Čestitamo Dan državnosti BiH

Povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, JU Služba za zapošljavanje upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

Obavještavamo vas da JU Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 25.11.2021. godine.
Obavijest po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se obnovljeni Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
Obnovljeni Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM mjesečno za osobe u VSS do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 21.10.2021. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce prijave na isti.

Obrazac Prijave – samozapošljavanje

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Javni poziv 2021
JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2021/22. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-20 (dvadeset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 20.10.2021. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2021/22. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.09.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec august 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.08.2021. godine.
Obavijest po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
INTERVJUI ZA PROJEKAT ”TRIPLE WIN” U NOVEMBRU

Obavještavaju se  potencijalni kandidati da su naredni intervjui za projekat Triple Win planirani za period 01.11-05.11.2021. godine. Svi zainteresovani kandidati mogu da svoje prijave dostave u općinskim biroima rada najkasnije do 5.10. 2021. godine, a Služba za zapošljavanje se obavezuje da će pristigle prijave prikupiti i proslijediti Agenciji za rad I zapošljavanje BiH najkasnije do 08.10.2021. godine. Nakon toga će ARZ na vrijeme postaviti obaviještenje na svojoj web stranici za sve zainteresovane kandidate i zavode za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta BiH o tačnim terminima intervjua. Takodjer obavještavamo vas da su se pojavile izmjene  u realizaciji projekta Triple Win,  a koje se odnose na mogućnost benefita za primljene kandidate u projektu i to:

 • Triple Win projekat od 01.09.2021. godine će početi isplacivati bonuse od 500€ za sve kandidate u projektu koji polože B1 ispit iz prvog pokušaja.
 • Od 01.01.2022. godine, Triple Win će snositi troškove prevoda dokumentacije neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke.

O tekstu Javnog poziva Trple Win kao i potrrbenim dokumentima za prijavu možete da se informirate na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA
Objavljen Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini”

Federalni zavod za zapošljavanje je 03.09.2021. godine objavio Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini” sa odgovarajućim obrascima. Uslovi za učešće su sadržani u Javnom pozivu, kao i u Programu koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva biti produženo do utroška planiranih sredstava. Sve dodatne informacije kao i potrebni obrasci zainteresovani mogu naći na link https://www.fzzz.ba/ID:C-572
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2021 GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2021 godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2021 godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2021 godine.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se svi poslodavci koji su se prijavili na Drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera “Služba u saradnji sa poslodavcima 2021” da se isti poništava, odnosno stavlja van pravne snage zbog toga što prednost pri realizaciji poticaja imaju poslodavci sa liste na čekanju iz prethodnih javnih poziva, a uzimajući u obzir raspoloživa finansijska sredstva.
Obavijest

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se Javni poziv po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2021 zatvara zbog dovoljnog broja pristiglih prijava.
PRVI JAVNI KOKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2021/2022. godinu

OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2021/2022. godinu. Uslovi za upis su a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 40 (četrdeset) polaznika. Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329.  Prvi javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 06.09.2021. godine.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava Javni poziv za navedenu mjeru se obustavlja krajem radnog vremena u 15:30 sati, 23.08.2021. godine.

Nakon uvida u zaprimljene prijave poslodavaca, a prema raspoloživim sredstima, Služba će obavijestiti poslodavce o daljem toku realizacije mjere.

 
Drugi krug Javnog poziva za učešće u realizaciji mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2021”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 23.08.2021. godine objavljuje Drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 15:30 sati, putem protokola biroa rada.

Ovom mjerom obuhvaćene su dvije (2) podmjere i to:

 1. sufinansiranje zapošljavanja i
 2. sufinansiranje obuke.

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Zapošljavanje“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Obuka“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – obuka, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – obuka

Poslodavci se mogu prijaviti isključivo na samo jednu podmjeru.

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 NAPOMENA:

1) Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu sjedišta poslodavca.

2) Svi korisnici koji su aplicirali 05.05.2021.godine, a čije prijave imaju status na čekanju, ponovo mogu aplicirati na navedeni javni poziv.

3) Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.
Javni poziv za učešće u Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2021. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM mjesečno za osobe u VSS do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM po osobi za SSS i NK, te iznos od 800,00 KM po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 16.08.2021. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce prijave na isti.

Javni poziv 2021

Obrazac Prijave – samozapošljavanje

Obrazac Prijave – zapošljavanje

 
Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

 

Ovom prilikom Vam dostavljamo promotivni plakat, i molimo Vas da ga istaknete na Vašoj internet stranici. Printani promotivni plakat Vam je dostavljen i poštom, molimo vas da ga istaknete na vašoj oglasnoj tabli ili ulaznim vratima Vaše ustanove.

Na ovaj način želimo informisati osobe sa 60 % i više invaliditeta da imaju pravo na finansiranje /sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

 

Fond kroz javne pozive koji se u pravilu objavljuju u augustu/septembru svake godine obezbjeđuje osobama sa invaliditetom finansiranje/sufinasiranje troškova vanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.

 

Ukoliko se aplikacija osobe sa invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja. Student ima obavezu prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom ciklusu kojeg je Fond finansirao/sufinansirao.

 

Molimo Vas da nam pomognete u našim nastojanjima da osobe sa invaliditetom informišemo o njihovim pravima.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Kurban–bajram uz želju da vam ovi dani donesu zdravlje, sreću i radost.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

JU Služba za zapošljavanje ZDK
USKORO DRUGI KRUG JAVNOG POZIVA ZA MJERU TRAŽIM POSLODAVCA 2021

S obzirom na iznimno veliki interes nezaposlenih osoba za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2021, Federalni zavod za zapošljavanje je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i Finansijskim planom za 2021. godinu, osigurao dodatna finansijska sredstva za realizaciju mjere Tražim poslodavca 2021.S tim u vezi obavještavamo zainteresirane nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavac 2021 biti ponovo otvoren 7, 8. i 9. juna/lipnja od 8.00 do 16.00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

VAŽNA NAPOMENA: SVI KORISNICI KOJI SU APLICIRALI 26, 27. I 28.5.2021. GODINE, A ČIJE PRIJAVE IMAJU STATUS NA ČEKANJU, PONOVO MOGU APLICIRATI NA NAVEDENI JAVNI POZIV.
Obavijest

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava na osnovu raspoloživih sredstava za učešće u realizaciji mjere Druga prilika 2021.

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava, Javni poziv za navedenu mjeru se obustavlja 26.05.2021. godine u 12:00 sati.

Nakon uvida u zaprimljene prijave nezaposlenih osoba, a prema raspoloživim sredstvima, Služba će iste obavijestiti o daljem toku realizacije mjere.
Javni poziv za učešće u realizaciji mjere “Druga prilika 2021”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 26.05.2021. godine objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2021  – mjera “Druga prilika 2021”,

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 14:30 sati, putem protokola biroa rada.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Javni poziv za mjeru “Druga prilika 2021”, dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac dostupan na linku ispod:

Prijavni obrazac DP 2021

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu prebivališta nezaposlenih osoba.

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba/aplikanata kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta

da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje

ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za ovaj poziv.
NAJAVA JAVNOG POZIVA – mjera “Druga prilika 2021”

Obavještavamo nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2021  – mjera “Druga prilika 2021”, biti otvoren od 26.05.2021. godine u periodu od 7:30 do 14:30 sati na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javniog poziva upoznaju sa odredbama iz Programa koje se odnose za navedenu mjeru, a koje su dostupne na linku:

Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2021
Uskoro objava javnog poziva za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2021

Federalni zavod za zapošljavanje će 26., 27. i 28.5.2021. godine (srijeda, četvrtak i petak) na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja 2021 – mjera “Tražim poslodavca 2021”.

Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana otvaranja javnog poziva za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci.

Nezaposlena osoba iz ciljne grupe se prijavljuje na javni poziv unoseći tražene podatke o sebi u obrazac – Tražim poslodavca (Obrazac TP) koji sadrži odgovarajuću šifru. Nakon što nezaposlena osoba pronađe poslodavca koji je spreman da je zaposli uz ovu mjeru, poslodavac se, također, prijavljuje za sudjelovanje u Programu putem linka na web portalu: www.fzzz.ba, unosi  svoje podatke i obavezno šifru iz obrasca – Tražim  poslodavca (Obrazac TP) osobe koju namjerava zaposliti, kao i druge potrebne podatke.

Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba.

Napomena: Poslodavci koji se nisu registrirali na web portalu: www.fzzz.ba prije popunjavanja online prijave moraju se registrirati na navedenom portalu.
Nezaposlene osobe se prije apliciranja na ovu mjeru NE MORAJU prethodno registrirati na portal Zavoda.

Integralni tekst Programa dostupan je putem linka u nastavku:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2021
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Povodom Ramazanskog bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

JU SLužba za zapošljavanje ZDK
O B A V I J E S T

Obavještavamo nezaposlene osobe da će se redovno javljanje početi obavljati od 17.5.2021.godine.

Sva propuštena redovna javljanja potrebno je realizovati u periodu od 17.5. – 16.7.2021.godine.

S obzirom da dati rok omogućava realizaciju javljanja bez stvaranja gužvi, molimo sve nezaposlene osobe da se prilikom javljanja pridržavaju propisanih epidemioloških mjera ( razmak od min 1,5 m i nošenje maske prilikom ulaska u zgradu Službe ).
Uskoro poziv poslodavcima za učešće u programu Obuka i rad 2021

(Sarajevo, 11.5.2021. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje će 11.5.2021. godine na svom web portalu u meniju Projekti/Aktualni programi objaviti poziv poslodavcima za učešće u programu „Obuka i rad 2021“ sa odgovarajućim obrascima za apliciranje.

Program će se realizirati s ciljem povećanja konkurentnosti nezaposlenih osoba kroz obuki kod poznatog poslodavca, kao i osiguranje prilike za zapošljavanje.

Programom je planirana obuka u konkretnom poslovnom okruženju za 130 nezaposlenih osoba, a od kojih će najmanje 78 zasnovati radni odnos kod poslodavca koji je organizirao obuku.

Potrebno je istaći da je predmetni javni poziv namijenjen poslodavcima registrovanim u FBiH koji ispunjavanju programom propisane uslove te da na isti apliciraju isključivo poslodavci.

Tekst Programa dostupan je OVDJE.
Razvojna agencija Žepče organizira: 1. Obuku za zavarivača- TIG, MIG, Elektro 2. Obuku za bravara 3. Obuku za CNC operatera

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju

Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima zavarivača, bravara ili operatera na CNC strojevima, ovo je prava prilika za Vas. Razvojna agencija Žepče organizira:  1. Obuku za zavarivača- TIG, MIG, Elektro    2. Obuku za bravara 3. Obuku za CNC operatera

Svaka obuka traje  90 dana Vremenski rok provedbe obuke: 17.5.2021 – 17.8.2021.  Organizacija obuke: 6 puta tjedno u trajanju od 8h po terminu Lokacija izvođenja obuke: Proizvodni pogon poduzeća TISAKOMERC d.o.o. Žepče

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.

Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na  istim  dobit će certifikat o stečenom znanju.  Pet polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću TISAKOMERC d.o.o. Žepče. Prijavni obrazac možete pronaći na stranici RAŽ.Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ. Rok za prijavu na Javni poziv je do 12.05.2021. do 14 h  Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva. Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA. Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku. Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se poslodavci da je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zaprimila dovoljan broj prijava, na osnovu raspoloživih sredstava, za učešće u realizaciji mjere Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava Javni poziv za navedenu mjeru se obustavlja krajem radnog vremena u 14:30 sati, 05.05.2021. godine.

Nakon uvida u zaprimljene prijave poslodavaca, a prema raspoloživim sredstima, Služba će obavijestiti poslodavce o daljem toku realizacije mjere.
Javni poziv za učešće u realizaciji mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2021”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 05.05.2021. godine objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 14:30 sati, putem protokola biroa rada.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

Ovom mjerom obuhvaćene su dvije (2) podmjere i to:

 1. sufinansiranje zapošljavanja i
 2. sufinansiranje obuke.

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Zapošljavanje“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Obuka“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – obuka, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – obuka

Poslodavci se mogu prijaviti isključivo na samo jednu podmjeru.

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 NAPOMENA: Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu sjedišta poslodavca.
Razvojna agencija Žepče u sklopu Centra poslovnih kompetencija objavljuje JAVNI POZIV za prijavu na obuke ECDL start i Obuka iz AutoCAD i Fusion360

Razvojna agencija Žepče u sklopu Centra poslovnih kompetencija objavljuje JAVNI POZIV za prijavu na obuke:

 1. Obuka ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer i MS Outlook) i 2. Obuka iz AutoCAD i Fusion360

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele usvojiti nove vještine i proširiti svoje poslovne kompetencije da se prijave na javni poziv. Ograničen je broj prijava po obuci. Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 30 nezaposlenih osoba, 15 po obuci.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula.  Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati,  bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu. Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici. Način prijave Prijavni obrazac možete popuniti na stranici RAŽ. Svoje prijave možete dostaviti i  putem e-mal: razepce@gmail.com ili na tel. : 032/  880-273

Rok za prijavu Rok za prijavu na Javni poziv je do 10.05.2020. do 14 h.
SRETAN VASKRS

 
SRETAN VASKRS
želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDKČestitamo 1. Maj Međunarodni praznik rada

Čestitamo Vam 1. Maj Međunarodni praznik rada

JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

prvi maj
NAJAVA JAVNOG POZIVA

Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021  – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2021 biti otvoren od 05.05.2021. godine u periodu od 7:30 do 14:30 sati na web portalu JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.

 

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnog poziva upoznaju sa odredbama iz Programa koje se odnose za navedenu mjeru, a koje su dostupne na linku:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2021

NAPOMENA: Poslodavci koji su već registrovani na portalu Zavoda: www.fzzz.ba, ne trebaju se ponovo registrovati za potrebe sudjelovanja na javnom pozivu osim u slučaju izmjene unesenih podataka.
VAŽNA OBAVIJEST

Sva redovna javljvanja na birou rada koja su nezaposlene osobe planirale u nastupajućem periodu, prolongiraju se do 14.05.2021. godine. (redovna javljanja po Pravilniku o evidencijama s rokovima od 30, 45 i 120 dana).

JU Služba za zapošljavanje ZDK
Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.

Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2021. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.03.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec februar 2021. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 28.02.2021. godine.
Agencija za rad i zapošljavanje BiH otvara Drugi Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu)

Agencija za rad i zapošljavanje BiH otvara Drugi Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu) koji se implementira u suradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke, zastupljenom od strane Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inozemstva (ZAV) i u suradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des Deutschen Handwerks).
Poziv će biti otvoren 25.03.2021.-30.04.2021. godine. Sve detaljne informacije možete dobiti na internet stranicama www.arz.gov.ba ( tačnije na link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5377&langTag=bs-BA)  ili http://www.obrti-nude-buducnost.de/bs
OBAVIJEST POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje objavljeno je obavještenje o prijavama na javne pozive za Program sufinansiranje zapošljavanja 2021 i samozapošljavanja Start up 2021.

Više informacija na linku: http://www.fzzz.ba/ID:C-495
VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će naknadno biti objavljen Javni poziv za mjere:

 • „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“ u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja 2021 i
 • „Druga prilika 2021 u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021.

 

Napominjemo, Javni poziv za navedene mjere će biti (uz obaveznu najavu) objavljen na web stranici JU Služe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
Čestitka povodom 1. marta

Čestitamo Vam 1. mart – Dan nezavisnosti BiH.

Obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 01.03.2021. godine
JU Služba za zapošljavanje ZDKU martu objava javnih poziva

Federalni zavod za zapošljavanje je u skladu sa Programom rada za 2021. godinu sačinio Program sufinansiranja zapošljavanja 2021 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021. U toku su intenzivne pripreme za realizaciju predmetnih programa, a otvaranje javnih poziva je planirano za sredinu trećeg mjeseca ove godine. Pozivaju se svi potencijalni korisnici, poslodavci i nezaposlene osobe, da redovno prate web stranicu FZZZ kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva . Do otvaranja javnih poziva tekstovi predmetnih programa su radi upoznavanja, dostupni na linkovima http://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinansiranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf i http://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinansiranja%20samozapo%C5%A1ljavanja%20Start%20up%202021.pdf.
BIRO RADA ŽEPČE ODRŽAO EDUKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA UZ STROGO POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Biro rada Žepče je dana  24.02.2021. godine  u 13,00 sati u  sali općinskog vijeća u Žepču održao informativni seminar za nezaposlene osobe u oblasti aktivnog traženja posla. Na seminaru su obrađene teme o aktivnostima značajnim za aktivno traženje posla. Stručne osobe Biroa su također održale i radionice za nezaposlene osobe na kojima su  nezaposleni imali priliku da izrade vlastiti životopis/ biografiju i motivacijsko pismo, da se upoznaju sa tehnikama aktivnog traženja posla, kvalitetno pripreme za razgovor sa poslodavcem, kao i da izvrše samoprocjenu profesionalnih mogućnosti uz asistenciju i pomoć stručnih osoba.
JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2021. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Za sve detaljne informacije kao i dokumentaciju i obrazce koji se trebaju priložiti, zainteresovani studenti trebaju posjetiti link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=5244&langTag=bs-BA.

 

Ukoliko studenti dostavljaju dokumentaciju preko JU Služba za zapošljavanje ZDK rajnji rok dostavljanja dokumentacijije je 16.03.2021. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28.01.2021. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec decembar 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.12.2020. godine.
Jedinstvena metodologija istraživanja tržišta rada u BiH

SARAJEVO, 11.01.2021. – Tržište rada u Bosni i Hercegovini (BiH) se proteklih godina suočava sa velikim izazovima. Nakon perioda visokih stopa nezaposlenosti, došlo je do oporavka ekonomije i smanjenja broja nezaposlenih, koji se dešavao paralelno sa povećanim odlaskom radne snage u inostranstvo. Period oporavka je prekinula pandemija COVID-19 koja ima značajno negativne posljedice po ekonomiju, uključujući i rast stope nezaposlenosti.

Kako bi javne službe za zapošljavanje mogle na adekvatan način odgovoriti na izazove na tržištu rada, neophodno je da raspolažu adekvatnim podacima o stanju ekonomije, odnosno da kontinuirano rade na razvoju svojih analitičkih kapaciteta. U tom kontekstu, u septembru prošle godine je započela implementacija projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji financira Europska unija u iznosu od 1,28 miliona eura i koji će se u Bosni i Hercegovini provoditi naredne dvije godine. Korisnici projekta su javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Jedna od prvih aktivnosti ovog projekta je vezana za istraživanje potreba poslodavaca koje se provodi od početka decembra 2020. do kraja januara ove godine. U okviru ovog istraživanja primijeniće se jedinstvena metodologija prikupljanja podataka, što će rezultirati izvještajem o potrebama poslodavaca na osnovu kojeg će javne službe za zapošljavanje dizajnirati svoje usluge za poslodavce u toku naredne godine. Izvještaj  bi svoju širu primjenu trebao naći i u sektoru obrazovanja, među učenicima završnih razreda i onima koji traže posao.

Projekat će, između ostalih aktivnosti, pružiti podršku korisničkim institucijama u unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima, razvoju strategija zapošljavanja, a posebno će pomoći tokom procesa strateškog planiranja i izrade okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji je dio Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, ali i preduslov za planiranje buduće finansijske podrške EU sektoru rada i zapošljavanja u BiH.
Srećan Božić

Srećan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.12.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec novembar 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.11.2020. godine.
DRUGI JAVNI KOKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu

JU OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje DRUGI JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021. godinu. Planiran je slijedeći broj polaznika:od prvog (I) do petog (V) razreda-20 (dvadeset); od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-40 (četrdeset). Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih. Drugi javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 12.01.2021. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim

radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU ULICA PUT MIRA 37. 71 330 VAREŠ        – sa naznakom:

Prijava na drugi javni konkurs, za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2020/2021.godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465- 329
JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu  i to: od prvog (I) do petog (V) razreda -20 (dvadeset) polaznika; od šestog (VI) do devetog (IX) razreda- 20 (dvadeset) polaznika. Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi. Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 07.01.2021. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21 godinu.  Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000
Sretna Nova godina

Sretnu Novu godinu želi vam

JU Služba za zapošljavanje ZDK
Sretan Božić

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo čestit i blagoslovljen Božić.

Neka vam blagdanski dani donesu obilje radosti i mira koje ćete podijeliti sa svojim najbližima.

 

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ZATVOREN – Javni poziv za učešće u realizaciji mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2020”

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona objavljuje nastavak Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja 2020 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2020.

Javni poziv ostaje otvoren tri (3) dana, i to: 07.12., 08.12. i 09.12.2020. godine u periodu od  07:30 do 14:30 sati.

Obrazac prijave Služba u saradnji sa poslodavcima 2020, možete preuzeti na linku: Prijavni obrazac SP 2020

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na mjeru  Služba u saradnji sa poslodavcima 2020:

 1. Prijavni obrazac SP 2020 – link gore (čitko popunjen – po mogućnosti elektronski, ovjeren i potpisan)
 2. FIO, (čitko popunjen, ovjeren i potpisan) na linku: Finansijski identifikacijski obrazac-1
 3. kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji,
 4. ovjerena kopija Rješenja o registraciji djelatnosti,
 5. Prijedlog projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja) i
 6. Uvjerenje Porezne uprave da poslodavac nema duga po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave poslodavca.

 

NAPOMENA: Gore navedenu dokumentaciju dostaviti Službi putem općinskih biroa rada, po mogućnosti na protokol biroa rada radi pregleda kompletnosti dokumentacije, a posebno popunjenosti Prijavnog obrasca, FIO obrasca i  Prijedloga projekta sufinansiranja zapošljavanja (tekstualni opis uz naznačeni dio sredstava koji se traži za sufinansiranje zapošljavanja), kako bi izbjegli nepotrebne dopune i što prije pristupili zaključivanju ugovora o sufinansiranju zapošljavanja.

Nakon pregleda i zaprimanja iste biroi rada su dužni, što prije proslijediti Službi uz popratni akt na dalje rješavanje.

Također, poslodavci koji nisu izvršili registraciju na Portalu FZZZ nemaju mogućnost učešća u realizaciji mjere.
Akcija škole BHM -povoljni uvjeti plaćanja za sve nezaposlene osobe za pohađanje kursa njemačkog jezika

BHM je najstarija i renomirana škola stranih jezika i računara u Zenici. Osobe sa našim certifikatima su poznate u kod nas i u inostranstvu, po tome što posjeduju znanje i vještine za koje im je izdat certifikat. Računarske kurseve u BHM-u su završili i uposlenici Zavoda za zapošljavanje ZE DO kantona. Navedena ocjena javnosti je rezultat našeg dugogodišnjeg odgovornog rada i renomiranih i stručnih profesora, koji provode obuku u BHM-u. Ovim putem vas obavještavamo da je u BHM-u pokrenuta jedinstvena akcija sa povoljnijim uvjetima plaćanja za sve nezaposlene osobe koje su zainteresirane za pohađanje kursa njemačkog jezika. Akciju pokrećemo kao naš doprinos lakšem stjecanju i poboljšanju kompetencija nezaposlenih osoba i samim tim njihovom lakšem integriranju na tržište rada. Svim novim polaznicima, koji se prvi put upisuju u BHM školu, a zainteresirani su za pohađanje kursa njemačkog jezika, u terminu od 10 do 12 sati omogućavamo sniženje cijene kursa na 150 KM i plaćanje te cijene u dvije rate. Kurs će se održavati tri puta sedmično po dva sata, u terminu od 10 do 12 sati. Trajanje kursa je dva mjeseca, što je ukupno 48 aktivnog rada. BHM radni prostor je prilagođen radu u uslovima Covid 19.
JU OŠ „Maglaj“ Maglaj raspisuje JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

OPĆI I POSEBNI UVJETI: Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika ili studenta; Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA -30 polaznika; Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA- 30 polaznika. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca; za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci. Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA: Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda); Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa   19.11.2020. godine. Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom  od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj,  Aleja ljiljana br.2,  74250  Maglaj, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21.  godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-100 i  032/465-104.
JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje PONOVNI JAVNI KONKURS Za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/2021. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

OPĆI I POSEBNI UVJETI: da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika i da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM su: od   prvog (I ) do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset); od  šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset). NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje:

 • za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca;
 • za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.

Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom.

NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA su uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda); svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda). Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;
 4. CIPS (original);
 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija)
 6. Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija)
 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4.

OSTALE NAPOMENE:

Ponovni Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 17.11.2020. godine.

Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.

Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).

Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.

Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na ponovni javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/2021. godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC SEPTEMBAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.10.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.09.2020. godine.
NAJAVA JAVNOG POZIVA

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona će 19.10.2020. godine (ponedjeljak) na svojoj web stranici u meniju Aktuelni projekti, objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju samozapošljavanja Start up 2020  – mjera “Druga prilika 2020”.

Detaljnije informacije o navedenoj mjeri nalaze se u tekstu Programa ispod.

Program sufinansiranja samozapošljavanja – START UP 2020
Obavijest za aplikante na mjeru Tražim poslodavca 2020

Obavještavaju se nezaposlene osobe/aplikanti koje su aplicirale na poticajnu mjeru „Tražim poslodavca 2020“ i čiji status prijave je „na čekanju“ da u ovom trenutku ne mogu uzeti učešće u predmetnoj mjeri sve dok se ne „oslobode“ sredstva eventualnim odustajanjem aplikanata koji su prije njih aplicirali i čiji status prijave glasi „javiti se u službu“. Također, obavještavaju se poslodavci koji planiraju zaposliti nezaposlene osobe/aplikante čiji status prijave je „na čekanju“ da iste, u skladu sa gore navedenim, za sada ne mogu zaposliti.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AVGUST 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.09.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec AUGUST 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.08.2020. godine
Obavijest poslodavcima i nezaposlenim osobama

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini. je zatvoren 28.09.2020. godine zbog pristizanja dovoljnog broja aplikacija. O eventualnom ponovnom otvaranju Javnog poziva bićete blagovremeno obaviješteni. Za više informacija obratite se svom lokalnom birou rada.
Uskoro realizacije mjere Tražim poslodavca 2020

Federalni zavod za zapošljavanje će 1.10.2020. godine (četvrtak) na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja – mjera “Tražim poslodavca 2020”.

Mjera  podrazumijeva  sufinansiranje  zapošljavanja  osoba,  prijavljenih  na  evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana otvaranja javnog poziva za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci.
Nezaposlena  osoba iz  ciljne  grupe se prijavljuje na javni poziv unoseći tražene podatke o sebi u Obrazac -Tražim poslodavca (Obrazac TP) koji sadrži odgovarajuću šifru. Nakon što nezaposlena osoba pronađe poslodavca koji je spreman da je zaposli uz ovu mjeru, poslodavac se, također, prijavljuje za učešće u Programu putem linka na web portalu: www.fzzz.ba, unosi  svoje  podatke  i  obavezno  šifru iz Obrasca -Tražim poslodavca (Obrazac TP) osobe koju namjerava zaposliti i druge potrebne podatke.

Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba.

Napomena: poslodavci koji se nisu registrirali na web portalu: www.fzzz.ba prije popunjavanja online prijave moraju se registrirati na navedenom portalu.

Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, da se nezaposlenim osobama olakša integracija  na  tržištu  rada  i  spriječi  dugotrajna  nezaposlenost, te  da  se  pojača  njihova motivacija i aktivnost u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca (Obrazac TP), čije  je  trajanje  ograničeno  do  60  dana  od  dana  preuzimanja  sa  web  portala: www.fzzz.ba.
O.Š.”Ćamil Sijarić” Nemila rapisala konkurs za polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovane osobe da je O.Š.”Ćamil Sijarić” Nemila rapisala konkurs za polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21. godinu i to za 20 polaznika od I do IV razreda i za 20 polaznika od V do IX razreda. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2020/21 godinu. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000 a kompletan tekst možete vidjeti i u prostorijama JU Služba za zapošljavanje ZDK.
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavljuje Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini.

 

Detalje o programu, uslove i način apliciranja možete preuzeti u dokumentima na linkovima ispod:

Javni poziv je objavljen 16.09.2020. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.
Obavještenje o terminima za naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini održati od 26.10.2020. do 30.10.2020. godine. Rok za prijave na ovaj krug intervjua je  30.09.2020. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Triple%20Win%20javni%20poziv%20januar%202020%20bs.pdf. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua, Agencija za rad i zapošljavanje BiH  blagovremeno će informirati javnost.
USKORO – PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA U 2020. GODINI

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će 16.09.2020. godine na web portalu Službe za zapošljavanje ZDK i  web portalu Vlade ZDK biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave Javnog poziva upoznaju sa predmetnim Programom koji je dostupan na sljedećem linku:

Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini
Poduzetnička Akademija u Ze-Do Kantonu

Udruženje Poduzetnice IN, u saradnji sa ZZZFBiH i prijateljima projekta (Privredna Komora Federacije BiH, Almy doo, Čip sistemi doo, Planjax Group) organizuje Akademiju koja će se realizovati u poslovnoj zgradi kompanije Almy u Zenici. Polaznicima će se omogućiti da, ukoliko zbog trenutne zdravstvene situacije izazvane pandemijem virusa Covid_19, ne mogu prisustvovati svakom modulu, to mogu učiniti online. Prisustvo na prvom i posljednjem modulu je obavezno! Realizacija Akademije bi se trebala završiti do kraja tekuće godine. O svim detaljima se možete informisati putem maila info@poduzetnice.ba ili na sličnim tekstovima (vezanim za realizaciju Akademije u Kantonu Sarajevo) na portalu www.poduzetnice.ba . Na akademiju su dobro došli i muškarci i žene, bilo koje starosne skupine. Prijave sa osnovnim podacima i vlastitom izjavom da se nalazite na evidenciji neke od Službi ZZZ Ze-Do Kantona možete slati putem linka https://poduzetnice.ba/poduzetnicka-akademija-u-ze-do-kantonu-prijavi-se/
JAVNI POZIV za nezaposlene osobe,mladi od 18 do 35 godina starosti, žene svih dobnih skupina i osobe s invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića

Razvojna agencija Žepče objavljuje Javni poziv za: 1. Obuku ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel),2. Obuku iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima, 3. Obuka Digitalni marketing  (Google ads, oglašavanje na društvenim mrežama) i 4. Obuka iz osnove grafičkog i web  dizajna. Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici. Za sve obuke polaznici koji polože završni ispit dobit će certifikat o stečenom znanju. Ograničen je broj prijava po obuci. Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 30 nezaposlenih osoba. Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku. Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Minimalni kriteriji za prijavu su:

 • da su nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti ili žene svih dobnih skupina ili osobe sa invaliditetom
 • da su nezaposleni/e i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK (Biro rada Žepče, Zavidovići, Maglaj i Zenica)
 • da imaju minimalno završenu srednju školu
 • da imaju osnovna znanja u korištenju računara, socijalnih mreža i interneta
 • da aktivno traže posao
 • da posjeduju računalo i Internet priključak (za on line edukacije)

Odabir kandidata će se vršiti na način da prvih trideset pristiglih prijava polaznika , koje ispunjavaju  kriterije Javnog poziva,  će biti odabrane za pohađanje obuka. Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uvjeta će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a odabrani kandidati će biti obvezni dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uvjeta:

 • 1. Kopiju lične karte (obična kopija, bez ovjere)
 • 2. Kopiju diplome/svjedočanstva o završenoj školi (obična kopija, bez ovjere)
 • 3. Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere)
 • 4. Za osobe s invaliditetom,  dokaz o statusu osobe sa invaliditetom (obična kopija, bez ovjere)

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva. Rok za prijavu na Javni poziv je do 14.09.2020. do 14 h. Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Prijavni obrazac kao i potpuni tekst Javnog poziva možete pronaći na slijedećem linku https://razepce.com/javni-poziv-nezaposlenim-osobama-mladim-od-18-do-35-godina-zenama-svih-dobnih-skupina-i-osobama-s-invaliditetom/. Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za obuke RAŽ.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.08.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juli 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.07.2020. godine.
JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE, ŽEPČA, MAGLAJA I ZAVIDOVIĆA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA

UG Nešto Više i Razvojna Agencija Žepče u saradnji sa projektom Market Makers organizuje pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Više informacija o cilju ovog Javnog poziva, uslovima apliciranja, mogućnostima uključivanja kao i program obuke iz digitalnog marketinga, koji obrađuje određene teme možete da vidite na linku Web: https://nestovise.org/2020/07/30/javni-poziv-osobama-sa-invaliditetom-sa-podrucja-zenice-zepca-maglaja-i-zavidovica-za-prijavu-ucesca-u-programu-obuke-i-strucnog-usavrsavanja-u-cilju-zaposljavanja/ kao I na Facebook: https://bs-ba.facebook.com/nestovise/posts/3696515407043677.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30.07.2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec juni 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.06.2020. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. JUNA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 31.05.2020. godine.
O B A V I J E S T

Nakon što je donesena Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, stekli su se uslovi za vraćanje na ustaljen režim rada  JU Službe za zapošljavanje ZDK i biroa rada od 1.6.2020.godine

Obavještavamo sve nezaposlene osobe i druge korisnike usluga o sljedećem:

 • Radno vrijeme sa strankama je od 08:00 – 14:00 sati
 • Redovno javljanje će se vršiti u rokovima kako slijedi:
 • Korisnici prava na novčanu naknadu trebaju se javiti u roku od 30 dana, računajući od 1.6.2020.godine
 • Korisnici prava na zdravstveno osiguranje trebaju se javiti u roku od 45 dana, računajući od 1.6.2020.godine
 • Nezaposlene osobe koje nisu korisnici navedenih beneficija trebaju se javiti u roku od 120 dana, računajući od 1.6.2020.godine.

Ovom prilikom apelujemo na građane da prilikom redovnog javljanja poštuju, još uvijek važeću, socijalnu distancu kao i da koriste propisanu zaštitnu opremu tokom boravka u zatvorenom prostoru.

Također, apelujemo da se ne stvaraju nepotrebne gužve kako se ne bi izlagali nepotrebnim rizicima obzirom da su rokovi koji su navedeni sasvim dovoljni da se realizuju propuštena javljanja.

 • Prestaje mogućnost prijave na evidenciju putem e-maila, faksa ili redovnom poštom. Potrebno je, dakle, da nezaposlene osobe dođu na biro sa potrebnom propisanom dokumentacijom i izvrše prijavu.
 • Poslodavci/aplikanti koji su korisnici sredstava sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja ubuduće treba da dostavljaju svoja pravdanja redovnim putem na protokol biroa rada.

 
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. MAJA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec APRIL 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Pomjeranje termina za intervjue za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se planirani intervjua za Triple Win projekt, koji su trebali biti održani u maju 2020. godine pomjeriti za oktobar 2020. godine. Kandidati se mogu prijavljivati i dalje, a o tačnom datumu intervjua kandiati će biti naknado obavješteni.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. APRILA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MART 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBAVIJEST (08.04.2020. godine)

Shodno Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020 zbog proglašenog stanja nesreće uzrokovanog pojavom Corona virusa na području FBiH, obustavljaju se sve prijave na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2020“,  do daljnjeg.

Obrasci za prijavu na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2020“

http://www.fzzz.ba/portal/ckFinderFiles/files/Projekti/2019/Finansijski%20identifikacijski%20obrazac.pdf.

Obrazac o sufinansiranim osobama

Prijavni obrazac SP 2020
O B A V I J E S T

Shodno proglašenju stanja nesreće u FBiH, uzrokovane korona virusom (COVID-19) a u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja navedenog virusa COVID-19, JU Služba za zapošljavanje ZDK, obavještava korisnike usluga o privremenoj obustavi rada s strankama od 26.03.2020 do daljnjeg.

Za ostvarivanja svojih prava dokumentacija se dostavlja putem e-maila, faksa ili poštom nadležnom birou rada. U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju, ni na jedan od navedenih načina, obratite se nadležnom birou rada Službe prema mjestu prebivališta telefonskim putem za daljnje upute.

REDOVNA JAVLJANJA

 • Osobe koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih Službe nisu se dužne redovno javljati biroima rada do daljnjeg.

PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje se trebaju prijaviti na evidenciju nezaposlenih Službe mogu se prijaviti na adresu općinskog biroa rada prema mjestu prebivališta. Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. izjavu o statusu (preuzeti sa Izjava_o_statusu PDF  ili  Izjava o statusu WORD).
 1. ličnu/osobnu kartu,
 2. dokaz o stručnom obrazovanju odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
 3. potvrdu/uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 4. akt o prestanku radnog odnosa (za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih)
 5. JS3100 (Odjava iz Porezne uprave koju dobijete od poslodavca, za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih).

NOVČANA NAKNADA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, pored dokumentacije koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, dužni su priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za novčanu naknadu (preuzeti sa Zahtjev za NN (novčana naknada)),
 2. Potvrda banke o broju tekućeg računa ili kopija stranice Ugovora s bankom o otvaranju računa na kojoj je vidljiv broj računa ili kopija bankovne kartice tekućeg računa (s obje strane),
 3. Dokaz o radnom stažu (Uvjerenje PIO/MIO i kopija radne knjižice).

ODJAVA S EVIDENCIJE NEZAPOSLENIH

 • Osobe koje zasnivaju radni odnos dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. Akt o zasnivanju radnog odnosa.

 UVJERENJA

 • Za izdavanje uvjerenja potrebno je obratiti se nadležnom birou rada.

RADNE DOZVOLE ZA STRANCE

 • Poslodavci trebaju kontaktirati biroe rada prema sjedištu poslodavca.

DOKUP STAŽA

 • Osobe koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava na dokup staža, pored dokumentaciju koju su dostavili za prijavu na evidenciju nezaposlenih, trebaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
 1. Zahtjev za dokup staža (preuzeti sa Zahtjev PIOMIO (dokup staža)),
 2. Original ili ovjerena fotokopija radne knjižice,
 3. Uvjerenje o stažu s uvećanim trajanjem,
 4. Uvjerenje Ministarstva odbrane o učešću u OS BiH,
 5. Pisana saglasnost podnositelja zahtjeva za uračunavanje posebnog staža u penzijski staž (ukoliko je osiguranik bio učesnik odbrabe BiH),
 6. Drugi dokazi o penzijskom stažu (Potvrda staža nadležnog nositelja osiguranja ukoliko nezaposlena osoba ima ostvarenog staža u drugim državama ili kod Fonda za PIO RS.

 POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA

 • Pravdanje i isplata ugovorenih sredstava po programima sufinansiranju zapošljavanja i samozapošljavanja iz 2018. i 2019. godine

Shodno zaključenim ugovorima iz 2018. i 2019. godine po programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, a radi isplate sredstava, molimo korisnike navedenih sredstava da dok traje stanje nesreće u FBiH pravdajuću dokumentaciju kao i drugu dokumentaciju dostavljaju skeniranu na e-mail adrese biroa rada (ili putem faksa), uz propratni akt koji mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv poslodavca,
 2. JIB poslodavca,
 3. naziv mjere po kojoj je zaključen ugovor o sufinansiranju zapošljavanje i broj ugovora,
 4. ime i prezime sufinansirane osobe i
 5. JMBG sufinansirane osobe.

Sve ugovorne obaveze koje se tiču pravdanja sredstava po aktuelnim programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, se prolongiraju za korisnike poticaja koji nisu u mogućnosti dostavljati pravdajuću dokumentaciju.

NAPOMENA: Uz dokumentaciju koju dostavljate obavezno je dostavit kontakt broj telefona.

Naziv Telefon FAX E-mail
Breza 032/789-390 032/789-390 biro.breza@zdk-szz.ba
Doboj-Jug 032/699-130 032/699-130 biro.dobojjug@zdk-szz.ba
Kakanj 032/552-390 032/552-390 biro.kakanj@zdk-szz.ba
Maglaj 032/609-611 032/609-611 biro.maglaj@zdk-szz.ba
Olovo 032/828-310 032/828-310 biro.olovo@zdk-szz.ba
Tešanj 032/656-700 032/656-700 biro.tesanj@zdk-szz.ba
Usora 032/891-524 032/891-524 biro.usora@zdk-szz.ba
Vareš 032/849-260 032/849-260 biro.vares@zdk-szz.ba
Visoko 032/731-620 032/731-620 biro.visoko@zdk-szz.ba
Zavidovići 032/868-511 032/868-511 biro.zavidovici@zdk-szz.ba
Zenica 032/448-219 032/448-288 biro.zenica@zdk-szz.ba
Žepče 032/888-187 032/888-187 biro.zepce@zdk-szz.ba

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete naći u meniju eDokumenti ili klikom na: eDokumenti

 Zahvaljujemo vam na razumijevanju!

Datum: 25.03.2020.godina
VAŽNO – Obavijest korisnicima mjera iz 2020. godine

Obavještavaju se korisnici, tj. aplikanti na mjere iz 2020. godini da je Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na telefonskoj sjednici održanoj 3.4.2020. godine donio Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020 i Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.
Sa sadržajem odluka možete se upoznati putem linkova ispod:

Odluka o izmjeni Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020

Odluka o izmjeni Programa Start up 2020
REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC FEBRUAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. MARTA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec FEBRUAR 2020. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
O B A V I J E S T

U skladu sa naredbom direktora Službe, te sa preporukama Kriznog štaba ZDK i Federalnog ministarstva zdravstva, ovim putem obavještavaju se korisnici usluga JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o slijedećem:

 1) Rad sa strankama počev od 13.03.2020.godine je od 08:00 do 12:00 časova.

 2) Sva redovna javljanja u mjesecu martu/ožujku pomjeraju se za naredni mjesec, odnosno nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propušteni rok javljanja koji su imali u periodu 13.03.-31.03.2020.godine.

 3) Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Službe ili općinskog biroa je pet (5).

 4) Apeluje se nezaposlenim osobama da informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo traže putem telefona nadležnih općinskih biroa rada i Službe, odnosno na email adresama koje se nalaze na službenoj stranici Službe, www.zdk-szz.ba.

 5) Obavijest ostaje na snazi do 31.03.2020.godine ili do njenog pismenog opoziva.

Datum: 12.03.2020.godine
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. FEBRUARA 2020. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JANUAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Specijalistička obuka za savjetodavce

U Zenici je protekle sedmice održana trodnevna Specijalistička  obuka za savjetodavce Službe za zapošljavanje Zeničko-dobijskog kantona.

Obuku je organizirala Služba za zapošljavanje i Federalni zavod za zapošljavanje uz podršku Projekta YEP. Obuku su realizirali interni treneri službi i to Danijela Hamzić (Služba za zapošljavanje ZDK), Mevlida Šećerović i Almedin Ibrahimović (SZZ TK).

Predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta YEP pružili su podršku u realizaciji obuka.

Teme trodnevne obuke bile su:

Profilisanje i izrade Individualnog plana zapošljavanja, Informacije o tržištu rada i aktivna politika zapošljavanja, te Komunikacijske vještine, upravljanje vremenom i stresom.

Obuke provedene na ovaj način, internim kapacitetima, naišle su na izuzetno dobru reakciju od strane učesnika, radnika službe, kojima je izravan kontakt sa internim trenerima i u budućnosti veoma važan za potpunu primjenu novih znanja i vještina. Iz ugla Projekta YEP, ali i ugla Službe za zapošljavanje, izgradnja ljudskih resursa i jačanje internih kapaciteta u kontekstu reformskog paketa je ispunila element održivosti i potpunog prenosa na institucije.

 
Obavijest poslodavcima i nezaposlenim osobama

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će 28.2.2020. godine na web portalu Zavoda biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020 (osim za mjeru Tražim poslodavca 2020 koja će biti otvorena naknadno), te Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni u nastavku:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (PDF)
Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2020 (PDF)

NAPOMENA: Mjera „Druga prilika 2020“ u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2020 za Zeničko-dobojski kanton, za najavljeni Javni poziv 28.02.2020. godine, odgađa se do daljnjeg.

NAPOMENA: Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

 

 
PODSTICANJE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE – UPITNIK

Udruženje građana ‘’Nešto Više’’ u saradnji Razvojnom Agencijom Žepče i projektom Market Makers sprovodi istraživanje koje će ispitati karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca. Rezultati upitnika će se koristiti za organizovanje pilot obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Pozivamo nezaposlene osobe sa invaliditetom sa područja grada Zenica da odvoje 10 minuta vremena i da popune upitnik koji mogu pronaći na ovom linku: https://s.surveyplanet.com/s9vBgMgw . Upitnik se može popuniti na mobilnom telefonu ili kompjuteru. Ukoliko ste osoba sa invaliditetom zainteresovana za traženje posla, popunite upitnik i na taj način nam pomozite da zajednički definišemo teme za obuke za koje ima najviše zaniteresovanih osoba.
POZIV POSLODAVCIMA DA SE REGISTRUJU NA WEB PORTAL ZAVODA

VAŽNA OBAVIJEST
UVODI SE NOVI SISTEM APLICIRANJA NA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA

(Sarajevo, 30.1.2020. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje od 2020. godine uvodi novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja. U sklopu novog sistema, SVAKI POSLODAVAC MORA SE PRETHODNO REGISTROVATI NA WEB PORTALU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE (www.fzzz.ba) Ovo se odnosi kako na one poslodavce koji imaju namjeru sudjelovati u programima sufinansiranja zapošljavanja po prvi put tako i na one koji su ranije već sudjelovali u programima). Registracija poslodavaca na web portalu moguća je od 3.2.2020. godine.

Ista predstavlja nužan preduvjet za sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, poslodavcima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. PODATKE KOJE POSLODAVCI POPUNE PRILIKOM REGISTRACIJE NEĆE MORATI PONOVNO UNOSITI PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI POZIV.

KAKO SE REGISTROVATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na opciju Registracija“ nakon čega se slijede upute, odnosno unose traženi podaci u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka provjerava se validnost istih, nakon čega se poslodavci, putem email-a, obavještavaju da li je proces registracije uspješno završen.

USPJEŠNO IZVRŠENA REGISTRACIJA JE PREDUVJET ZA SUDJELOVANJE U JAVNIM POZIVIMA ZA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA.

Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

Napominjemo da je registracija nužna i za korištenje drugih usluga poput posredovanja i objavljivanja oglasa. Naime, ukoliko poslodavci namjeravaju koristiti bilo koju od navedenih usluga, uključujući i sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja, potrebno je da isti izvrše registraciju na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

UPUTSTVO ZA VEĆ REGISTROVANE POSLODAVCE
Poslodavci koji su već registrovani potrebno je da izvrše reregistraciju. Reregistracija, odnosno provjera ispravnosti unesenih podataka vrši se prijavljivanjem na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje koristeći postojeće korisničko ime i lozinku, prilikom čega će se od poslodavca tražiti ažuriranje i/ili dopuna određenih podataka.

VAŽNA NAPOMENA:
Napominjemo da poslodavci koji namjeravaju sudjelovati u programima sufinansiranja zapošljavanja, prilikom registracije, moraju unijeti glavni identifikacijski broj, kao i broj glavnog računa (ukoliko imaju više ID brojeva i računa, odnosno podružnica), jer će biti razmatrane samo prijave onih poslodavaca koji su aplicirali od i u ime sjedišta firme, a ne podružnica.

KONTAKT:
U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, molimo kontaktirajte Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.

POŠTOVANI POSLODAVCI,
JOŠ JEDNOM VAS POZIVAMO DA IZVRŠITE REGISTRACIJU/REREGISTRACIJU, A SVE U CILJU OLAKŠAVANJA I POBOLJŠAVANJA SISTEMA PRIJAVE NA PROGRAME SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA.

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Najava intervjua za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se prvi krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2020. godini održati od 24.2.2020. do 28.2.2020. godine, a rok za prijave je do 7.2.2020. godine. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate.Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari koji imaju minimalno radno iskustvo od šest mjeseci u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući) ili 2 godine u zadnjih 7 godina, državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Kandidati moraju posjedovati dokaz o redovno završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar. Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Javni%20poziv%20Triple%20Win%20bs%203.7.pdf.  Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu sa članom 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. DECEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec NOVEMBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FERIJALNI RAD STUDENATA U NJEMAČKOJ ZA 2020.GODINU

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini odobrena kvota od 150 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 96 mjesta. Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima  koji mogu naći na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=4445&langTag=bs-BA

Svi zaintresovani studenti koji ispunjavaju uslove trebaju se prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2020“. Rok za slanje prijava je srijeda, 22.1.2020. godine.
Čestit Božić

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo čestit i blagoslovljen Božić.

Neka vam blagdanski dani donesu obilje radosti i mira koje ćete podijeliti sa svojim najbližima.

 
JAVNI KONKURS JU OŠ „Maglaj“ Maglaj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da JU OŠ „Maglaj“ Maglaj  obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 30 (trideset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 30 (trideset) polaznika. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 25.12.2019. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj ,  Aleja ljiljana br.2,74250, Maglaj sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020. godinu.Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-100 i 032/465-104.
JAVNI KONKURS JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 40 (četrdeset) polaznika. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 23.12.2019. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred).Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/2020. godinu.Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.

 
JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

Obavještavaju se zainteresovani da OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila  obvajvljuje Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20. Godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“. Broj slobodnih mjesta za upis u program za osnovno devetogodišnje obrazovanje su:  Od prvog (I) do petog (V) razreda   – 20 (dvadeset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda – 20 (dvadeset) polaznika.

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa  18.12.2019. godine. Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 14 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2019/20 godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na područiju ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000. Potpuni tekst Javnog konkursa može se vidjeti u Nezavisnim novinama “Naša riječ” od dana 10.12.2019. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. NOVEMBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe iz ZDK

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK da Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 za Zeničko-dobojski kanton biti nastavljen 29.11.2019. godine (petak) od 8,00 sati, i to samo za mjeru Poduzetništvo za sve 2019. Apliciranje je na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).
Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ZDK da Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 bit će nastavljen 20.11.2019. godine (srijeda) od 8 sati, i to za Zeničko-dobojski kanton za slijedeće mjere: Prvo radno iskustvo 2019, Prilika za sve 2019, Periodično/sezonsko 2019, Doprinosi 500 – 2019, Javni radovi 2019, Nova prilika 2019, Tražim poslodavca 2019 i Zapošljavanje žena 2019. Apliciranje je na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).
Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini

Javni poziv je zatvoren 21.11.2019. godine zbog pristizanja dovoljnog broja aplikacija. O eventualnom ponovnom otvaranju Javnog poziva bićete blagovremeno obaviješteni. Za više informacija obratite se svom lokalnom birou rada.

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Programom je također predviđeno i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, odnosno sufinansiranje pokretanja njihovog biznisa. U ovom slučaju Služba mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM na period od 12 mjeseci bez obzira na stručnu spremu aplikanta. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 12.11.2019. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce Prijave na isti.

Javni poziv

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Obrazac Prijave – samozapošljavanje
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 21. OKTOBRA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2019. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Održan „Sajam zapošljavanja 2019“ u Žepču

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog i Općinom Žepče i ove godine je organizovala “Sajam zapošljavanja 2019”, koji se održao 18. oktobra u Domu kulture u Žepču.

Ovo je deveti po redu Sajam zapošljavanja i kao takav je postao prepoznatljiv u organizaciji ove Službe.

Poslodavci su imali priliku predstaviti svoju firmu sa iskazanim potrebama za radnim mjestima i obaviti razgovor sa nezaposlenim osobama o uslovima za zapošljavanje.

Sajam je prilika i za nezaposlene osobe da u direktnom kontaktu sa poslodavcima dobiju informacije o mogućnostima zapošljavanja.

Dakle, cilj organizovanja Sajma zapošljavanja jeste posredovanje u zapošljavanju između poslodavaca i nezaposlenih osoba, odnosno između ponude i potražnje na tržištu rada.

Sajam je regionalnog karaktera te su na istom učešće uzeli poslodavci i nezaposlene osobe sa područja općina Žepča, Zavidovića i Maglaja.

Na Sajmu su se obratili direktor Službe za zapošljavanje ZDK g-din Anto Pešić, načelnik Općine Žepče g-din Mato Zovko, ispred Vlade ZDK ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice g-đica Azra Šabanović koja je i otvorila Sajam zapošljavanja 2019.

Služba nastoji aktivnostima kao što je ova odgovoriti na izazove aktuelnih promjena i doprinijeti većoj zaposlenosti na Zeničko-dobojskom kantonu.

 

 
Sajam zapošljavanja 2019

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Općinom Žepče i ove godine organizuje “Sajam zapošljavanja 2019”, koji će se održati 18.10.2019. godine u Žepču u Domu kulture sa početkom od 09:30 do 12:00 sati.
OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA I MJESTIMA ODRŽAVANJE INTERVJUA U OKVIRIMA PROJEKTA TRIPLE WIN

Obavještavaju se aplikanti, da će intervjui u okviru Triple Win projekta biti održani u slijedećim terminima:

Intervjui u prostorijama Glossa centra Banja Luka (ul. Vidovdanska 39) 30.09. i 01.10.2019. od 09-16h.

Intervjui u prostorijama Glossa centra Tuzla (ul. Dzafer mahala 1) 02.10.2019. od 09-16h.

Intervjui u prostorijama Goethe-Instituta Sarajevo (ul. Marsala Tita 28 IV sprat) 30.09.-01.10.2019. od 9-16h

Pozivaju se svi koji su proslijedili svoja dokumenta, završno sa predhodno utvrđenim rokom, da prisustvuju istima.

 
Termini intervjua – Triple win program

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win programa održavati u periodu od 30.9. do 2.10.2019. godine na slijedećim lokacijama:

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Sarajevu u prostorijama Goethe-Instituta Sarajevo, ulica Maršala Tita 28/4 od 9:00 do 16:00 sati

30.9.2019. i 1.10.2019. godine u Banja Luci u prostorijama Glossa centra Banja Luka, ulica Vidovdanska br. 39, od 9:00 do 16:00 sati i

2.10.2019. godine u Tuzli u prostorijama Glossa centra Tuzla, ulica Džafer mahala br. 1, od 9:00 do 16:00 sati.