Pregled oglasa

Traženo zanimanjeRadnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- Završena osnovna škola (NSS).
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikapet (5) izvršilaca, na određeno vrijeme u trajanju do dvanaest (12) mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova radnog mjesta: Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti vrši poslove izdvajanja korisnih materijala iz otpada (PET ambalaža, papir-karton, tvrda plastika, metal, drvo, najlon i dr.), te njihov prenos i utovar u vozilo za odvoz. Pored toga, obavlja i ostale fizičke odnosno pomoćne poslove po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)\'\'Regionalna deponija Mošćanica\'\' d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata radnog mjesta: 601,60 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova po Javnom oglasu: Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumente kojima dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova: - Izvod iz matične knjige rođenih; - Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci); - Potvrdu o prebivalištu (CIPS) - (ne starije od 30 dana); - Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena kopija). Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to: - porodica poginulog borca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida, statusu RVI); - demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19) (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog organa o statusu demobilisanog borca i uvjerenje službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica), - porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdata od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopija zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrda o redovnom školovanju); Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata. Izabrani kandidat je dužan dostaviti Izjavu o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o izboru. Po okončanju procedure provođenja Javnog oglasa, izabrani kandidati će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru biti dužni dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedenu izjavu i uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste uspješnih kandidata, koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos. Sva dokumentacija mora biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa. NAPOMENA: Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003. godine. V Pravo učešća u postupku izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Sve blagovremeno zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirana komisija. Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kandidatima koji budu ispunjavali uslove Oglasa i koji budu dostavili dokumentaciju traženu Oglasom biti će dostavljeni pisani pozivi na adrese naznačene na prijavi da pristupe na intervju. Kandidati koji se ne odazovu na zakazani intervju gube pravo učešća u daljoj proceduri izbora. Ocjenjivanje i bodovanje kandidata će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u PD \'\'RDM\'\' d.o.o. Zenica. Nakon okončanja postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na intervju, koju uz izvještaj o provedenom postupku dostavlja direktoru. Direktor donosi odluku o prijemu u radni odnos potrebnog broja radnika sa liste uspješnih kandidata koji su najbolje rangirani. VI Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, te na web stranicama Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba), a dostaviti će se i JU Služba za zapošljavanje ZDK koja ga objavljuje na svojoj web stranici. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva ili putem pošte na adresu: ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica Mošćanica bb., 72000 Zenica Sa naznakom: ‘’Prijava na Javni oglas za prijem radnika u radni odnos’’ – NE OTVARATI Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u listu \'\'Oslobođenje\'\'. Kontakt tel. 032/446-360 Dokumentacija koju kandidati dostave na Oglas, neće se vraćati kandidatima. Neuredne, nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima provedenog Javnog oglasa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavljivanje na Oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane podnosioca prijave, u suprotnom smatrati će se neurednom prijavom. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove: Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa: - da je kandidat državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, - da je kandidat stariji od 18 godina, - da kandidat ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje i - da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-11-19
Oglas do2020-11-29
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »