Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, do utroška sredstava. Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

Prijave za učešće na navedenu mjeru vrše se isključivo slanjem potpisanog i ovjerenog Obrasca SP 2022 od strane ovlaštene osobe na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu
i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.
Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

U mjeri Služba u suradnji sa poslodavcima 2022 Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 10. stavovi 1 i 2 Programa. Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod daje saglasnost, putem e-maila, Službi za izradu i zaključivanje ugovora o sufinansiranju. Poslodavac može zaposliti osobu momentom davanja saglasnosti od strane Zavoda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana davanja saglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje dan prije podnošenja Obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje su zaključile ugovor o radu sa poslodavcem prije davanja saglasnosti Zavoda.

Dodatno, poslodavci koji su se prijavili 08.08.2022. godine na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“, ne mogu se prijaviti na Drugi krug mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2022” (26.09.2022.g.) ukoliko imaju zaključen ugovor po navedenoj mjeri.

Po svakoj objavi Javnog poziva, poslodavcu se može odobriti sufinansiranje zapošljavanja, ukupno po svim mjerama, što uključuje i mjeru Služba u suradnji sa poslodavcima 2022, najviše po 20 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu.

Obrazac prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (Obrazac SP 2022) se može preuzeti na web portalu Zavoda i web stranici Službe.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2022

OBRAZAC SP 2022