Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 16. Pravilnika o radu REZ Agencije br. 13-1-1/2021, Sporazuma br. 09-30-6108-1/23 i Programa „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2024.godina“, broj: 09-30-6108/23, Regionalna Razvojna Agencija za regiju Centralna BiH – “REZ” d.o.o. Zenica objavljuje:

J A V N I    O G LA S

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – “REZ” d.o.o. Zenica objavljuje Javni oglas za prijem lica radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2024.godina, u trajanju najduže godinu dana, i to:

  1. Lica sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova…………………………………………………………………….. 35 izvršilaca, i
  2. Lica sa SSS/IV stepenom stručne spreme…………………………………… 5 izvršilaca

II MJESTO I TRAJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

1. Mjesto rada primljenih lica na stručno osposobljavanje je Vlada Zeničko-dobojskog Kantona, Zenica.

2. Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju:

  • od 12 mjeseci za lica sa završenom Visokom stručnom spremom
  • od 6 mjeseci za lica sa završenom Srednjom stručnom spremom

III SPISAK TRAŽENIH ZANIMANJA

a)  Diplomirani ekonomista, 8 kandidata

b)  Diplomirani pravnik, 12 kandidata

c)  Diplomirani inžinjer elektrotehnike – Smjer za informacione tehnologije, 1 kandidat

d)  Diplomirani inžinjer saobraćaja, 3 kandidata

e)  Diplomirani kulturolog, 1 kandidat

f)  Diplomirani socijalni radnik, 1 kandidat

g)  Diplomirani arhitekta, 3 kandidata

h)  Diplomirani inžinjer građevine, 3 kandidata

i)  Diplomirani inžinjer građevine-smjer saobraćaj, 1 kandidat

j)  Diplomirani inžinjer mašinstva, 1 kandidat

k) Diplomirani inžinjer poljeprivrede, 1 kandidat

l)  Ekonomski tehničar, 3 kandidata

m) Građevinski tehničar, 2 kandidata

IV OPĆI USLOVI

1. Kandidati prijavljeni na oglas radi sticanja radnog iskustva poslije stečene visoke stručne spreme moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 – odluka US, 34/2010 – odluka US, 45/2010 – dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 -odluka Ustavnog Suda) i to:

a) da su državljani BIH
b) da su stariji od 18 godina
c) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju
d) da imaju univerzitetsku diplomu najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ECTS bodova), drugog (240 ECTS bodova) ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

2. Kandidati prijavljeni na oglas radi sticanja radnog iskustva poslije stečene srednje stručne spreme moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 24. Zakona o namještenicima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05, 45/10 i 103/21)

a) da su državljani BIH
b) da su punoljetni
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje za koje se prijavljuju
d) da imaju svjedočanstvo/diplomu o stečenoj srednjoj školskoj spremi-IV stepen

V POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova, kandidati prijavljeni na Javni oglas moraju ispuniti i posebne uslove i to:
a) da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Služba za zapošljavanje ZDK,
b) da nemaju radni staž, niti radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme za određeno zanimanje.

VI SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu s kraćom biografijom dostaviti sljedeće dokumente:

a)  izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci,

b)  uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,

c)  diploma ili uvjerenje o završenom VII stepenu stručne spreme visokog obrazovanja odnosno najmanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog Sistema studiranja (VSS). U sučaju da fakultet nije završen u BiH, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji).

d)  diploma o završenom IV stepenu stručne spreme (SSS),

e)  dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu (VSS, dodatak diplomi) ili priloženo svjedočanstvo za četverogodišnje školovanje (SSS), su dužni uz potpisanu prijavu s kraćom biografijom dostaviti sljedeće dokumente:

f)  ovjerenu izjavu kandidata datu pod punom krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme do prijave na Javni oglas,

g)  uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o dužini vremena provedenom na evidenciji nakon sticanja tražene stručne spreme (SSS I VSS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (dokumentacija se ne vraća).

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, MJESTO I NAČIN DOSTAVLJANJA

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave Javnog oglasa na web stranicama: REZ Agencije, Zeničko-dobojskog kantona i JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti preporučeno putem pošte ili direktno na adresu:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA REGIJU CENTRALNA BIH – “REZ” d.o.o. Zenica

ŠTROSMAJEROVA 11/3

72000 ZENICA

 

Sa naznakom:

“Prijava na Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa” NE OTVARAJ

VIII OSTALE NAPOMENE

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirana Komisija za provođenje javnog oglasa. Sve prijave koje budu neblagovremene, nepotpune i neuredne bit će odbaćene kao formalno neispravne i neće biti predmetom bodovanja.Komisija za provođenje postupka javnog oglašavanja izvršit će bodovanje samo kandidata koji ispune opće i posebne uslove propisane Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija, načina bodovanja i prijema kandidata prijavljenih na javni oglas za učešće u Programu , te će sa svakim kandidatom obavit usmeni intervju, prilikom čega će ocijeniti opći dojam koji je kandidat ostavio tokom intervjua.

Konačna lista kandidata biti će javno objavljena na web stanicama Zeničko-dobojskog kantona, REZ-a i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
Kandidati koji se ne budu nalazili na Konačnoj listi mogu izjaviti prigovor na istu u roku od 3 dana od dana posljednje objave Konačne liste Regionalnoj razvojnoj agencija za regiju Centralna BiH – “REZ” d.o.o..

Svaki kandidat s kojim se zaključi pojedinačni ugovor ostvarit će pravo na naknadu za rad u skladu sa članom 3. stav (2) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine FBIH”, broj: 41/01,22/05 i 9/08), u iznosu do 25% posljednje objavljene prosječne plaće u FBiH za 2022. Godinu.

Kandidati će biti osigurani za slučaj invalidnosti i smrti zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti za vrijeme rada kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj: 13/18).
Pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivat će u skladu sa propisima za nezaposlena lica putem JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

U pojedinačnim ugovorima s kandidatima bit će precizirano ministarstvo Zeničko-dobojskog Kantona u koje se kandidat rapoređuje na obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 032/462-161 ili mail: info@rez.ba

Zenica, 02.Juni 2023. g.

Dostaviti:

1x Službena web stranica REZ Agencije
1x Službena stranica Zeničko-dobojski kanton
1x Službena web stranica JU služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
1x Komisija za provođenje Javnog oglašavanja

Javni oglas možete preuzeti ovdje.