Pregled oglasa

Traženo zanimanje1 - „Medicinska-sestra tehničar“:
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetMedicinska škola,
Položen stručni ispitradno iskustvo šest (6) mjeseci, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom, licenca izdata od nadležne Komore.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac,uz probni rad od 3 (tri) mjeseca,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis radnog mjesta: Vrši njegu pokretnih, nepoktretnih, teže pokretnih korisnika i korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higjene i zadovoljavanju osobnih potreba, prisustvuje obilasku ljekara, dijeli terapiju po nalogu glavnog tehničara i ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano (u kožu), subkutano (podkožu), intramuskularno (u mišić), lokalno, oralno prema propisanoj uputi ljekara, servira obrok i hrani korisnike, pomaže korisniku-bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika, pruža prvu pomoć do dolaska liječnika, vrši previjanje, toaleta rana, i dekubitusa, vrši postupak s umrlim korisnikom, obavlja pismenu i usmenu primopredaju dužnosti pri smjenama, evidentira sve u liječenju (masaže, oblozi i dr.), upoznaje korisnika pri smještaju u Ustanovi s kućnim redom, poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija, priprema i vrši sterilizaciju instumenata i sanitetskog materijala, radi u smjenama, po potrebi i prema uputama nadređenog ide u pratnji korisnika u određene zdravstvene ustanove, brine o ispravnosti ortopedskih pomagala i drugih pomagala, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.
Mjesto rada (općina)JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 885,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePotrebni dokumenti: Uz svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom (sa obaveznom naznakom adrese), svi kandidati dostavljaju original ili ovjerene kopije, (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje), slijedeće dokumente: Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja istog od strane ovlaštenog organa), diploma o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom (za poziciju broj 1.), licenca izdata od nadležne Komore (za poziciju broj 1.), Napomena: -Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. -Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja ptvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru. -Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/ kovertu sa svim traženim dokumentima/dokazima. -Pod radnim iskustvom podrazumijeva se vrijeme provedeno na radu u obavljanju određenih poslova i zadataka svoje struke, odnosno poslije sticanja SSS (za poziciju broj 1.), odnosno poslije sticanja diplome VSS, (za poziciju broj 2.). -Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje, ne starije od 60 dana, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata. -Ukoliko se dostavlja Uvjerenje o diplomiranju, isto ne smije biti starije od godinu dana. -Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu. -Kandidat koji ne pristupi pismenom ili usmenom dijelu ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure. - Postupak izbora kandidata za poziciju broj 1. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom inervjuu (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata. - Postupak izbora kandidata za poziciju broj 2. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata. - Ukoliko su kandidati visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu dužni su dostaviti diplomu osnovnog (dodiplomskog) studija ( minimalno 180 ECTS) sa dodatkom diplomi (za poziciju broj 2.) -Za sva dodatna obavještenja kandidati mogu zvati na telefon: 032/425-515 ili 032/425-505, lokal 176. IV- Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana posljednje objave. V- Ostalo: - Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11, i 89/11 ). - Prijavu sa traženim podacima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI“ (navesti broj pozicije i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona Ul. Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica, Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opću zdravstvenu sposobnost.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-11-16
Oglas do2020-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »