Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDOSTAVLJAČ
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetSrednja škola – III stepen
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiVrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice;vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; rši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki;vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; vrši prijem uplata na domu;vrši pražnjenje poštanskih kovčežića;vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu, a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.; po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Po nalogu neposrednog rukovodica obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom posla koje obavlja.
Mjesto rada (općina)“JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo Pošta I reda 72101 Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeRadno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažovanja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period ngažovanja i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo. Poznavanje rada na ručunaru dokazuje se Certifikatom o poznavanju rada na računaru ili kopijom razreda srednje škole u kojoj su kandidati imali predmet informatiku i kojim se dokazuje položen ispit iz informatike, ili kopija položenog ispita na fakultetu. Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta. Polaganju ispita mogu da pristupe samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Komisija za izbor kandidata obavještava kandidate o datumu polaganja ispita pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, oblast poslova kojom se bavi Društvo i na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto, na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita. O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita, bit će obaviješteni pismenim putem. Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata. Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuju. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje. Prijave na oglas sa tačnom adresom, e- mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz i Oslobođenje na adresu: \\\"JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I br. 2, 72000 Zenica, sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku - redni broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): Izvod iz matične knjige rođenih- rodni list Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci ) Srednja škola – III stepen 6 (šest ) mjeseci radnog iskustva
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-02
Oglas do2019-09-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »