Pregled oglasa

Traženo zanimanje1.Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj), 2. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -5 kandidata, na period od 12 mjeseci 2. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,na period do povratka uposlenice na radno mjesto odnosno najduže 12 mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova za radno mjesto 1. i 2.: - Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom - Pripreme za odgojno – obrazovni rad - Individualno stručno usavršavanje - Saradnja sa roditeljima - Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima - Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti - Rad na pedagoškoj dokumentaciji - Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava - Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu - Ostali poslovi po potrebi
Mjesto rada (općina)JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plate za radno mjesto 1. i 2.: 810,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1i 2., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci): 1. Kraču biografiju 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja) 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca) 4. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci) 5. Izvod iz matične knjige rođenih 6. Sanitarna knjižica 7. Dokaz o položenom stručnom ispitu 8. Ljekarsko uvjerenje Dokumente pod tačkom 4. tačkom 6. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos. IV Kandidati za poziciju 1 i 2 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija: 1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1godinom rada na poslovima odgajatelja nakon sticanja diplome 2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, 4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, 5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja, 6. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK) 7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, 8. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, 9. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-06
Oglas do2021-01-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »