Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine u službi porodične/obiteljske medicine.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka : kontrola i praćenje vodećih rizičnih faktora definisanih putem socijalno medicinske dijagnoze, provođenje programa primarne zaštite, formiranje socijalno medicinske dijagnoze sa područja (koje im pripada), kolekcionisanje podataka koji su neophodni za dalje planiranje rada, monitoring i evaluaciju od strane ljekara obiteljske medicine, neposredna participacija u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otkrivanja riziko-faktora koji mogu direktno uticati na zdravstveno stanje stanovništva na njhovom području, uspostavljanje saradnje sa školama, socijalnim ustanovama, mjesnim zajednicama i drugim institucijama, orijentacija dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, upućivanje referiranje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, propisivanje lijekova sa esencijalne liste i drugih lijekova, parenteralno davanje lijeka (subkutana, intramuskularna, intravenska injekcija), pruža hitnu medicinsku pomoć, obrada površine rane bez šivanja, skidanje šavova ili konaca, obrada opekotine II stepena, vađenje stranog predmeta iz kože i potkožnog tkiva, kateterizacija mokraćne bešike, ispiranje uha (cerumen), zaustavljanje krvarenja, reanimacione mjere, primarno zbrinjavanje – distorzija i prijeloma imobilizacijom, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, izdaje potvrde o privremenoj spriječenosti za rad (doznake). i druge poslove navedene u Standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH (plava knjiga). mjesto rada: JU Dom zdravlja Breza pripadajuća osnovna neto plaća: 1.718,44 KM
Mjesto rada (općina)Dom zdravlja Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE - samo izbrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 2 (dva) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. - kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - radno iskustvo na poslovima stručne spreme, - postignut uspjeh tokom školovanja, - uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu, IV POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju potrebno je dostaviti: - Diploma o završenom medicinskom fakultetu - Uvjerenje o završenoj edukaciji porodične – obiteljske medicine za doktore koji su završili edukaciju. - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. - Licenca za samostalan rad ili potvrda nadležne komore da je u postupku izdavanje licence. - Potvrda o postignutom uspjehu tokom školovanja na medicinskom fakultetu. - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). - Izvod iz matične knjige rođenih. - Potvrda o radnom iskustvu. - Prijava o prebivalištu (CIPS) ne starije od 6 mjeseci. V LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJU Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po konkursu, prema stručnoj spremi kandidata iz pozicije iz ovog konkursa su: - literatura korištena tokom studija - Zakon o zdravstvenoj zaštiti FRBiH IV OSTALE ODREDBE O datumu, mjestu pristupanja intervjua odnosno polaganja pismenog i usmenog kandidata, kandidati će biti obaviješteni putem Web stranice JU Dom zdravlja Breza i putem e- mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog / usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se a je odustao od dalje konkursne procedure. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja : 032-789-191. O rezultatima provedenog postupka po konkursu kandidati će biti pismeno obaviješteni. Konkurs će biti objavljenna Web stranici JU Doma zdravlja Breza, Web stranici općine Breza, dnevnom listu „Oslobođenje“ i oglasnoj ploči JU Dom zdralja Breza. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu“Oslobođenje“. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU DOM ZDAVLJA BREZA Ul. Šehidska br. 12 Breza U zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“ Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji neispunjavaju uslove ovog konkursa kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom konkursu, JU Dom zdravlja Breza se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU Dom zdravlja Breza.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII USLOVI Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove: a) opšti uslovi : - da je kandidat državljanin BiH, - da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, b) posebni uslovi : - doktor medicine sa završenom edukacijom iz porodične obiteljske medicine, - doktor medicine, - minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva (uvjerenje o položenom stručnom ispitu priznat će se kao 6 (šest) mjeseci radnog iskustva).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-11
Oglas do2020-02-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »