Pregled oglasa

Traženo zanimanje4. Kuhar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 kandidat, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiPoslovi organizacije rada u kuhinji, - Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika, - Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju, - Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama, - Svakodnevno održavanje higijena i čistoće kuhinje - Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način - I drugi poslovi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.
Mjesto rada (općina)JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plate za radno mjesto 4. - 610,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 3 I 4 su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju: 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (SSS III stepen kuharskog smjera za poziciju 4; SSS - za poziciju 3 ) 2. Uvjerenje o završenom kursu i položenom ispitu za sticanje osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe – za poziciju 4) 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje o ne kažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao 5. Izvod iz matične knjige rođenih 6. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao VI Kandidati za poziciju 3 i 4 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima: 10. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, - za poziciju 3,4 ) 11. Uvjerenje o dužini trajanja nezaposlenosti 12. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, 13. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, 14. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme). VII Napomena: - Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo - Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/kovertu sa svim traženim dokumentima /dokazima - Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se intervju (za radno mjesto3 i 4.), odnosno pismeni i usmeni stručni ispit (za radno mjesto 1 i 2. ), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu). - Literatura iz koje će biti pitanja za intervju, pismeni i usmeni za poziciju 1 i 2 su : 1. \"Pedagogija\"- prof.dr. Ante Vukasović, V izdanje 2. \"Osnovi razvojne i pedagoške psihologije\",autor,Elharun Selimović 3. Kate Burke Walsh(2000.) Step by step, Program za djecu u porodice,Stvaranje učionica u kojima dijete ima centralnu ulogu 3-5godina. Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos - Probni rad nije predviđen - Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699 Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa. VIII Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca. IX - Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11). Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (od 06.01.2021 do 13.01.2021), Web stranici grada Visoko, JU služba za zapošljavenj ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko . Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je 13.01.2021. god. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko Donje Rosulje bb, Visoko Sa naznakom: „Prijava na Konkurs za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje. X Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. . UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-06
Oglas do2021-01-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »