Pregled oglasa

Traženo zanimanje4. MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- da ima završenu srednju medicinsku školu – smjer opšti,
Položen stručni ispit- da ima položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra-tehničar,
Posebna znanja i vještine- da ima 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima medicinske sestre tehničara. - da ima položen vozački ispit B kategorije.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca na neodređeno vrijeme.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - zadužen je i odgovoran za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, odnosno sredstva potrebna za njegu, liječenje i rehabilitaciju sa kojima rukuje, - odgovoran je za smještaj, trajnost i čuvanje lijekova, - vrši nabavku lijekova i zavojnog materijala po nalogu ljekara u amublanti, - vrši obračun lijekova i zavojnog materijala, te dostavlja iste računovodstvu u propisanom roku, - kod prijema bolesnika ili porodilje vrši zaduženja i razduženja sa garderobom bolesnika i stara se o istoj, - vrši poslove sterilizacije i odgovoran je za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala, konca, rukavica i dr., a povremeno šalje uzorke ovog materijala za dobivanje atesta sterilnosti i atesta ispravnosti aparata za sterilizaciju, - vrši prijem i trijažu oboljelih i povrijeđenih, - vrši sanitarnu obradu bolesnika, - vrši termometriju, mjerenje pulsa a. radialis i upisuje nalaze,
Mjesto rada (općina)JU Dom zdravlja Olovo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 986,70 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePostupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije te održanog pismenog i usmenog ispita odnosno intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu zavisno od pozicije za koju se kandidat prijavio. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit za pozicije 1 – 4 i održani intervju za pozicije od 5 – 7. Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti struke kao i poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% bodova na održanom pismenom odnosno održanom intervjuu (zavisno koja je pozicija u pitanju) da bi se smatrao uspješnim te da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog odnosno intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju. IV Radni odnos za sva radna mjesta po navedenim pozicijama zasniva se na određeno vrijeme. V Uz prijavu na javni oglas koja je zaseban dokument i koja mora biti potpisana, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: - Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata, - Diplomu/diplome/svjedočanstvo o završenoj školi; - Odobrenje za samostalan rad (za pozicije: 1, 2, 3, 5,); - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije: 1, 2, 3, 5,); - Dokaz o radnom iskustvu izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo ili Uvjerenje izdato od strane Porezne uprave ili PIO/MIO Federacije BiH; - Uvjerenje o državljanstvu, - Izvod iz matične knjige rođenih, - CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima. Ukoliko kandidat/i u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas ili jedan dio oglasa, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. VI Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: JU Dom zdravlja Olovo, UI. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, ili lično na protokol Doma zdravlja u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO __________________________________ “. Na koverti se obavezno navodi za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. VII Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici osnivača – općine Olovo, i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VIII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Emir Muminović, broj telefona za dodatna obavještenja je 032/828-080 lokal 101 ili 121.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina i - da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedena radna mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-08
Oglas do2021-01-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »