Pregled oglasa

Traženo zanimanje- na neodređeno vrijeme 1. “II Električar”, u Službi operative……………………….……………..........1 izvršilac; 2. „Pomoćni očitač“ u Sektoru „Zajednički poslovi“......................................... 2 izvršioca; - na određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog odsustva, a najduže 2 (dvije) godine 3. „Čistačica“ u Sektoru „Zajednički poslovi“......................................................1 izvršilac;
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetTRAŽENI STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA PROČITATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa, glase, i to: 1.“II Električar”: Obavlja manje složene poslove popravke i održavanja svih elektro instalacija; popravlja i održava manje složenu elektroniku na mašinama, mjerne instrumente, automatiku i elektroniku u PS; prati rad mHE Čajdraš, putem telemetrije i vrši intervencije na opremi koje su u njegovom domenu; prati i učestvuje u realizaciji svih servisa na mHe Čajdraš; vrši ugradnju novih elektro instalacija i opreme u starim i novim vodovodnim objektima; pomaže pri utovaru i istovaru materijala i opreme u radionici i na terenu; obavještava neposrednog rukovodioca o svim nepravilnostima; vodi arhivu dokumentacije iz domena rada svog radnog mjesta u skladu sa važećim procedurama; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju; odaziva se na poziv predpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 994,80KM 2.“Pomoćni očitač”: Obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču; čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina; zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca; savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca; kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima (naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća; očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl.; uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 751,62KM 3. „Čistačica“: Vrši čišćenje i higijensko održavanje svih poslovnih prostorija u preduzeću, ručno i uz pomoć mašina za čišćenje; redovno provjerava ispravnosti kućnih instalacija u toku radnog vremena i o kvaru/havariji obaviještava odgovorno lice; primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ; odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 602,91 KM
Mjesto rada (općina)JP „ViK“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti: - prijavu na oglas sa kraćom biografijom; - rodni list, - uvjerenje o državljanstvu; - potvrdu o prebivalištu CIPS; - diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, potrebnu za radno mjesto na koje se prijavljuje; - uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, - kopiju vozačke dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 1. V Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog oglasa. Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to: - porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju); - porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva); -demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica), Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-11371/19MS od 08.08.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sa svakim kandidatom obaviće usmeni stručni ispit/intervju. Usmeni stručni ispit/intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Komisija će kandidate o terminu održavanja usmenog testiranja pismeno obavijestiti na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja testiranja. Nakon održanog testiranja, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja izvještaj i utvrđuje listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru Preduzeća. Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/ 209-337. VI Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno/određeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor Preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. VII Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. VIII Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Grada Zenica i web stranici Javnog preduzeća “ViK“ d.o.o. Zenica, te će isti biti dostavljen JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna da oglas objavi isti dan na svojoj web stranici. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/ OGLAS“ na radno mjesto pod rednim brojem _____ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to: a) opšti uslovi - da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH; - da je stariji od 18 godina; - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje (dostaviće onaj kandidat koji bude izabran u roku od 15 dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos). b) posebni uslovi Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: “II Električar”: - da ima završen III stepen stručne spreme i zvanje KV elektromehaničar, električar ili elektroničar; - da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci; - da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije. Za radno mjesto pod rednim brojevima 2. i 3. i nazivima “Pomoćni očitač” i “Čistačica”: - da ima završen II stepen stručne spreme, NSS, osnovna škola.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-02-14
Oglas do2020-02-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »