Pregled oglasa

Traženo zanimanjeKomandir topografskog voda
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetsmjer geodetski,građevinski,mašinski ili elektrotehnički
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine1. Pored posebnih uslova obrazovanja iz poglavlja I, II i III ovog konkursa, kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju spunjavati i sljedeći poseban uslov, da je uspješno položio testove prema standardima, procedurama i normama regulisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH \", broj: 23/18). 2. Pravilnik o prijemu u vojnu službu (\"Služben iglasnik BiH\", broj: 23/18) dostupan je na službenoji internet stranici ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba)
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 Izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKomandir topografskog voda Artiljerija, 5.pbr
Mjesto rada (općina)Bosna i Hercegovina Ministarstvo odbrane/obrane Lokacija Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starostih)da u vrijeme prijema u OS BiH, za kandidate koji se prijavljuju iz civilstva, 1. januara 2022. godine nisu stariji od 27 (dvadesetsedam)godina, i)da u vrijeme prijemau OS BiH, za kandidate koji se prijavljuju iz OS BiH, 1. januara2022. godine, nisustariji od 35 (tridesetpet) godina,u skladu sa članom 10.Pravilnika o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH\", broj: 23/18),
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIZBOR KANDIDATA 1.Izbor kandidata po raspisanom Javnom konkursu vrši Komisija za izbor kandidata za prijem oficira u vojnu službu, koju imenujeministar odbrane. 2.Kandidati imaju pravo podnošenja prijave na najviše tri formacijske dužnosti, u okviru formacijski dužnosti navedenih u Javnom konkursu. 3.Selekcija i izbor kandidatarealizujesekroz tri faze testiranja i provjeram i osnovnu oficirsku obuku, u skladu sa Pravilnikom o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH\", broj: 23/18). DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA 1.Kao dokaz ispunjavanja opštih i posebnih uslovaprijema propisanih ovim konkursom, kandidati su obaveznidostaviti sljedeću dokumentaciju: a)popunjenu i potpisanu prijavu sa biografijom i saglasnosti za obradu ličnih podataka/informacija (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba ), b)uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), c)dokaz o prebivalištu izdat od nadležnog organa, ne stariji od 3 mjeseca, d)diplomu ili uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi,ne starije od godinu dana,ili dokaz o nostrifikaciji odnosno akt nadležnog organa u BiH da diploma ne podliježe nostrifikaciji, za diplome koje nisu stečene u BiH, uz utvrđen ekvivalent stručne spreme prema oglasom zahtijevanom stepenu školske spreme, e)ovjerenu izjavu da lice nije prethodno otpušteno iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u poslednje tri godine (obrazac se nalazi na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba). Izjavu dostavljaju samo lica koja su bila ili su trenutno u radnom osnosu. 2.Dokumentacija iz stava 1. ovog poglavljadostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Originali dokumenataiz tačke b) i c) prethodnog stava, koji se dostavljaju u kopiji, ne mogu biti stariji od naznačenih rokova. OSTALO 1.Kandidati, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, bitće pravovremeno obaviještenio vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku osnovne oficirske obuke i drugim bitnim informacijama. 2. Prilikom odabira kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu vodit ćese računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (\"Službeni glasnik BiH\", broj:16/03, 102/09 i 32/10). 3. Sa kandidatima koji budu izabrani za osnovnu oficirsku obuku potpisuje se ugovor za osnovnu oficirsku obuku. 4. Sa kandidatima iz OS BiHsporazumno se raskida ugovor o prijemu/produženju profesionalne vojne službe i donosi naredba o prestanku profesionalne vojne službe na osnovu člana 173.stav (1) tačka k) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (\"Službeni glasnik BiH\", broj: 88/05, 53/07, 59/09,74/10, 42/12 i 41/16) i člana 56. Pravilnika o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH\", broj: 23/18) sa danom upućivanja na osnovnu oficirsku obuku, kada se potpisuje ugovor za osnovnu oficirsku obuku. 5. Potpisivanjem ugovora za osnovnu oficirsku obuku i sporazumnog raskida ugovora o produženju profesionalne vojne službe,kandidat stiče svojstvo kandidat na obuci. 6. Prilikom testiranja, provjera, selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, vodit ćese računa o poštovanjuprincipa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti. Neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu. 7. Kandidati koji ne zadovolje kriterije, odustanu u toku procesa prijema u profesionalnu vojnu službu ili prekrše disciplinske propise i norme tokom procesa selekcije i izbora i osnovne oficirske obuke, bit će eliminirani iz daljnjeg procesa prijema u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH. O eliminaciji kandidata odlučuje ministarodbrane na prijedlog Komisije za izbor oficira. 8. Nakon završene oglasne procedure, u roku od 6 mjeseci, kandidati koji ne budu primljeni u profesionalnu vojnu službu, mogu preuzeti dokumentaciju u centrima za regrutovanjei tranziciju,na lokacijama navedenim u tački 10. ovog poglavlja. 9. Neblagovremeneprijave neće se uzimati urazmatranje. Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni konkurs je 15(petnaest)danaod dana objavljivanja naslužbenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH. 10.Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu dobiti odcentara za regrutovanjei tranzicijuna sljedećim lokacijama: a)Sarajevo (Kasarna \"Rajlovac\"), Ulica Safeta Zajke bb, tel. 033/773-437; b)Banja Luka (Kasarna \"Kozara\"), Knjaza Miloša bb, tel. 051/335-886; c)Čapljina (Kasarna \"Božan Šimović\"), Grabovina bb, tel. 036/811-084; d)Tuzla (Vojna baza \"Aerodrom Dubrave\"), tel. 035/814-954;ili e)preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH(www.mod.gov.ba). 11. Prijave na Javni konkurs,sa propisanom dokumentacijom,dostaviti preporučeno putem pošte, sa naznakom \"za Javni konkurs za prijem oficira u PVS\"u najbliži centar za regrutacijui tranziciju, koji se nalaze na sljedećim adresama: a)Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komandaza upravljanje personalom, Centar za regrutovanjei tranziciju Sarajevo (Kasarna \"Rajlovac\"), Ulica Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo; b)Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanjei tranziciju Banja Luka (Kasarna \"Kozara\"), Knjaza Miloša bb, 78000 Banja Luka; c)Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanjei tranziciju Čapljina (Kasarna \"Božan Šimović\"), Grabovina bb,88300 Čapljina; d)Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH, Komanda za upravljanje personalom, Centar za regrutovanjei tranziciju Tuzla (Vojna baza \"Aerodrom Dubrave\"),75273 Dubrave Gornje
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1.Shodno članu 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnikBiH\", broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10,42/12 i 41/16) ičlanu 8.Pravilnika o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH\", broj:23/18), kandidat koji se prijavljujeza prijem u profesionalnu vojnu službu moraispunjavatisljedeće opće uvjeteprijema: a)da jedržavljanin Bosne i Hercegovine, b)da jezdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama BiH, c)da nijeosuđivan na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci, d)da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine, e)da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takvezabrane, f)da se protiv njegane vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonipo službenoj dužnosti, g)da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje dužnosti na koje se prijavljuje, h)da u vrijeme prijema u OS BiH, za kandidate koji se prijavljuju iz civilstva, 1. januara 2022. godine nisu stariji od 27 (dvadesetsedam)godina, i)da u vrijeme prijemau OS BiH, za kandidate koji se prijavljuju iz OS BiH, 1. januara2022. godine, nisustariji od 35 (tridesetpet) godina,u skladu sa članom 10.Pravilnika o prijemu u vojnu službu (\"Službeni glasnik BiH\", broj: 23/18), j)da je uspješno završioosnovnu oficirsku obuku. 2.Ispunjavanje uslovai z tačke b) utvrđuju nadležne ljekarske komisijеu zdravstvenim ustanovama sa kojima Ministarstvo odbrane BiH ima sklopljene ugovore. 3.Za kandidate koji uđu u uži izbor za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane BiH će,naknadno, po službenoj dužnosti, utvrditi da li kandidati ispunjavaju opšte i posebne uslove, koji se odnose na činjenice iz tačke c), tačke e) i tačke f)ovog Javnog konkursa. 4.Uslov iz tačke j) kandidatće ispuniti ako uspješno završiosnovnu oficirsku obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizovati nakon završenih testiranja, bezbjednosnih provjera i zdravstvenih pregleda.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-10-14
Oglas do2020-10-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »