Pregled oglasa

Traženo zanimanjeJavni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Žepče. Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiDirektor JU Centar za socijalni rad Žepče, vrši slijedeće poslove: - organizuje i rukovodi radom Centra, - zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra, - predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan, - predlaže unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova razvoja, - izvršava odluke Upravnog odbora, - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, - vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Pravilima Centra.
Mjesto rada (općina)JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća za navedeno radno mjesto iznosi 1.428,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): a) Izvod iz matične knjige rođenih, (ne starije od 6 mjeseci), b) Izvod iz matične knjige državljana, (ne starije od 6 mjeseci), c) Kopiju lične karte, d) Dokaz o stručnoj spremi, e) Dokaz o traženom radnom iskustvom, f) Dokaz o položenom stručnom ispitu, g) Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, h) Uvjerenje nadležnog suda, prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti iz nadležnosti ustanove tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri i) Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH), da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje. Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u i dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče i Oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE ul. Zagrebačka bb, 72230 Žepče, „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“ - NE OTVARAJ- Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete a) Opći uvjeti: - da je državljanin BiH, - da je punoljetan, - da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnosti direktora pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, - da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, - da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava BiH), - da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 70/08), - da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, - da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje - da ima opštu zdravstvenu sposobnost. b) Posebni uvjeti: - VSS VII stepen stručne spreme – diplomirani socijalni radnik i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova , - 5 godina radnog iskustva na poslovima socijalne, dječije i porodične zaštite, - položen stručni ispit, - poznavanje rada na računaru.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-11
Oglas do2020-02-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 25 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »