Pregled oglasa

Traženo zanimanjeSpremačica
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: Čisti, pere podove, briše prašinu sa namještaja i opreme i to svakodnevno i to dva puta dnevno, pere prozore, vrata, pločice i zidove gdje je masna boja jednom mjesečno, održava čistoću toaleta svakodnevno i obezbjeđuje u njemu sapun, ručnik i toalet papir, vodi računa da uvijek ima svjetla u prostorijama, koje čisti, kontroliše svakodnevno da li su sve slavine i oprema u toaletima ispravni i da li su na licu mjesta, a u slučaju nedostatka obavještava nadležnog radnika radi daljeg postupka, čisti vanjski prostor ulaz, vrši i druge poslove iz svog djelokruga. mjesto rada : JU Dom zdravlja Breza pripadajuća osnovna neto plaća: 458,25 KM
Mjesto rada (općina)Dom zdravlja Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE - samo izbrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 2 (dva) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. - kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - radno iskustvo na poslovima stručne spreme, - postignut uspjeh tokom školovanja, - osnovno obrazovanje: uspjeh na intervjuu. IV POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju potrebno je dostaviti: - Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). - Izvod iz matične knjige rođenih. - Potvrda o radnom iskustvu. - Prijava o prebivalištu (CIPS) ne starije od 6 mjeseci. IV OSTALE ODREDBE O datumu, mjestu pristupanja intervjua odnosno polaganja pismenog i usmenog kandidata, kandidati će biti obaviješteni putem Web stranice JU Dom zdravlja Breza i putem e- mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog / usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se a je odustao od dalje konkursne procedure. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja : 032-789-191. O rezultatima provedenog postupka po konkursu kandidati će biti pismeno obaviješteni. Konkurs će biti objavljenna Web stranici JU Doma zdravlja Breza, Web stranici općine Breza, dnevnom listu „Oslobođenje“ i oglasnoj ploči JU Dom zdralja Breza. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu“Oslobođenje“. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU DOM ZDAVLJA BREZA Ul. Šehidska br. 12 Breza U zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“ Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji neispunjavaju uslove ovog konkursa kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom konkursu, JU Dom zdravlja Breza se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU Dom zdravlja Breza.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika a) opšti uslovi : - da je kandidat državljanin BiH, - da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, b) posebni uslovi : - osnovna škola - minimalno 6 (šest) mjeseci radnog staža na ovim poslovima.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-11
Oglas do2020-02-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »