 godine.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se svi poslodavci koji su se prijavili na Drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera “Služba u saradnji sa poslodavcima 2021” da se isti poništava, odnosno stavlja van pravne snage zbog toga što prednost pri realizaciji poticaja imaju poslodavci sa liste na čekanju iz prethodnih javnih poziva, a uzimajući u obzir raspoloživa finansijska sredstva.
Obavijest

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
PRVI JAVNI KOKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2021/2022. godinu

OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2021/2022. godinu. Uslovi za upis su a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 40 (četrdeset) polaznika. Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.  Prvi javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 06.09.2021. godine.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava Javni poziv za navedenu mjeru se obustavlja krajem radnog vremena u 15:30 sati, 23.08.2021. godine.

Nakon uvida u zaprimljene prijave poslodavaca, a prema raspoloživim sredstima, Služba će obavijestiti poslodavce o daljem toku realizacije mjere.

 
Drugi krug Javnog poziva za učešće u realizaciji mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2021”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 23.08.2021. godine objavljuje Drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 15:30 sati, putem protokola biroa rada.

Ovom mjerom obuhvaćene su dvije (2) podmjere i to:

 1. sufinansiranje zapošljavanja i
 2. sufinansiranje obuke.

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Zapošljavanje“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Obuka“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – obuka, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – obuka

Poslodavci se mogu prijaviti isključivo na samo jednu podmjeru.

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 NAPOMENA:

1) Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu sjedišta poslodavca.

2) Svi korisnici koji su aplicirali 05.05.2021.godine, a čije prijave imaju status na čekanju, ponovo mogu aplicirati na navedeni javni poziv.

3) Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.
Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM mjesečno za osobe u VSS do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 16.08.2021. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce prijave na isti.

Javni poziv 2021

Obrazac Prijave – samozapošljavanje

Obrazac Prijave – zapošljavanje

 
Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

 

Ovom prilikom Vam dostavljamo promotivni plakat, i molimo Vas da ga istaknete na Vašoj internet stranici. Printani promotivni plakat Vam je dostavljen i poštom, molimo vas da ga istaknete na vašoj oglasnoj tabli ili ulaznim vratima Vaše ustanove.

Na ovaj način želimo informisati osobe sa 60 % i više invaliditeta da imaju pravo na finansiranje /sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

 

Fond kroz javne pozive koji se u pravilu objavljuju u augustu/septembru svake godine obezbjeđuje osobama sa invaliditetom finansiranje/sufinasiranje troškova vanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.

 

Ukoliko se aplikacija osobe sa invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja. Student ima obavezu prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom ciklusu kojeg je Fond finansirao/sufinansirao.

 

Molimo Vas da nam pomognete u našim nastojanjima da osobe sa invaliditetom informišemo o njihovim pravima.
USKORO DRUGI KRUG JAVNOG POZIVA ZA MJERU TRAŽIM POSLODAVCA 2021

S obzirom na iznimno veliki interes nezaposlenih osoba za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2021, Federalni zavod za zapošljavanje je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i Finansijskim planom za 2021. godinu, osigurao dodatna finansijska sredstva za realizaciju mjere Tražim poslodavca 2021.S tim u vezi obavještavamo zainteresirane nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavac 2021 biti ponovo otvoren 7, 8. i 9. juna/lipnja od 8.00 do 16.00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

VAŽNA NAPOMENA: SVI KORISNICI KOJI SU APLICIRALI 26, 27. I 28.5.2021. GODINE, A ČIJE PRIJAVE IMAJU STATUS NA ČEKANJU, PONOVO MOGU APLICIRATI NA NAVEDENI JAVNI POZIV.
Obavijest

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava na osnovu raspoloživih sredstava za učešće u realizaciji mjere Druga prilika 2021.

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava, Javni poziv za navedenu mjeru se obustavlja 26.05.2021. godine u 12:00 sati.

Nakon uvida u zaprimljene prijave nezaposlenih osoba, a prema raspoloživim sredstvima, Služba će iste obavijestiti o daljem toku realizacije mjere.
Javni poziv za učešće u realizaciji mjere “Druga prilika 2021”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 26.05.2021. godine objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2021  – mjera “Druga prilika 2021”,

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 14:30 sati, putem protokola biroa rada.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Javni poziv za mjeru “Druga prilika 2021”, dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac dostupan na linku ispod:

Prijavni obrazac DP 2021

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu prebivališta nezaposlenih osoba.

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba/aplikanata kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta

da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje

ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za ovaj poziv.