Pregled oglasa

Traženo zanimanjeOperator za fakturisanje i naplatu BH Mobile
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za kontrolu prihoda, Sektor za fakturisanje, kontrolu prihoda i ekonomske poslove, sa mjestom rada u Zenici.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikaZa prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati1. Priprema i rasknjižavanje uplata, 2. Prenos fajlova uplata u glavnu knjigu, 3. Dnevno ažurno evidentiranje uplata izvoda, uparivanje sa periodom na koji se odnosi i dostavljanje u računovodstvo na knjiženje,gdje se dnevno ažurno rasknjižavaju uplate ovlaštenog posrednika na kontu kupca, 4. Povrat novca na zahtjev korisnika, 5. Evidentiranje jednokratnih zaduženja (telekom saglasnosti, telegram), 6. Korekcije faktura na temelju naloga za postupanje, 7. Sačinjavanje prijedloga za otpis potraživanja, 8. Sačinjavanje izvještaja o naplati sumnjivih i spoljnih potraživanja, 9. Priprema i dostavljanje obačuna za korisnike koji prelaze drugom operateru, 10. Izrada potvrde za korisnike koji prelaze drugom operateru, 11. Kontrola vraćenih izvoda otvorenih stavki i usaglašavanje sa korisnicima, 12. Verifikuje ,prenosi i knjiži talonske uplate, 13. Knjiži uplate poslovnih banaka i vrši ispravke finansijskih stanja, 14. Neposredno učestvuje u obračunu faktura BH Mobile, 15. Vrši knjiženje gotovinskih uplata na šalterima TC-a, 16. Knjiži uplate distributera, 17. Unose u SAP depozite i garancije, 18. Sravnjava karticu distributera na mjesečnom nivou, 19. Rad na SMS podsjećanju za dugovanja po zadnjoj fakturi, 20. Priprema potrebnu dokumentaciju po reklamacijama, 21. Vrši pregled salda korisnika, 22. Radi na rješavanju spornih uplata i sve što je vezano za knjiženja, 23. Provođenje postupka utvrđivanja statusa pretplatnika(aktivan ili isključen), 24. Kreiraju nalog za privremeno i trajno isključenje i naloge za uključenje pretplatnika, 25. Priprema dokumentacije za utuženje, 26. Rad sa strankama.
Mjesto rada (općina)Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO ili Poreske uprave ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). Napomene: 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije. 2. Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci. 3. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci. IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \\\'\\\'Prijava na javni oglas za radno mjesto 123. Operator za fakturisanje i naplatu BH Mobile - ne otvarati\\\'\\\' Ul. Masarykova 46 720000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaI Opšti uslovi: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta). II Posebni uslovi: - srednja stručna sprema, završena ekonomska škola ili gimnazija, srednja PTT škola ili druga srednja škola - radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-08-13
Oglas do2019-08-21
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »